Держава і право України в період перебудови соціалізму

Дата: 12.01.2016

		

План

Вступ

1.    
Утворення
СРСР. Особливості договору про утворення СРСР від 30 грудня 1922 року.
Взаємодія союзних та республіканських органів влади, їх правовий статус

2.    
Соціально–економічний
лад, державний устрій України за Конституцією УРСР 1937 р.

3.    
Особливості
радянського законодавства у 30-х роках, його репресивний характер

4.    
Західні
регіони України у міжвоєнний період. Утворення українських національних
організацій. Приєднання Західної України, Північної Буковини та частини
Бессарабії до УРСР

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Незалежні радянські
республіки, хоч формально і мали статус «самостійних» держав, були
тісно пов’язані між собою, причому роль центру відігравала Російська Федерація,
навколо якої гуртувалися всі інші республіки. Прагнення до об’єднання
зумовлювалося економічними зв’язками між республіками, що складалися протягом
тривалого часу, однаковою політичною структурою, а також активною об’єднавчою
політикою безмежно зацентралізованої правлячої більшовицької партії, в
структурі якої керівні комітети партії у національних республіках, хоч і
називалися центральними, як, наприклад, ЦК КП(б)У, насправді користувалися не
більшими правами, ніж обласні або губернські парткоми в РСФРР, і тому змушені
були підкорятися рішенням ЦК РКП(б). Республіки формально розцінювали ці
зв’язки як федеративні.

Ситуація, що
склалася на цей час у взаєминах РСФРР із національними республіками, була
цілком закономірною. Становлення радянської федерації відбувалося не шляхом
створення спеціальної мережі установ для розв’язання спільних для всіх
республік завдань, а перетворенням вищих органів влади РСФРР у союзні.
Зосередження в органах влади РСФРР керівництва важливими галузями діяльності
всіх незалежних республік було проявом намагання побудувати союз республік за
типом РСФРР: перетворити незалежні республіки в автономні у складі РСФРР.
Надання національним республікам статусу автономних мало призвести до
поглинення України та інших республік Російською Федерацією.

1. Утворення
СРСР. Особливості договору про утворення СРСР від 30 грудня 1922 року.
Взаємодія союзних та республіканських органів влади, їх правовий статус

30 грудня 1922 р.
у Москві відкрився І Всесоюзний з’їзд Рад, який ухвалив рішення про утворення
Союзу РСР і в основному затвердив Декларацію про утворення СРСР і Союзний
договір. Згідно з цими документами чотири радянські республіки — РСФРР, УСРР,
ЗСФРР, БСРР — утворюють одну союзну державу. Договір визначав структуру
загальносоюзних верховних органів влади та їх компетенцію. Встановлювалося, що
народні комісаріати розподілятимуться на союзні, союзно-республіканські і
республіканські. Остаточне затвердження Декларації про утворення СРСР і
Союзного договору було перенесено на II Всесоюзний з’їзд Рад. Це викликалося
необхідністю перевірки постанов, що приймаються, потребою їх доопрацювання.

Модель СРСР була
своєрідною формулою компромісу між силами централізму та унітаризму, лідером і
основним стрижнем яких була більшовицька партія, і силами децентралізації —
національними рухами.

Договір
проголошував, що незалежні радянські республіки добровільно і на рівноправних
засадах вступають у державний союз і передають низку своїх повноважень органам
центральної влади.

Новоутворена
федеративна держава мала верховний орган влади — З’їзд Рад, вищий орган влади у
періоди між з’їздами — Центральний Виконавчий Комітет (ЦВК), вищий орган влади
у періоди між сесіями ЦВК — Президію ЦВК. Вищим виконавчим органом держави
стала Рада Народних Комісарів (РНК), основними сферами державного життя
керували союзні Народні комісаріати. Створювався Верховний Суд СРСР з функціями
верховного судового контролю. При РНК СРСР створювався об’єднаний орган ДПУ (ОДПУ).
Рішення загальносоюзних органів влади вважались обов’язковими для всіх
республік. Однак розпорядження окремих союзних народних комісарів через їх
невідповідність нормативно-правовим актам Союзу могли бути припинені вищими
органами влади республік із негайним повідомленням про це союзного центру.

До компетенції
вищих органів влади СРСР належали зовнішні зносини; оголошення війни та
укладення миру; кордони; збройні сили; планування та встановлення основ
народного господарства; транспорт; зв’язок; бюджет; грошова й кредитна системи;
встановлення засад землекористування та землеустрою, судоустрою й судочинства,
законодавства про працю; визначення загальних принципів народної освіти,
охорони здоров’я тощо. Бюджети
республік були складовими загальносоюзного бюджету і затверджувалися ЦВК СРСР.
Для громадян союзних республік встановлювалось єдине союзне громадянство.

За союзними
республіками зберігалось право вільного виходу з Союзу РСР, але через
відсутність правового механізму його реалізації воно зводилося нанівець.
Монополістичне становище жорстко централізованої більшовицької партії призвело
до того, що “федерація республік” дедалі більше функціонувала за унітарною
схемою.

2. Соціально–економічний
лад, державний устрій України за Конституцією УРСР 1937 року

Соціально-економічні
та політичні зміни, що відбулися в СРСР у 20-30-ті роки, правляча більшовицька
партія розглядала як процес соціалістичного будівництва. Було створено конституційну
комісію для вироблення, нового Основного закону, котрий мав закріпити «перемогу
соціалізму в СРСР». У підготовленому комісією документі СРСР оголошувався
«союзною державою, створеною на основі добровільного об’єднання рівноправних
Радянських соціалістичних республік». Конституція скасувала всі поширювані на
деякі категорії населення обмеження в правах. Вибори до Рад оголошувалися
загальними, прямими й рівними при таємному голосуванні. Оголошувалася також
недоторканість особи й житла, таємниця листування, свобода слова, друку,
зборів.

На основі
конституції СРСР, прийнятої VIII надзвичайним з’їздом Рад СРСР 5 грудня 1936p.,
були вироблені конституції союзних республік, у тому числі й України.
Надзвичайний XIV Всеукраїнський з’їзд Рад 30 січня 1937 р. затвердив нову
конституцію республіки, яка офіційно тепер називалась Українська Радянська
Соціалістична Республіка (УРСР).

Конституція УРСР
декларувала добровільність об’єднання України з іншими республіками в
Радянський Союз. Найвищим органом державної влади УРСР стала Верховна Рада, а в
період між її сесіями — президія. Найвищим виконавчим і розпорядним органом
державної влади оголошувалася Рада народних комісарів (РНК).

Демократичні
положення основного закону УРСР в умовах однопартійної тоталітарної диктатури
не були наповнені реальним змістом. Конституція УРСР 1937 p., як і конституція
СРСР 1936 p., залишалася не підтвердженою практикою життя декларацією. СРСР був
жорстко централізованою, унітарною державою, а союзні республіки в ньому не
мали ніякої автономії. З союзного центру — Москви — тягнулися нитки управління
практично всіма сферами економічного, соціального й політичного життя України.
Тоталітарний режим виключав будь-які прояви незалежного від держави
громадсько-політичного життя, виховуючи в широких масах подвійну мораль,
формуючи байдужість і соціальну пасивність.

Стрижнем
тогочасного політичного ладу залишалася комуністична партія, від імені якої
здійснювалося керівництво всіма аспектами економічного, політичного й духовного
життя. Це була єдина політична партія.

Швидко зростав і
змінювався партійний апараті присвоюючи собі повноваження державних органів,
диктуючи свою волю суспільству. Різноманітні громадські організації й
добровільні товариства працювали під всебічним контролем партійних органів і
органів безпеки. Функції профспілок звелися до ролі «приводних пасів» між
партапаратом і робітничими колективами. Комсомол розглядався як резерв і
інструмент партії, не маючи і ніякої автономії. Інші громадські організації
також були позбавлені самостійності, частина з них — ліквідована.

Конституція
Української РСР 1937 року побудована на основі Конституції СРСР 1936 року і в
цілковитій відповідності до неї. Принцип відповідності Конституції УРСР, як і
конституцій всіх інших республік, основним положенням Конституції СРСР випливає
з спільності і єдності економічних, політичних та ідеологічних основ розвитку
всіх радянських республік у складі Радянської Союзної багатонаціональної
держави. Разом з тим Конституція УРСР враховує національні особливості
республіки.

Політичну основу
УРСР становили Ради депутатів трудящих. В Конституції зазначалося, що економічну
основу УРСР становлять соціалістична система господарства і соціалістична
власність на знаряддя та засоби виробництва, що утвердилися в наслідок ліквідації
капіталістичної системи господарства, скасування приватної власності на
знаряддя та засоби виробництва і знищення експлуатації людини людиною.

Соціалістична
власність в УРСР визначалася або у формі державної власності (всенародне
добро), або кооперативно-колгоспної власності (власність окремих колгоспів,
власність кооперативних об’єднань).

Земля, її надра,
води, ліси, заводи, фабрики, шахти, рудні, залізничний, водний і повітряний
транспорт, банки, засоби зв’язку, організовані державою великі сільськогосподарські
підприємства (радгоспи, машинно-тракторні станції і т. п.), а також комунальні
підприємства і основний житловий фонд у містах і промислових пунктах проголошувалися
державною власністю.

Праця в УРСР визнавалася
обов’язком і справою честі кожного здатного до праці громадянина за принципом:
«хто не працює, той не їсть».

В УРСР здійснювався
принцип соціалізму: «від кожного за його здібністю, кожному — за його
працею».

Відповідно до
ст.ст. 14–19 Конституції УРСР проголошувалося, що Українська Радянська
Соціалістична Республіка зберігає за собою право виходу з Союзу Радянських
Соціалістичних Республік. Територія Української Радянської Соціалістичної
Республіки не може бути змінювана без згоди УРСР.

Закони СРСР
обов’язкові на території УРСР. Кожний громадянин УРСР є громадянином СРСР.
Громадяни всіх інших союзних республік користуються на території УРСР усіма
правами громадян УРСР. Українська Радянська Соціалістична Республіка
складається з областей: Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Київської,
Одеської, Харківської, Чернігівської і Молдавської Автономної Радянської
Соціалістичної Республіки. До відання Української Радянської Соціалістичної
Республіки в особі її найвищих органів влади і органів державного управління
належать:

а) встановлення і
зміна Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки і контроль
за її виконанням; б) затвердження Конституції Молдавської Автономної Радянської
Соціалістичної Республіки; в) подання на затвердження Верховної Ради СРСР
утворення нових областей, а також нових автономних республік і областей у
складі УРСР; г) встановлення кордонів і районного поділу областей УРСР; д)
затвердження кордонів і районного поділу Молдавської АРСР; е) видання законів
УРСР; є) охорона державного ладу і прав громадян; ж) затвердження
народногосподарського плану УРСР; з) затвердження державного бюджету УРСР; и)
встановлення, у відповідності з законодавством СРСР, державних і місцевих
податків, зборів і неподаткових прибутків; і) керування здійсненням бюджету
Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки 1 місцевих бюджетів
областей; ї) керування страховою і ощадною справою; к) управління банками,
промисловими, сільськогосподарськими і торговельними підприємствами та
організаціями республіканської підлеглості, а також керівництво місцевою
промисловістю; л) контроль і нагляд за станом і управлінням підприємств союзної
підлеглості; м) встановлення порядку користування землею, надрами, лісами й
водами; н) керування житловим і комунальним господарством, житловим
будівництвом і впорядкуванням міст та інших населених місцевостей; о) шляхове
будівництво, керування місцевим транспортом і зв’язком; п) законодавство про
працю; р) керування справою соціального забезпечення; с) керування справою
початкової, середньої і вищої освіти; т) керування культурно-освітніми і
науковими організаціями та установами в УРСР і управління культурно-освітніми
та науковими організаціями і установами загальнореспубліканського значення; у)
керування справою охорони, здоров’я і управління установами охорони народного
здоров’я загальнореспубліканського значення; ф) керування і організація справи
фізкультури і спорту; х) організація судових органів УРСР; ц) надання прав
громадянства УРСР; ч) амністія і помилування громадян, засуджених судовими
органами УРСР.

3. Особливості
радянського законодавства у 30-х роках, його репресивний характер

Конституція УРСР
1937 р., проголосивши принцип соціалізму “від кожного за його здібністю, кожному
— за його працею”, намагалась зовні максимально збільшити подібність
радянського устрою до устрою демократичних держав. Так, було декларовано
свободу друку, зборів, мітингів, демонстрацій, недоторканність особи, житла і
листування, свободу відправлення релігійних культів і свободу антирелігійної
пропаганди та інші права особи й громадянські свободи. Багатоступеневі вибори
до органів влади замінювалися прямими; проголошувалося загальне і рівне виборче
право при таємному голосуванні.

Реально ці норми
не діяли. Права і свободи людини були несумісні з масовими репресіями, які з
кінця 20-х років розпочалися в Україні, а з 1934р. — на решті території СРСР.
Держава лише частково забезпечувала такі “соціалістичні завоювання” трудящих,
як право на працю, відпочинок, освіту, на матеріальне забезпечення в старості,
а також на випадки хвороби і втрати працездатності. Так, найчисленніша верства
населення — колгоспники — фактично не користувалася правом на відпочинок, на
матеріальне забезпечення в старості, на випадок хвороби і втрати
працездатності. Проголошене Конституцією УРСР право на працю фактично було
обов’язком працювати.

Право виставляти
кандидатів у депутати належало лише органам комуністичної партії або іншим нею
фактично керованим громадським організаціям: профспілкам, кооперативним
організаціям, об’єднанням молоді, культурним товариствам. Конституція 1937р. позбавляла
громадян права створювати вільні політичні об’єднання і законодавчим шляхом
легалізувала монопартійну систему.

Головними
завданнями цивільного права було забезпечення неподільного панування й охорона
соціалістичної власності, зміцнення централізації та плановості народного
господарства, вдосконалення договірних відносин.

Значно посилилася
роль Державного банку, відбулася реорганізація Всеросійського та Всеукраїнського
кооперативних банків, сільськогосподарських банків, сільськогосподарських
кредитних спілок. Усупереч принципам госпрозрахунку запроваджувалося пряме банківське
кредитування, скасовувалися комерційне кредитування та вексельний обіг.

Договори між
суб’єктами господарювання укладалися лише в межах планових завдань на підставі
загальносоюзних актів про договірні кампанії. Так, Постановою РНК УСРР від 26
червня 1932р. категорично заборонялося одностороннє розірвання або зміна
договорів.

Постанови РНК
СРСР про порядок укладання договорів на 1933 та 1934 років встановлювали
загальні форми й конкретний зміст договорів, регламентували питання сплати
пені, неустойки, штрафу, відшкодування збитків у разі невиконання договірних
зобов’язань. Для посилення планового керівництва поставками застосовувалися “протокольні
угоди”, “основні умови поставки” між центрами господарських систем, де
визначався порядок укладення й основний зміст майбутніх прямих договорів. У
випадках поставок деяких видів продукції (метали, металопродукція тощо) на
підставі адміністративних актів (планових завдань, наказів) зобов’язання
виникали безпосередньо з них.

Було встановлювлено
півторарічний строк позовної давності у спорах між державними, кооперативними і
громадськими установами, підприємствами та організаціями.

Певна увага
приділялася розвитку й охороні власності кооперативних організацій. Так, Постановою
ЦВК і РНК УСРР від 21 серпня 1935 р. заборонялося вилучення будь-якого їхнього
майна, а вирішення цих питань було виключно компетенцією уряду республіки.

Проте на підставі
ст. 1 ЦК УСРР приватногосподарська діяльність і пов’язані з нею майнові права
не охоронялися законом як такі, що суперечили їхньому соціально-господарському
призначенню.

Відповідно до
змін і доповнень до Кодексу законів про працю 1922 р., робітники та службовці промисловості
й транспорту переводилися на семигодинний робочий день. Більшість підприємств і
установ працювали за безперервним робочим тижнем, працівники по черзі одержували
вихідні дні у різні дні тижня. Заробітна плата в її основних формах (відрядній,
погодинній, преміальній) нараховувалася залежно від професійної кваліфікації
працівника. Для зміцнення трудової дисципліни влада вдається до жорстких санкцій.
Так, за неявку на роботу без поважної причини звільняли з роботи. А це
спричиняло й позбавлення житлової площі, якщо працівник користувався житлом
цього підприємства. У 1938р. були впроваджені єдині трудові книжки, де фіксувалась
уся трудова діяльність працівників.

Вживаються також
заходи щодо стимулювання працівників. Згідно з Постановою РНК СРСР, ЦК ВКП(б) і
ВЦРПС від 28 грудня 1938 р. запроваджується диференційований підхід. Залежно
від стажу роботи й кваліфікації працівника при виплатах допомоги за державним
соціальним страхуванням встановлюються надбавки до пенсій за безперервний стаж
роботи. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 21 грудня 1938 р. встановлюється
звання Героя Соціалістичної Праці, запроваджуються медалі “За трудову
доблесть”, “За трудову відзнаку”.

Перехід до
суцільної колективізації спричинив суттєві зрушення у колгоспному та земельному
праві. В основі цих змін було створення видимості законності широкої кампанії розкуркулення
на селі. Так, Постановою ЦВК і РНК СРСР від 1 лютого 1930 р. “Про заходи щодо зміцнення
соціалістичної перебудови сільського господарства в районах суцільної
колективізації і щодо боротьби з куркульством” заборонялася оренда землі та
використання найманої праці в сільському господарстві, запроваджувалась конфіскація
засобів виробництва у куркулів. Ці заходи були конкретизовані відповідно до
Постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 5 квітня 1930р. “Про заборону орендувати землю й
застосовувати найману працю в одноосібних селянських господарствах у районах
суцільної колективізації”. Обласним виконкомам надавалося право конфісковувати
майно куркулів і передавати його у фонди колгоспів як вступний внесок батраків
та бідняків. Конкретні санкції проти куркульських
господарств передбачалися Постановою ЦК ВКП(б) від 30 січня 1930 р. “Про заходи
у справі ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації”.
Згідно з постановою господарства, що підлягали ліквідації, мали поділятися на
три категорії. До першої належали господарства, дії членів яких кваліфікувалися
як організація й участь в антирадянських виступах і терористичних актах
(засуджувалися до ізоляції у в’язницях і таборах); до другої — ті, хто чинив
менш активний опір (підлягали висилці з сім’ями до північних районів); до
третьої — ті, хто не чинив опору розкуркуленню (одержували зменшені ділянки за межами
колгоспів). Ці злочинні рішення втілювались у життя таким чином, що з України
виселялась найбільша кількість родин.

Безроздільне
панування колгоспного ладу потребувало створення відповідної нормативної бази.
Правові основи діяльності колгоспів визначалися зразковими Статутами
сільськогосподарської артілі 1930, 1935 р., Тимчасовими правилами трудового
розпорядку в колгоспах 1933 р., постановами РНК СРСР і ЦК ВКП(б), РНК УСРР і ЦК
КП(б)У. Встановлювалося безстрокове користування колгоспів землею, визначалися
плани обов’язкових поставок колгоспами державі продукції. За умови вироблення
обов’язкового мінімуму трудоднів колгоспникам дозволялося мати незначні за
розмірами присадибні ділянки, корову та невеличку кількість дрібної худоби й
птиці.

Такі
“соціалістичні” експерименти на селі призвели до надзвичайних і трагічних
наслідків — голодомору 1932–1933рр., внаслідок якого загинула п’ята частина
українського селянства.

Сімейне право
характеризується посиленням втручання держави у справи сім’ї. Так, до Кодексу
законів про сім’ю, опіку, шлюб і акти громадянського стану 1926 р. внесено
доповнення, які передбачали можливість відібрання у батьків дітей за
відсутності належного нагляду за ними й передачу їх до дитячих будинків.
Постановою ЦВК і РНК СРСР від 27 червня 1936 р. заборонялися аборти,
встановлювалася матеріальна допомога багатодітним сім’ям, посилювалася кримінальна
відповідальність за несплату аліментів. У Кодекс законів про сім’ю, опіку, шлюб і акти
громадянського стану постановою ЦВК і РНК УСРР від 4 серпня 1936 р. були внесені
зміни, що визначали частку сплачуваних аліментів: на одну дитину — 25 %, на
двох — 33 %, на трьох і більше — 50 % заробітку відповідача. Значно збільшився розмір
сплати за реєстрацію розлучення.

Суттєві
деформації, пов’язані з посиленням кримінальної репресії, відбувалися у
кримінальному праві. Суворішими стали покарання за злочини проти держави.
Постановою ЦВК СРСР від 8 червня 1934 р. статтею про зраду Батьківщині було
доповнено Положення про злочини державні (контрреволюційні та особливо
небезпечні для Союзу РСР злочини проти порядку управління). ВУЦВК і РНК УСРР
Постановою від 20 липня 1934 р. повністю включили ці доповнення до КК УСРР.
Зрада Батьківщини, що кваліфікувалася як “дії, вчинені громадянами Союзу РСР на
шкоду воєнній могутності Союзу РСР, його державній незалежності чи недоторканності
його території”, каралася розстрілом з конфіскацією усього майна, а за обставин,
що пом’якшували провину, — позбавленням волі на строк до 10 років. Цією
постановою стверджувався принцип колективної відповідальності у кримінальному
праві. Так, у разі втечі військовослужбовця за кордон члени його сім’ї, які
знали про втечу, за недонесення каралися позбавленням волі від 5 до 10 років з
конфіскацією усього майна. Інші повнолітні члени сім’ї, що проживали разом із
зрадником, позбавлялися виборчих прав і виселялись у віддалені райони Сибіру на
5 років.

Розширювався
перелік злочинів проти порядку управління, до яких належали дезорганізація транспорту,
порушення правил міжнародних польотів, незаконний випуск цінних паперів,
переплавлення державної розмінної монети, підробка паспортів та порушення правил
паспортної системи тощо. За ці злочини передбачалися санкції у вигляді
позбавлення волі на тривалі строки, а у випадках, коли їх кваліфікували як
такі, що мають явно злісний характер, — розстріл.

Репресивний
характер норм кримінального законодавства постійно посилювався. Так, постановою
ЦВК СРСР від 2 жовтня 1937р. термін покарання за особливо небезпечні державні
злочини (шпигунство, шкідництво, диверсію) було збільшено з 10 до 25 років.

Велика увага приділялася
боротьбі із замахами на соціалістичну власність. Встановлювалися жорстокі
покарання (розстріл, а за пом’якшуючих обставин — позбавлення волі на термін не
менше 10 років з конфіскацією всього майна) за розкрадання державної і
колгоспно-кооперативної власності. Невизначеність суворих санкцій ані розмірами
викраденого майна, ані способами викрадання надавала можливість надто широко
застосовувати норми цього закону. В умовах голодомору за цим законом до кримінальної
відповідальності притягалися селяни і навіть діти, які збирали колоски на
полях. Тому в народі він отримав назву закону “про п’ять колосків”.
Встановлювалося також покарання у вигляді від 5 до 10 років концентраційних
таборів за антиколгоспну агітацію, насильство та загрозу насильства щодо
колгоспників з боку “куркульських та інших антисуспільних елементів”. До осіб,
засуджених за цим законом, не застосовувалася амністія.

Окремі зміни у КК
УСРР спрямовувалися на боротьбу із злочинами у господарський сфері. Встановлювалася
кримінальна відповідальність за масовий або систематичний випуск промисловими
підприємствами недоброякісних товарів. Спекуляція каралася позбавленням волі на
строк не менше 5 років з конфіскацією всього або частини майна.

Передбачалися
суворі санкції (позбавлення волі до 10 років) за обважування та обмірювання
покупців.

З 1935 р. до
господарських злочинів почали відносити порушення технічного режиму,
виробничо-технічної дисципліни, правил безпеки, куріння, появу на виробництві у
нетверезому стані.

Отже, загальною
тенденцією розвитку кримінального права було розширення видів і суб’єктів
злочинів, посуворішання покарань.

Внаслідок
деформації кримінально-процесуального законодавства фактично було ліквідовано
демократичні засади судочинства. Так, принципи усності, гласності, змагальності
відкрито нехтувала Постанова ЦВК СРСР від 1 грудня 1934 р. “Про порядок ведення
справ про підготовку або здійснення терористичних актів”, яка постановою ВУЦВК
від 9 грудня 1934 р. була повністю включена до КПК УСРР. Зокрема попереднє
слідство у справах про терористичні акти обмежувалося десятиденним терміном.
Обвинувальний акт вручався звинуваченому за 24 години до розгляду справи. Обвинувач і захисник усувалися
від розгляду справи. Касаційне оскарження і подання клопотання про помилування
у цих справах не допускалося. Вирок (розстріл) виконувався негайно. Такий
надзвичайний порядок судочинства Постановою ЦВК СРСР від 14 вересня 1937 р.
поширювався також на розгляд справ про шкідництво й диверсії.

Взагалі система
репресивно-каральних органів діяла за власними інструкціями, нехтуючи норми
кримінально-процесуального права.

4. Західні
регіони України у міжвоєнний період. Утворення українських національних
організацій. Приєднання Західної Волині, Східної Галичини, Північної Буковини та
частини Бессарабії до складу УРСР

Друга світова
війна почалася 1 вересня 1939 р. з нападу фашистської Німеччини на Польщу, до
якої входили анексовані за згодою Антанти і США західноукраїнські землі, що
становили 35 % території і 30 % населення Польської держави.

17 вересня 1939 р.,
коли німецькі війська підходили до Бреста й Львова, Червона Армія перейшла
кордон і зайняла територію Західної Волині і Східної Галичини. Тепер достовірно
відомо, що ця акція відбулася у відповідності з таємним додатковим протоколом
до Договору про ненапад між Радянським Союзом та Німеччиною від 23 серпня 1939 р.
(пакт Молотова — Ріббентропа). Зокрема у п. 2 передбачалося, що “у випадку
територіальних і політичних перетворень на територіях, що належать Польській
Державі, сфери впливу Німеччини та СРСР будуть розмежовані приблизно по лінії
річок Нарев — Вісла — Сян”.

Населення
Західної України, яке впродовж століть боролося проти національного й
соціального поневолення, із задоволенням сприйняло визволення з-під польської
влади. Ще до приходу радянських військ у містах і селах створювалися ревкоми,
які роззброювали поліцію й жандармерію і брали на себе владні функції. Пізніше,
за підтримки політорганів Червоної Армії, на їхній основі були обрані тимчасові
управління міст і повітів та селянські комітети.

У засобах масової
інформації було опубліковано Положення про вибори до Українських Народних
Зборів Західної України. Згідно з ним вибори відбулися “на основі загального,
рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні”. Реально ж за радянською
схемою виборів “громадяни, що досягли 18 років, незалежно від расової та
національної приналежності, віросповідання, статі, освітнього й майнового
цензу, соціального становища, цензу осілості тощо” голосували за наперед ухвалений
список кандидатів. 22 жовтня 1939 р. до складу Зборів у 1495 виборчих округах
було обрано 1484 депутатів; в 11 округах кандидати в депутати не отримали необхідної
кількості голосів і не були обрані.

26–28 жовтня 1939
р. відбулося засідання Народних Зборів Західної України. У прийнятій Декларації
зазначалося, що “віднині вся влада в Західній Україні належить трудящим міста й
села в особі Рад депутатів трудящих”. Також було прийнято рішення про конфіскацію
поміщицьких, монастирських земель та земель великих державних урядовців,
націоналізацію банків і великої промисловості.

Народні Збори
звернулися до Верховної Ради СРСР та Верховної Ради УРСР із проханням “прийняти
Західну Україну до складу СРСР, включити Західну Україну до складу УРСР і тим
з’єднати український народ у єдиній державі”. Це прохання 1 листопада 1939 р. було
задоволене Верховною Радою СРСР і відповідно — 15 листопада 1939 р. Верховною
Радою УРСР. У грудні 1939р. було створено Волинську, Дрогобицьку, Львівську,
Рівненську, Станіславську і Тернопільську області у складі УРСР, а наприкінці
січня — початку лютого 1940 р. — 202 сільських та 4 міських (у Львові) райони.

Процес формування
представницьких органів влади завершився проведенням виборів до місцевих Рад у
грудні 1940р. Згідно з наказом Наркомюсту УРСР від 26 грудня 1939 р.
розпочалася робота обласних управлінь юстиції, обласних і народних судів у
західних областях.

Судді
призначалися відповідними виконкомами з направлених Наркомюстом “східних
кадрів”, а народні засідателі обиралися трудовими колективами. Також були
призначені прокурори, створені органи міліції, державного нотаріату, сформовані
колегії адвокатів. Приєднання
західноукраїнських земель викликало надії на возз’єднання з усім українським
народом серед населення Північної Буковини. Приниження національної та людської
гідності українців, знущання над мовою, релігією стали повсякденним явищем у
королівській Румунії.

Переділ сфер
впливу, спричинений Другою світовою війною, відбувся і в цьому регіоні.
Спираючись на таємну домовленість із Німеччиною (п. 3 зазначеного вище
протоколу), 27 червня 1940 р. СРСР ультимативно запропонував Румунії звільнити
Бессарабію та Північну Буковину. 28 червня 1940р. Червона Армія перейшла кордон
і, не зустрічаючи опору, 30 червня 1940р. повністю зайняла ці території.

2 серпня 1940 р.
Верховна Рада СРСР, задовольнивши прохання “делегації трудящих” Бессарабії та Північної
Буковини, прийняла Закон “Про включення північної частини Буковини і
Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії до складу УРСР”.
7 серпня 1940 р. були створені Чернівецька та Ізмаїльська області, а замість
повітів і волостей — райони. Водночас із складу України було вилучено Молдавську
АРСР й приєднано до новоствореної Молдавської РСР.

Відповідно до
Указів Президії Верховної Ради СРСР від 15 серпня 1940 р. “Про націоналізацію
землі на території північної частини Буковини” та “Про націоналізацію банків,
промислових і торгових підприємств, залізничного і водного транспорту та
засобів зв’язку північної частини Буковини” була ліквідована приватна власність
на знаряддя і засоби виробництва.

Зазначені
економічні та соціальні перетворення принесли західним українцям певні
поліпшення. Були націоналізовані промислові й торговельні підприємства, що
раніше контролювалися переважно неукраїнцями. Популярності радянській владі
додала експропріація польських та румунських землевласників, обіцянка
перерозподілити між селянами їхні землі.

Водночас що
більше утверджувалась радянська система, то відчутнішою ставала демонтація створеної
західними українцями політичної, соціально-економічної та культурної
інфраструктури. На керівні посади в місцевих органах влади, судових і
правоохоронних органах призначалися кадри, відряджені зі східних областей.
Застосовуючи “пролетарські” адміністративно-командні методи роботи, вони нехтували
місцеві звичаї й традиції. Щоправда, до роботи в апараті органів місцевого
управління, в освітніх та культурних установах залучалися й представники
місцевої інтелігенції, але вони жорстко контролювалися режимом. Заборонялися
всі українські політичні партії. Припинило свою діяльність товариство
“Просвіта”. Українських політичних лідерів було заарештовано, понад 20 тис.
активістів національного руху встигли утекти до окупованої німцями Польщі.

Націоналізація
великих підприємств зачіпала й дрібні підприємства, ремісничі майстерні,
кустарів. У 1940 р. за зразком Східної України розпочалася форсована колективізація,
яка остаточно відвернула селян від нового режиму. Широка антирелігійна
пропаганда супроводжувалася конфіскацією церковних земель, забороною викладання
релігії в школі, встановленням високих податків за використання церков. Навесні
1940р. репресії набули небувалого масштабу.

Широко
застосовувалась депортація — примусове виселення до Сибіру й Казахстану
польських, українських та єврейських підприємців, землевласників, службовців
колишнього держапарату, колишніх офіцерів, діячів науки, культури й мистецтва,
священиків, навіть колишніх членів Компартії Західної України. За 1939–1941 рр.
було репресовано близько 10 % населення Західної України.

Отже, перше,
нетривале знайомство західних українців зі сталінською радянською системою виявилося
переважно негативним. Однак приєднання до УРСР споконвічних українських земель
Східної Галичини, Західної Волині, Північної Буковини та частини Бессарабії, включення
до її складу 7 млн. західних українців було важливою подією на шляху соборності
України.

Висновки

У
соціально-політичній, історичній та юридичній літературі пострадянського
періоду утворення СРСР та входження до нього України оцінюється негативно.
Звичайно, тоталітарно-репресивна система, що виникла в союзній державі, стала
трагедією для українського народу, як і для інших народів СРСР. Проте, як
наголошує канадський професор українського походження О. Субтельний,
“неправильно було б казати, що радянський федералістський устрій залишив
українців та інші неросійські народи з порожніми руками. За царів українська
мова, культура, національна самобутність жорстко переслідувалися. Не мали
чіткого визначення кордони України, а саму країну називали такими невиразними
поняттями, як “Юго-Запад” чи “Малоросія”. А за радянської влади Українська
Радянська Соціалістична Республіка стала чітко окресленим національним і
територіальним цілим, із власним адміністративним центром і апаратом”.

Список
використаної літератури:

1. В.П. Шевчук, М. Г. Тараненко. Історія
української державності. Курс лекцій. „Либідь”, Київ – 1997р.

2. П.П. Музыченко. История государства и права Украины. Часть 2. «Астропринт», Одесса – 1998

3. П.П. Музыченко, Н.И. Долматова. История государства и
права Украины в вопросах и ответах. Часть 2. «Одиссей», Харьков – 1999

4.
П. Музиченко.
Історія держави і права України. «Знання», Київ – 1999

5.
А.С.
Чайковський. Історія держави і права України. Юрінком Інтер, Київ – 2003

6.
В.М.
Іванов. Історія держави і права України. Навчальний посібник. Частина 2. К.:
МАУП, 2002 – С.224

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий