Функціонально-вартісний аналіз калькулятора ASSISTANT

Дата: 21.05.2016

		

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут
економіки і менеджменту

Кафедра обліку та аналізу

«Функціонально-вартісний аналіз калькулятора ASSISTANT»

Виконала

ст. гр. МЕ — 34

Карабін Н.М

Прийняла

Міюшкович Н.Я

Львів
2008р.

ВСТУП

На ранніх стадіях життєвого циклу
виробів ефективним методом виявлення резервів зниження собівартості продукції є
функціонально вартісний аналіз (ФВА).

Використання
функціонально-вартісного аналізу для зниження собівартості продукції, яку
випускають, має деякі відмінності від його застосування при розробці нових
виробів. Головна відмінність полягає у тому, що на стадії НДР і ДКР ФВА використовують
для підвищення якості виробів, у комплексі з яким вирішують завдання зниження
витрат на їхнє виробництво й експлуатацію, а для пошуку резервів зниження
собівартості обсяг досліджень обмежують окремими виробами, їхніми елементами,
технологією й організацією їхнього виробництва.

Основна особливість ФВА
собівартості — обмеження кількості досліджуваних виробів, а за окремими з них —
обмеження кількості внутрішньовиробничих резервів зниження витрат
(матеріальних, трудових та ін.).

Об’єктами вивчення ФБА за
окремими виробами можуть бути дорогі деталі і вузли низької якості, гостро
дефіцитні матеріали й ін.

Резерви зниження собівартості,
виявлені ФВА, вишукують шляхом виявлення й усунення зайвих витрат, закладених у
недосконалості конструкції виробу в цілому або його деталей, відсталої
технології й організації виробництва.

Основну увагу тут приділяють
виявленню неекономічних технічних рішень, непотрібних і невикористаних функцій,
недовикористаних функціональних ресурсів (щодо механічної міцності, класу точності
і т. ін.), відхилень від нормальних умов, передбачених процесами виготовлення і
організації виробництва й ін.

Зниження зайвих витрат або їх
повне усунення роблять у межах основної конструкції виробу, змінюють лише
окремі елементи, але зберігають їхній взаємозв’язок і взаємодію з іншими
складовими частинами виробу. Функціонально-вартісний аналіз виробів, здійснений
з метою зниження собівартості, у першу чергу проводять за виробами, що мають
найбільшу питому вагу в загальному випуску продукції за умови збереження її в
перспективі. Можна використовувати й інші критерії для добору об’єкта ФВА,
наприклад, питому вагу даного виробу в загальній трудомісткості матеріальних
витрат, витрати конкретного матеріалу й ін. За цими критеріями встановлюють і
черговість проведення ФВА. Головними завданнями ФВА треба вважати:

— 
пошук та реалізацію
ефективних технічних рішень, підвищення технічного рівня і якості виробів;

— 
зменшення
матеріаломісткості продукції, поліпшення вагових характеристик конструкцій,
вибір раціональної технології;

— 
зменшення трудомісткості
продукції, підвищення технологічності та надійності конструкцій;

— 
створення нових
організаційних форм колективної творчої праці, скорочення циклу «дослідження —
виробництво».

Таким чином, головне завдання ФВА
полягає в тім, щоб із використанням системно організованого апарату,
спеціальних засобів, правил і процедур знайти резерви зниження витрат на
виробництво та експлуатацію продукції через дослідження певних функцій як
об’єкта аналізу в цілому, так і його окремих складових.

Принципами ФВА є: системність;
функціональний підхід; відповідність витрат для забезпечення значущості та
корисності функцій; колективна творчість (рис. 67).

Процес ФВА здійснюється за такими
послідовними етапами: підготовчий, інформаційний, аналітичний, творчий,
дослідний, рекомендаційний, запроваджувальний.

На перших трьох етапах, які мають
в цілому діагностичний характер, визначають функції виробу та його елементів,
взаємозв’язки між ними, вартісні та якісні оцінки цих зв’язків. Cаме на цих
етапах уточнюється об’єкт аналізу. Найчастіше за такий беруть вироби масового
виробництва, що мають недостатню якість, або собівартість, вищу від аналогів.
Це особливо важливо нині, коли саме через розумну цінову політику та рівень
якості можна досягти суттєвих переваг у конкурентній боротьбі.

Найбільший ефект від ФВА
досягається, коли продукція, що її аналізують, перебуває на стадії розроблення.
У цьому разі є час для внесення змін у конструкцію виробу чи технологію
виробництва і можливість запобігти зайвим витратам на купівлю та встановлення
необхідного обладнання, сировини, комплектувальних виробів та інструментів.

1.  Підготовчий етап

На цьому етапі академічна група
розділяється на чотири-п’ять підгруп. Викладачем призначається старший
підгрупи,який розділяє функції учасників групи, імітуючи управлінську верхівку
підприємства. Учасниками групи є :

1. Директор фірми – Міюшкович Н..

2.  Головний бухгалтер — Вовк О.

3. Головний інженер — Горбан М.

4. Головний технолог — Шнайдер Л.

5. Головний конструктор — Бойко Х.

6.Фінансовий директор — Карабін Н.

7. Маркетолог — Довба О.

Після розподілу функцій підгрупа вибирає об’єкт ФВА.

Назва етапів Виконавець Термін роботи,
год
Затрати часу ,
%
1.Планування і
підготовка

Директор фірми

Фінансовий
директор

1 7
2.Інформаційний

Директор фірми

Фінансовий
директор

Головний
технолог Головний конструктор

Маркетолог

3 19
3.Аналітичний

Фінансовий
директор

Головний
бухгалтер

Головний
інженер

1.5 10
4.Творчий

Директор фірми
Головний технолог Головний конструктор

Маркетолог

3 19
5.Дослідницький

Головний
технолог

Головний
конструктор

2 16
6.Рекомендаційний Директор фірми 1.5 10
7.Впровадження Директор фірми
Фінансовий директор
3 19

Об’єктом ФВА виступає калькулятор,наведемо план-графік проведення

2. Інформаційний етап

Основні завдання етапу : збір, систематизація і всебічне вивчення
інформації про об’єкт ФВА. Інформація про об’єкт аналізу і вироби аналоги

Таблиця 2

Інформація Відповідальний
за подання інформації

Конструкція

Маркетинговим
та конструкторським відділом було розроблено зразки та креслення товару.Також
представлено фото майбутнього калькулятора .Для порівняння було взято
аналогічні макети товарів найближчих конкурентів.

Головний
конструктор

Головний
інженер

Технологія
виробництва

Технологія
виробництва відбувається наступним чином :Замовлення деталей у іноземних
партнерів.Виготовлення пластмасових корпусів здійснюється шляхом заливання
сировини у форми, а також відбувається покраска деталей (кнопок та покришки)
для отримання бажаного кольору.

Головний конструктор

Маркетолог

Головний
технолог

Економіка і
організація виробництва

Програма
виробництва калькуляторів становить 100 тисяч штук.

Фінансовий
директор

Головний
бухгалтер

Маркетолог

Класифікаці витрат на виробництво товару

Витрати На одиницю продукції
грн/од.
Загальна сума
витрат, грн.
Тис.грн. Структура, %
1 Корпус
пластмасовий
3 300 9.8
2 Механізм 11 1 100 24.8
3 Екран 1.8 180 7.6
4 Покришка
пластмасова
1,5 150 6.9
5 Кнопки 2 200 8.2
6 Батарейка 3 300 9.8
7 Витрати на
збут
2.5 250 9.2
8 Інші
операційні витрати
0,5 50 0.8
9 Електроенергія 0,3 30 0.5
10 Зарплата
робітникам
7 700 15.8
11 Відрахування
на соціальні заходи
1,4 140 6.6
Повна
собівартість
34 3 400 100

3. Аналітичний етап

Побудова структурної моделі. Класифікація функцій об’єкта

Виріб, деталь Функція Класифікація
функцій
Вартість
функції
основна допоміжна непотрібна
Корпус калькулятора Захисна + 3
Кнопки Головна + 2
Механізм Головна + 11
Екран Забезпечувальна + 1. 8
Батарейка Технологічна + 3
Покришка Забезпечувальна + 1. 5

4.Творчий етап

Основним змістом творчого етапу є пошук альтернативних варіантів
здійснення функцій об’єкта

Деталі Функції Варіанти
реалізації функцій, їх ціна
І ІІ ІІІ IV
Корпус
металевий
Захисна 9 8
Корпус пластмасовий Захисна 3 2.5
Механізм Головна 15 13 11 10
Екран з
якісного скла
Забезпечувальна 4 2
Екран з менш
якісного скла
Забезпечувальна 3 1.5
Батарейка BOSH Технологічна 6 6
Батарейка TOSHIBA Технологічна 3 3
Кнопки Головна 2 2 2 2
Покришка Забезпечувальна 4 3
Покришка Забезпечувальна 1.9 1.4
Сума витрат 40 34 23.9 20.4

Функціонально-вартісний аналіз калькулятора ASSISTANT

5. Дослідницький етап

До цього часу підприємство виготовляло калькулятори, що складались з
деталей, наведених у варіанті І. Провівши ФВА керівництво розглянуло 4 можливих
варіантів комплектування калькулятора і прийняло рішення, що варіант номер IV є найбільш прийнятним. Цей вибір був
здійснений, так як до цього калькулятори із вищою собівартістю користувались
меншим попитом серед споживачів, а тому різке зниження ціни (варіант IV) може викликати підвищення рівня
попиту на наш товар. Тому доцільніше буде дещо здешевити виробництво
калькуляторів за рахунок заміни внутрішніх деталей.

6.Рекомендаційний етап

Калькуляція витрат на видозмінений товар

Витрати На одиницю
продукції грн. /од.
Загальна сума
витрат, грн.
Тис. грн. Структура,%
1 Корпус
пластмасовий
2.5 250 9.8
2 Механізм 10 1 000 24.8
3 Екран 1.5 150 7.6
4 Покришка
пластмасова
1,4 140 6.9
5 Кнопки 2 200 8.2
6 Батарейка 3 300 9.8
7 Витрати на
збут
2.5 250 9.2
8 Інші
операційні витрати
0,5 50 0.8
9 Електроенергія 0,3 30 0.5
10 Зарплата
робітникам
7 700 15.8
11 Відрахування
на соціальні заходи
1,4 140 6.6
Повна
собівартість
32 3 210 100

Отже економічний ефект при впровадженні рекомендацій комісії по ФВА
становить

3400 — 3210 = 190 (тис.грн.)

На одиницю товару економічний ефект становить :

190 000 / 100 000 = 1.9 (грн..)

7. Етап впровадження

Отже, після проведення детального ФВА усі зауваження та нововведення
будуть запроваджені у технологію з метою зниження собівартості продукції без
істотного зниження її якості.

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий