3нешняя палітыка Вялікага княства Літоўскага

Дата: 12.01.2016

		

Знешняя палітыка ВКЛ

Знешняя палітыка Вялікага
княства Літоўскага не была свабоднай ад уплыву на яе ўнутрыпалітычных працэсаў
у дзяржаве.

Унія з Полыпчай,
нягледзячы на складаныя ўнутраныя вынікі, мацавала міжнародныя пазіцыі княства,
дазволіла аб’яднаць сілы абедзвюх дзяржаў супраць агульных знешніх ворагаў.

У XIV – першай палове XV
ст. галоўным ворагам, з якім Вялікаму княству Літоўскаму даводзілася весці
напружаную барацьбу, былі рыцары Тэўтонскага і Лівонскага ордэнаў. У 1409 г.
пачалася «вялікая вайна» паміж Польшчай, Вялікім княствам Літоўскім, з аднаго
боку,
і
Тэўтонскім ордэнам – з другога. Вырашальны ўдар быў нанесены Тэўтонскаму ордэну
ў бітве пад Грунвальдам (Полыпча) 15 ліпеня 1410 г. Крыжакі былі разбіты
ўшчэнт, пасля чаго ўжо не змаглі акрыяць. У складзе войска вялікага князя
літоўскага на чале з Вітаўтам акрамя літоўскіх харугваў былі полацкая,
віцебская, мсціслаўская, гарадзенская, берасцейская, пінская, новагародская,
ваўкавыская, лідская і іншыя беларускія харугвы, а таксама рускія (смаленскія),
украінскія, чэшскія войскі і татарская конніца. Асаблівую стойкасць выявілі
смаленскія харугвы. Адна з іх цалкам загінула, дзве астатнія выстаялі. У выніку
жорсткай бітвы войскі саюзнікаў прарвалі фронт крыжакоў, акружылі іх і
знішчылі. У гэтым баі быў забіты і вялікі магістр ордэна Ульрых фон Юнгінген.
Пасля
паражэння
пад Грунвальдам нямецкая агрэсія была спынена. Казімір, пераемнік Жыгімонта,
давёў да канца справу Ягайлы і Вітаўта. Таруньскі мір 1466 г., які
абумовіў далучэнне вусця Віслы да Польшчы і васальнае падпарадкаванне ёй
Прывіслення, азначаў знікненне з арэны палітычнай барацьбы гэтага даўняга
ворага Вялікага княства Літоўскага і Полыпчы.

У сярэдзіне XV ст.
працягваліся набегі татар на тэрыторыю Вялікага княства Літоўскага. Да гэтага
часу Залатая Арда ўжо канчаткова распалася, на яе руінах у нізоўях Волгі ў
другой чвэрці XV ст. сфарміравалася новая дзяржава – Вялікая Арда, якая
працягнулася ад Волгі да Дняпра. Да 1459 г. ханам Вялікай Арды быў
Саід-Ахмед, ён яшчэ да 40-х гадоў XV ст. рабіў набегі на паўднёвыя землі
Вялікага княства Літоўскага і Галіцкую Русь. У 1455 г. у час аднаго з
паходаў Саід-Ахмеда на ўкраінскія землі княства Літоўскага яго атрады былі разбіты войскамі
кіеўскага князя Сямёна Алелькавіча. Сам хан быў узяты ў палоп у 1457 г.,
потым ён з няволі ўцёк. Набегі Вялікай Арды на тэрыторыю Вялікага княства
Літоўскага на гэтым практычна спыніліся.

З другой паловы XV ст. у
знешняй палітыцы Вялікага княства Літоўскага паўстае пытанне ўзаемаадносін з
мацнеючым суседам на поўдні – Крымскім ханствам. Родапачынальнік дынастыі крымскіх
ханаў Хаджы-Гірэй знаходзіўся першапачаткова ў сяброўскіх адносінах з Літоўскай
дзяржавай. Пасля яго смерці ў Крыме пача-лася дынастычная смута. У 1468 г.
на ханскі прастол узышоў Менглі-Гірэй, які паступова скіраваў сваю палітыку да
Рускай дзяржавы. У 1480 г. у выніку перамоў паміж Іванам III і
Менглі-Гірэем быў за-ключаны абарончы саюз.

На працягу 1481 г.
паміж Вялікім княствам Літоўскім і Крымам вяліся перамовы аб развіцці
добрасуседскіх адносін. Абодва бакі рэгулярна пасылалі адзін аднаму пасольствы.
Аднак ужо ў жніўні 1482 г. па дамоўленасці з Масквой Менглі-Гірэй пайшоў
вайной на Кіеўскія землі, узяў Кіеў, разрабаваў яго і падпаліў. Пад націскам
крымскіх татар паўднёвыя межы Вялікага княства Літоўскага, што пры Вітаўце
працягнуліся да Чорнага мора па вусці Дняпра і Днястра, адступілі на поўнач.
Амаль штогод крымскія татары наведвалі Кіеўшчыну, Падолію, Валынь, былі і
далей, на Палессі. На бела-рускія землі толькі за перыяд з 1500 па 1569 г.
татары зрабілі 45 набе-гаў. Яны суправаджаліся рабаўніцтвам і разбурэннем
беларускіх сёл і гарадоў. Татары бралі ў палон мірнае насельніцтва і потым
нярэдка прадавалі палонных у рабства. Татарская конніца лёгка праходзіла ў глыб
Беларусі, паколькі на поўдні не было добрай абароны. У 1505 г. татары
дайшлі да Мінска і Новагародка і ўзялі ў палон каля 100 тыс. мірных жыхароў. У
1521 г. татары спустошылі землі паміж Слуцкам і Пінскам. Цэнтральная ўлада
ВКЛ для ўмацавання бяспекі на паўднёвых межах вымушана была стварыць казацкія
заслоны. У 1527 г. літоўскімі, беларускімі і ўкраінскімі атрадамі было
нанесена пара-жэнне крымскім татарам пад Каневам на Украіне. 3 гэтага часу
апошнія ўжо не маглі рушыць далёка на поўнач. Пазней татарскія ханствы
выкарыстоўваліся Вялікім княствам Літоўскім як інструмент усходняй палітыкі.

З канца XV ст.
абвастрыліся адносіны паміж ВКЛ і Рускай дзяржавай. Таму было некалькі прычын.

Да канца XV ст. амаль
скончылася палітычнае аб’яднанне Паўночна-Усходняй Русі пад уладай вялікага
князя маскоўскага. Ён лічыў сябе нацыянальным рускім гаспадаром і ўзяў на сябе
місію аб’яднання ўсіх рускіх зямель. Так гістарычна вылучыліся два цэнтры,
вакол якіх сталі аб’ядноўвацца землі былой Старажытнарускай дзяржавы. Літоўскім
князям на захадзе гэта ўдалося зрабіць хутчэй, чым на ўсходзе, дзе пазней
скончыўся перыяд феадальнай раздробленасці і княствы доўга знаходзіліся пад
мангола-татарскім прыгнётам. Два цэнтры не маглі ў рэшце рэшт не сутыкнуцца.
Гэта стала адной з падстаў абвастрэння іх адносін. Ваўмовах пашырэння
цэнтралізатарскіх тэндэнцый у Рускай дзяржаве дыпламатыя ВКЛ імкнулася ўбіць
клін у гэты працэс і падтрымаць тыя княствы Русі, якія засталіся яшчэ
самастойнымі. Так, у 80-х гадах XV ст. цвярскі князь Міхаіл Барысавіч спрабаваў
абаперціся на княства Літоўскае, процістаючы пашырэнню ўлады Івана III на сваю
вотчыну.-У 1483 г. быў заключаны дагавор аб палітычным саюзе і
ўзаемада-памозе паміж Цвярскім княствам і Вялікім княствам Літоўскім. У адказ
Маскоўскае княства пача-ло ваенныя дзеянні супраць Цверы і на працягу зімовай
кампаніі 1484–1485 гг. разбу-рыла пагранічныя гарады Цвяр-скога княства.
Міхаіл Барысавіч запрасіў міру, які і быў заключаны з Масквой 25 сакавіка 1485 г.
Цвярское княства, паводле гэтага міру, захоўвала пэўную самастой-насць за
выключэннем знешняй палітыкі. Саюзнае пагадненне з Вялікім княствам Літоўскім
ану-лявалася, і быў заключаны абаронча-наступальны саюз з Масквой супраць
Вялікага княства Літоўскага. Але Міхаіл Барысавіч хацеў захаваць рэшткі самастойнасці і
адразу ж узнавіў сепаратныя перамовы з Вялікім княствам Літоўскім. Вынікам быў
другі паход маскоўскага князя на чале з Іванам III на Цвер, пасля якога
Цвярское княства было кан-чаткова далучана да Маскоўскай дзяржавы. Так на
працягу XIV–XVI стст. адносіны паміж Вялікім княствам Літоўскім і Рускай
дзяр-жавай нярэдка насілі варожы характар. ВКЛ не хацела далейшага ўзмацнення
Масквы і ў барацьбу ўцягвала ардынскага хана Ахмеда. Маскоўскія князі ў сваю
чаргу заключалі саюзы супраць ВКЛ з крымскімі ханамі.

Другая прычына варожых
адносін ВКЛ з Масквой была ў асаблівасцях вырашэння канфесійнага пытання ў
Вялікім княстве Літоўскім. Маскоўскі вялікі князь прэтэндаваў на ролю адзінага
пра-васлаўнага гасудара–абаронцу інтарэсаў праваслаўнага насельніцтва. У той жа
час і само праваслаўнае насельніцтва Вялікага княства Літоўскага доўгі час не аддзяляла
сябе па нацыянальна-рэлігійных адзнаках ад насельніцтва Рускай дзяржавы. Іх
аб’ядноўвалі агульныя гістарычныя карані, традыцыйная культура і адзіная вера.
Між тым у Вялікім княстве Літоўскім праваслаўная вера прыціскалася. Гэта
абвастрыла рэлігійную барацьбу ў яе нетрах. Наступ каталіцызму і пашырэнне
польскага ўплыву яшчэ болып узмацнілі незадаволенасць беларускіх праваслаўных
феадалаў, якія і так былі ў нераўнапраў-ным становішчы з польскімі і літоўскімі
феадаламі. Вялікі князь маскоўскі працягваў ім руку дапамогі. Некаторыя з
беларускіх феадалаў па сваёй волі пераходзілі разам са сваімі маёнткамі пад
уладу Масквы. 3 1487 па 1493 г. у Маскву прыехалі служыць са сваімі
вотчычамі князі Варатынскія, Бялеўскія, Мярэцкія, Вяземскія.

Канфрантацыя паміж Маскоўскай
дзяржавай і ВКЛ прывяла спачатку да неабвешчанай прымежнай вайны працягласцю з
1487 па 1494 г. У 1487 г. пасольства ВКЛ дарэмна патрабавала ад Івана
III управы на маскоўскіх князёў, якія рабілі набегі на воласці Вялікага княства
Літоўскага. Іван III адказваў узаемнымі абвінавачваннямі. Такімі ж няўдалымі
былі і наступныя пасольствы ў Маскву ў 1488, 1489, 1491, 1492 гг. У выніку
вайны была зламана абарона ўсёй пры-межнай літоўскай паласы з Маскоўскім
княствам.

Прымежныя ваенныя сутычкі
перараслі ў болып сур’ёзны канфлікт у 1492 г. пасля смерці вялікага князя
літоўскага Казіміра. Выкарыс-таўшы пераходны этап ва ўстанаўленні вярхоўнай
улады, войскі Івана III зрабілі паспяховыя набегі на землі ВКЛ. Новы вялікі
князь літоўскі Аляксандр Казіміравіч спяшаўся скончыць вайну. Перамовы аб
спыненні ваенных дзеянняў скончыліся 12 лютага 1494 г. заклю-чэннем мірнай
і шлюбнай дамоўленасцей. Іван III выдаў сваю дачку Алену за Аляксандра
Казіміравіча. Паводле мірнай дамоўленасці, Вялікае княства Літоўскае адмаўлялася
на карысць Маскоўскага ад Вяземскага княства і часткі іншых княстваў. За Іванам
III было пры-знана права на Ноўгарад, Пскоў, Цвер і Разань. За маскоўскім
гасу-даром замацоўваўся тытул «вялікага князя ўсяе Русі». Было дамоў-лена, што
абедзве дзяржавы дапамагаюць адна адной у барацьбе з татарамі. Гэта значная
ўступка з боку Вялікага княства Літоўскага ў тэрытарыяльных і палітычных
адносінах. Аднак супярэчнасці паміж дзвюма дзяржавамі зняты не былі. Іван III
рыхтаваўся да вайны. 3 гэтай мэтай ён наладжваў адносіны са Швецыяй і Турцыяй,
разлічваў на дапамогу Менглі-Гірэя.

У 1500 г. канчаткова
былі разарваны адносіны паміж Рускай і Літоўскай дзяржавамі. Прычынай быў
пераход шэрага буйных феа-далаў Вялікага княства Літоўскага ў межы Рускай
дзяржавы. Іван III прыняў іх на службу і абвясціў вайну Вялікаму княству
Літоўскаму. У маі ім былі заняты Бранск і землі мажайскага князя, летам – Пуціўль,
Мцэнск, Сярпейск, Гомель, Любеч, Ноўгарад-Северскі, Рыльск. На працягу аднаго
паходу Русь заваявала паўднёвую частку Смаленскай зямлі і тэрыторыі
Чарнігава-Старадубскага і Ноўгарад-Северскага княстваў. 14 жніўня 1500 г.
адбыўся разгром літоўскага войска каля Смаленска. Пасля гэтага вайна
працягвалася яшчэ два гады.

Рыхтуючы зімовую кампанію
1501–1502 гг., Іван III прапанаваў Менглі-Гірэю план сумесных дзеянняў.
Татарскаму войску Менглі-Гірэя адводзіўся маршрут руху праз украінскія землі да
Слуцка, Турава, Пінска, Мінска. За гэта крымскі хан патрабаваў згоды Івана ІЦ
на спусташэнне Кіева і Северскай зямлі. Іван III адмовіўся, і гэта адразу ж
скарысталі кіруючыя колы Вялікага княства Літоўскага і заключылі сустрэчны саюз
з Менглі-Гірэем супраць Масквы. ВКЛ заплаціла за гэты саюз ханству штогодняй
данінай з Кіеўскай, Ва-лынскай, Падольскай зямель з кожнага чалавека «па тры
дзеньгі». Адначасова вялікі князь літоўскі дамовіўся з Вялікай Ардой і
заклю-чыў абарончы саюз з Лівонскім ордэнам супраць Івана III.

Ваенныя няўдачы 1500 г.
прымусілі кіруючыя колы Вялікага княства Літоўскага аднавіць унію з Польшчай.
23 кастрычніка 1501 г. у Мельніку (Украіна) быў падпісаны дакумент пра
ўмовы гэтай уніі. На польскі прастол быў абраны вялікі князь літоўскі з
дынастыі Ягелонаў Аляксандр Казіміравіч. Абедзве дзяржавы абавязаліся
праводзіць адзіную палітыку, мець агульную раду, сеймы і адзіную манету. Аднак
магнаты Вялікага княства Літоўскага адмовіліся ратыфікаваць унію, паколькі, на
іх погляд, яна азначала ліквідацыю літоўскай дзяржаўнасці. Таму мельніцкі акт
здзейснены не быў, хаця палітыка дзвюх дзяржаў стала лепш каардынавацца.

Увогуле ж ваенная
кампанія 1501–1503 гг. складвалася надта няўдала для Вялікага княства
Літоўскага. У лістападзе 1501 г. яно церпіць паражэнне пад Мсціславам. У
чэрвені 1502 г. былы саюзнік Івана III, крымскі хан Менглі-Гірэй,
канчаткова разбіў Вялікую Арду, саюзніцу ВКЛ. Няўдалым для княства быў і
Смаленскі паход рускага войска, які вызначыў пералом у ваенных дзеяннях. У
выніку 2 красавіка — 1503 г. было заключана перамір’е тэрмінам на 6 гадоў.
Яно шмат каштавала ВКЛ, бо княства вымушана было адмовіцца на карысць Масквы ад
усёй верхняокскай Украіны, ад Чарнігава-Северскай зямлі, у тым ліку і ад
Гомеля, ад значнай часткі Смаленскай і Віцебскай зямель. Усяго Вялікае княства
Літоўскае саступіла Маскве 19 гарадоў, 70 валасцей, 22 гарадзішчы, 13 сёл.
Такім чынам, да Масквы адыходзіла тэрыторыя на ўсім працягу мяжы Вялікага
княства Літоўскага, што была населена рускімі, украінцамі і беларусамі. Гэта
мела для Масквы вялікае стратэгічнае значэнне, таму што давала магчымасць весці
актыўную наступальную палітыку. Вялікае княства Літоўскае губляла важныя ў
стратэгічным сэнсе тэрыторыі, што складалі каля 1/4 плошчы ўсёй дзяржавы. Гэта
рабіла безабарон-най яе ўсходнюю мяжу, якая наблізілася да галоўных цэнтраў
дзяржавы.

Палітыку Івана III (ён
памёр 27 кастрычніка 1505 г.) прадоўжыў яго сын Васілій III. 19 жніўня
1506 г. у Вільні памёр Аляксандр Казіміравіч. Васілій III спрабуе
выкарыстаць гэта і праз сваю сястру, Алену Іванаўну, удаву Аляксандра,
радыкальна вырашыць адносіны Маскоўскай дзяржавы з Вялікім княствам Літоўскім.
Абапіраючыся на беларускіх, украінскіх магнатаў і шляхту, ён вырашыў завалодаць
літоўскім прастолам. Але план не здзейсніўся. На прастол быў абраны малодшы
брат Аляксандра – Жыгімонт. 8 снежня 1506 г. Жыгімонт абіраецца польскім
каралём. Абедзве дзяржавы адразу пачалі рыхтавацца да новай вайны. Жыгімонт
пайшоў на саюз з рускімі ўдзельнымі князямі: з братам Васілія III, Юрыем
Іванавічам, удзельным князем дзмітраўскім, звянігарадскім, сярпейскім і
бранскім, абяцаючы дапамагчы яму ў заваёве рускага прастола. У сваю чаргу Васілій
III уступае ў блок з М.Л. Глінскім, усемагутным фаварытам Аляксандра, што
патрапіў у няміласць пры яго пераемніку Жыгімонту.

Ваенная кампанія пачалася
ўвесну 1507 г. Яна была цесна звязана з феадальным паўстаннем у Вялікім
княстве Літоўскім 1508 г., якім кіраваў князь Міхал Львовіч Глінскі. Разам
са сваімі братамі і прыхільнікамі ён прысягнуў Васілію III. Паўстанцы
замацаваліся ў Тураве, Мазыры, занялі Клецк, аблажылі Жытомір і Оўруч. Глінскі
спрабаваў авалодаць Слуцкам і Мінскам, але гэта яму не ўдалося. Рускія войскі
разам з атрадам Глінскага дзейнічалі на Беларусі, даходзілі да Вільні. Але ж
вырашальнай бітвы так і не адбылося. Вайна 1507–1508 гг. скончылася «адвечным
мірам», што быў за-ключаны ў Маскве 8 кастрычніка 1508 г. Вялікае княства
Літоўскае афіцыйна прызнала пераход да Расіі зямель, далучаных да яе ў выніку
войнаў канца XV – пачатку XVI ст. Вялікае княства Літоўскае атрымала тэрыторыю
пяці смаленскіх валасцей.

Аднак Васілій III меў на
мэце захоп Смаленска, буйнога эканамічнага і стратэгічнага цэнтра каля заходніх
межаў сваёй дзяржавы, і рыхтаваўся да новай вайны. 19 снежня 1512 г.
руская армія на чале з вялікім князем рушыла да Смаленска. Але першая спроба
штурму не ўдалася. Новая кампанія пачалася ўлетку 1513 г. і таксама была
безвыніковая. Спустошыўшы наваколле, Васілій III з войскам вярнуўся ў Маскву.
Трэцяя кампанія па захопу Смаленска пачалася 16 мая 1514 г., і пасля
працяглага іптурму, 30 чэрвеня 1514 г., Смаленск капітуляваў. Васілій III
рушыў на захад да Оршы і Друцка. Каля Оршы адбылася грандыёзная бітва, дзе
маскоўскія войскі пацярпелі поўнае паражэнне. Але, нягледзячы на гэта, усе
спробы ВКЛ вярнуць заваяваныя Масквой землі былі дарэмныя. У 1522 г. было
заключана пяцігадовае перамір’е, якое потым было прадоўжана япгчэ да 1533 г.
Смерць Васілія III і смуты ў Маскоўскай дзяржаве пры яго малалетнім пераемніку
штурхнулі Вялікае княства Літоўскае да яшчэ адной спробы вяртання заваяванага
Масквой. Ваенныя дзеянні працягваліся 4 гады. Літоўскае княства вярнула толькі
Гомель і не-каторыя нязначныя воласці на ўсходзе. У 1537 г. зноў было
заклю-чана перамір’е на 5 гадоў да 25 сакавіка 1542 г. Яно працягвалася да
самай Лівонскай вайны.

Такімі былі асноўныя
напрамкі знешняй палітыкі Вялікага княства Літоўскага ў XIV–XVI стст. Як бачым,
прыярытэты ў ёй мяняліся. У XIV ст. яно вяло напружаную барацьбу з нямецкімі
ордэнамі і татарскімі ханствамі. У канцы XIV–XV ст. ВКЛ было занята адносінамі
з Польшчай, праблемай літоўска-польскага саюзу, які б даламог вырашыць шмат
знешніх і ўнутраных праблем. На працягу болып за сто гадоў Вялікае княства
Літоўскае знаходзілася ў стане персанальнай уніі з Польшчай. Галоўным напрамкам
знешнепалітычнай дзейнасці Вялікага княства Літоўскага сталі адносіны з
мацнеючай Маскоўскай дзяржавай, канкурэнтам у справе аб’яднання рускіх зямель.
Доўгі час кіруючыя колы Вялікага княства Літоўскага ўпарта не хацелі прызнаць
тытул «гасудара ўсяе Русі» за вялікім князем масіоўскім. А к сярэдзіне XVI ст.
яны вымушаны былі сутыкнуцца ўжо з жаданнем рускага цара Івана IV далучыць
беларускія і ўкраінскія землі. Гэта сведчыла пра ўмацаванне Рускай дзяржавы і
аслабленне Вялікага княства Літоўскага аж да пагрозы яго існаванню. Да
сярэдзіны XVI ст. яно ўжо не магло супрацьстаяць на роўных Рускай дзяржаве.
Логіка барацьбы з ім і міжнародныя абставіны вымусілі Вялікае княства Літоўскае
да болып цеснага дзяржаўнага аб’яднання з Польшчай.

Спіс літаратуры

1.    150 пытанняў і
адказаў з гісторыі Беларусі / Уклад. З. Санько, І. Саверчанка – Вільня: «Наша
будучыня», 2002;

2.    Арлоў У.,
Сагановіч Г. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі. – Вільня: «Наша будучыня»,
1999;

3.    Запавет Мураўёва,
графа Віленскага. Записка о некоторыхъ вопросахъ по устройству Северо-западнаго
края // Новы Час №11 (16), 2003;

4.    Гісторыя
Беларусі. У 2-х ч. Ч. 1. / Я.К. Новік, Г.С. Марцуль, І. Л. Качалаў і
інш. – Мінск: «Універсітэцкае», 2000;

5.    Ігнатоўскі У.М.
Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. – Мінск: «Беларусь», 1992;

6.    Иллюстрированная
хронология истории Беларуси. – Минск: «БелЭн», 1998;

7.    История Беларуси
в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец – Минск:
«Амалфея», 2000;

8.    Каліноўскі К. За
нашую вольнасць. Творы, дакументы / Уклад. Г. Кісялёў – Мінск: «Беларускі
кнігазбор», 1999;

9.    К. Калиновский.
Из печатного и рукописного наследия. – Минск: «Беларусь», 1988;

10. Краіна Беларусь.
Ілюстраваная гісторыя / У. Арлоў, З. Герасімовіч. – Martin: «Neografia», 2003;

11. Нарысы гісторыі Беларусі.
У 2-х ч. Ч. 1. М.П. Касцюк, У.Ф. Ісаенка, Г.В. Штыхаў і інш. – Мінск:
«Беларусь», 1994;

12. Таляронак С. Генерал
Міхаіл Мураўёў 7 – «Вешальнік» // Беларускі гістарычны часопіс №3, 1997;

13. Шалькевич В.Ф. Кастусь
Калиновский: Страницы биографии. – Мн.: Университетское, 1988. – 240 с.:
ил.

14. Энцыклапедыя гісторыі
Беларусі. У 6 т. Тт. 1–6/ч. 1/. – Мінск «БелЭн», 1993–2001;

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий