Процеси державотворення на України

Дата: 12.01.2016

		

Зміст

Вступ

1. Формування й розвиток Давньоруської
держави

2. Галицько–Волинська держава як новий
етап у процесі державотворення на українських землях

3. Створення Української національної
держави Гетьманщини

4. Відродження української національної
державності (1917 – 1921 рр.)

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

На сучасному етапі політичного та
соціально-економічного розвитку України актуальним і вкрай необхідним стає
підвищення рівня державно-правової свідомості як частини самосвідомості народу.
Без глибокого осмислення минулого, яким би складним і суперечливим воно не
було, неможливо творити нову державу.

На сучасному етапі розвитку
історичної науки важливим є розгляд історичних особливостей формування і
розвитку української державності, а саме головних періодів державотворчого
процесу, який вплинув на подальше формування української держави.

1. Період давньоруської державності й
права (VI — середина XIV ст.). Основний зміст цього періоду пов’язаний з
формуванням, розвитком і занепадом Київської Русі. Продовженням давньоруських
державно-правових традицій стало Галицьке-Волинське князівство.

2. Цей період започаткувала перемога
українського народу в національно-визвольній війні 1648-1654 рр., в результаті
якої виникла українська козацька держава — Гетьманщина та її право (середина
XVII- друга половина XVIII ст.). Входження за березневою
угодою 1654 р. до складу Росії прирікало
Україну на поступове обмеження й ліквідацію її автономії.

3. Період відродження української
національної державності і права (1917-1920рр.). Воєнно-політична боротьба мала
наслідком багатодержавність розвитку України. В цей період виникає національне
українське законодавство.

Зазначені вище періоди дозволяють
збагнути всі перипетії державотворчого процесу, який мав місце на теренах
України.

1. Формування й
розвиток Давньоруської держави

Археологічні пам’ятки (черняхівська,
зарубинецька, корчуватська культури) свідчать про те, що предками українців
були східні слов«яни. Східні слов»яни упродовж І тисячоліття н. е. пройшли шлях
від військово-демократичної організації племен до ранньофеодальної держави. На
цьому шляху простежується принаймні чотири етапи.

Наприкінці старої ери завершується
епоха первіснообщинного ладу у східних слов’ян. В історії їхнього розвитку
настає етап розкладу родового ладу і зародження «військової демократії» (II ст.
до н. е.- II ст. н. е.).

Наступний етап (ІІ-VІ ст.) характеризується як етап
розквіту «військової демократії» — перехідної форми управління суспільством, що
поєднувала елементи громадського самоврядування та публічної влади.

У письмових джерелах VII ст. уже не
трапляється назва «анти», зате дедалі частіше — «слов’яни», «склавени»,
«скіїавіни». Починається наступний етап історії східних слов’ян — етап утворення
ядра давньоруської державності — своєрідної федерації князівств під назвами
«Русь, Руська земля» (кінець VІ-VІІІ ст.)

На рубежі VІІІ-ІХ ст. придніпровський союз
союзів племен «Руська земля» об’єднував не лише регіони Київського,
Переяславського, Чернігівського князівств, а, за твердженням академіка Б.
Рибакова, охоплював територію близько 120 тис. кв. км і сягав на північ аж до Західної
Двіни. Правила у цьому державному об’єднанні, згідно з літописом, династія Кия,
представниками якої в IX ст. були Дір і Аскольд. Змістом завершального етапу
формування давньоруської державності є об’єднання південного і північного
ранньодержавних утворень у Давньоруську державу з центром у Києві.

Отже, виникнення Давньоруської держави з
центром у Києві — закономірний результат внутрішнього соціально-економічного та
політичного розвитку східних слов’ян.

У подальшій історії Київської Русі
можна виділити три основних періоди. Період консолідації державності (кінець
ІХ-Х ст.) пов’язується з князюванням Олега (882-912), Ігоря (912-945), Ольги
(945-964) та Святослава (964-972). У процесі завершення політичного об’єднання
Русі відбувалось становлення феодального суспільного ладу, утворення апарату
влади. За цей час було створено величезне господарське й політичне об’єднання.

Найбільший період розвитку держави (X
– перша третина XII ст.) припадає на час правління Володимира Великого
(980-1015) та Ярослава Мудрого (1016, 1019-1054), а також Володимира II
Мономаха (1113-25) та Мстислава Великого (1125-1132). На противагу
територіальному зростанню попереднього періоду в цей час переважає внутрішній
розвиток, зміцнення законопорядку. Характерною рисою були швидкі темпи
соціально-економічного розвитку. Русь досягла значних успіхів у розвитку
господарства, міст, культури.

Наступний період розпаду та занепаду
державності (друга третина XII ст. — перша половина XIII ст.) характеризується
загостренням міжусобної боротьби, посиленням нападів кочовиків, економічним
застоєм. Сильні доцентрові тенденції спостерігаються під час княжіння Ярополка
Володимировича (1132-1139), Всеволода Ольговича (1139-1146), Ізяслава
Мстиславича (1146-1154) та Ростислава Мстиславича (1158-1167), Занепад Києва
почався з розгрому міста в Ї 169 р. військами володимиро-суздальського князя
Андрія Боголюбського. Остаточне зруйнування Києва монголо-татарами у 1240р.
ознаменувало собою завершення київського періоду в історії України.
Давньоруська держава розпалася на 15 окремих земель, які не визнавали влади
Києва.

Серед причин занепаду Київської Русі можна назвати
такі: надто великі для середньовіччя розміри держави за відсутності захищених
природних кордонів, надзвичайна родючість земель, що притягувала завойовників; розвиток
вотчинного землеволодіння, княжі чвари та міжусобиці; слабкість державного
устрою, невпорядкованість права успадкування великокнязівського престолу за
наявності величезної кількості нащадків; перманентна зовнішня агресія кочових
народів (із 1061 по 1210 половці вчинили 46 набігів на руські землі),
татаро-монгольська навала; неспроможність замирення з Володимиро-Суздальським
князівством, Польщею, Угорщиною, Литвою.

 

2. Галицько-Волинська держава як новий етап у процесі державотворення на
українських землях

Подальшому розвитку українського
державотворення значною мірою сприяло створення на заході сучасної України
могутнього державно-політичного центру — Галицько-волинського князівства. Воно
виникло у 1199 р. завдяки об’єднанню князем Романом Мстиславовичем
Володимира-Волинського та Галицького князівств, які наприкінці XI — на початку
XII ст. відокремилися від Київської держави.

Свого розквіту Галицьке-Волинське
князівство досягло за князя Данила Галицького (1238-1264), коли воно охопило
велику частину земель колишньої Київської держави, продовжило її державницькі й
культурні традиції.

Воєнні успіхи й піднесення
Галицько-Волинського князівства не могли не викликати занепокоєння в Орді.
Незабаром після перемоги під Ярославом Данило був викликаний до столиці орди
Сараю, де, визнавши зверхність хана, отримав ярлик на князювання. Завдяки мудрій
державній політиці Данило зумів уберегти свою державу від знищення
монголо-татарами. Більш того,
фактично він перебрав на себе ті виключні повноваження, що раніше належали
київським князям.

 Через вторгнення у 1259 р. великого
монголо-татарського війська у Галичину й Волинь Данило Галицький змушений був
знову визнати зверхність монголо-татар і на їх вимогу зруйнувати власні
оборонні укріплення та фортифікаційні споруди. У 1264 р. князь Данило Галицький
помер. За наступників князя Данила внаслідок посилення феодальних міжусобиць і
чвар (таку ж тенденцію спостерігали і під час розпаду Київської Русі) та
спустошливих нападів монголо-татар починається занепад Галицько-Волинського
князівства. Хоча на деякий час їм вдавалося зберігати державу й навіть
розширювати території. Так, син Данила Лев приєднав до своїх володінь
Люблінщину та частину Закарпаття, де проживало українське населення, В середині
XIV ст., після смерті останнього галицько-волинського князя Болеслава Юрія II,
який в 1340 р. був отруєний боярами, польські феодали захопили Галичину й
частину Західної Волині. Основна частина Волині й Берестейська земля опинилися
під владою Литовської держави. 

 

3. Створення Української національної держави Гетьманщини

Національно-визвольна війна
українського народу під проводом Б. Хмельницького (1648-1654 рр.) завершилася створенням Української
національної держави, яку прийнято ще називати Гетьманською державою.

Уже перші перемоги
козацько-селянського війська під Жовтими водами, Корсунем, Пилявцями у 1648 р.
завдали нищівного удару політичному режиму Речі Посполитої на Україні. Намагання
польського короля Яна Казимира приборкати козаків спричинили новий спалах
бойових дій у 1649 р. Зрада кримськотатарського війська під Зборовом не дала Б.
Хмельницькому розгромити шляхетську Польщу і визволити Україну з-під її влади.

Однак у «Декларації його королівської
милості Війську Запорозькому» від 8 серпня 1649 р., яка отримала назву Зборовського
договору, було визнано українську державність в межах трьох воєводств
Київського, Чернігівського та Брацлавського. На даній території, площа якої
налічувала близько 200 тис. кв. км і на якій проживало населення до 1 млн.
чоловік, встановлювалась козацька адміністрація. В тогочасних документах її
називають Військо Запорозьке, Русь, Руська земля, Стара Русь.

В адміністративному відношенні вся ця
територія поділялась на полки й сотні. Функції органів публічної влади покладались на генеральний,
полковий і сотенний уряди. Сюди не мали права з’являтись коронні війська.
Реєстр козацького війська складав 40 тис. В 1649 р. було розпочато створення
власних фінансової, податкової, судової систем. Ограни державної влади взяли на
себе функції підтримання громадського порядку, охорони торгівлі.

Але продовження воєнних дій і поразка
повстанців під Берестечком загальмували процес розбудови власної держави. За Білоцерківським
договором, який було підписано 18 вересня 1651р. унаслідок поразки, козацька
територія обмежувалась Київським воєводством, а військо — 20 тис. чоловік. На
Чернігівщині і Брацлавщині, які окупували польські війська, поновлювалась
польська влада й дія адміністрації Речі Посполитої. Умови Зборівського договору
було відновлено після перемог козацького війська над поляками під Жванцями
(І563 р.) та Батогом (1652 р.).

Однак політичне та економічне
становище на визволених землях було важким. Негативно відбивалися на
господарстві держави продовження воєнних дій, загальна мобілізація, неврожай,
ізоляція від зовнішніх ринків, татарські навали, з їх трагічними наслідками.
Загроза відновлення польсько-шляхетського панування на українських землях
залишалась. За таких умов Б. Хмельницький, не раз обдурений і зраджений
союзниками, з якими Україна вступала в союзи під час війни з Польщею
(Туреччина, кримський хан, Молдавія), домагається рішення Земського собору
Московської держави І жовтня 1653 р, про взяття Війська Запорозького «з
городами их й землями… под государеву високую руку».

8 січня 1654 р. в м. Переяславі на
загальновійськовій Генеральній раді було ухвалено рішення про перехід України під зверхність
царя. У своєму виступі Б. Хмельницький, наголосивши на потребі України у
верховному володарі, назвав чотирьох потенційних кандидатів на цю роль:
польського короля, кримського хана, турецького султана та московського царя.
Учасники Переяславської ради висловились: «Волим під московського царя
православного». Це рішення було скріплено спільною присягою. Незабаром після
того тисячі людей у 117 містахУкраїни також склали присягу на вірність цареві.
Проте далеко не всі і не повсюдно підтримали рішення Переяславської ради.
Відмовились складати присягу полки Уманський, Брацлавський, Кропивнянський та
Полтавський. Попри всі ці розбіжності, якихось значних виступів проти прийняття
присяги не було. На думку деяких дослідників, присяга українського населення
мала місце ще й тому, що Москва вважала Україну за державний організм із
значною долею прямого народовладдя. За таких умов вона мусила вважати
недостаньою присягу самого гетьмана і наполягати на присяганні широкої людності
як суб’єкта вирішення найважливіших справ.

Після Переяславської ради гетьманом
Б. Хмельницьким від імені Війська Запорозького був укладений договір з царем
Олексієм Михайловичем

Враховуючи різні погляди вчених, не
можна не зважати на те, що як Україна, так і Росія
вкладали в цю угоду різний зміст. Україна увійшла в підданство під
протекцію внаслідок воєнно-політичної ситуації, що склалася. Вона зберігала
власні органи державного управління та збройні сили на чолі з виборним
гетьманом. Росія ж з перших днів намагалася перетворити протекторат на
інкорпорацію (включення до складу). Переяславський договір 1654р. вважався за основний
договір з Москвою. Царський уряд поновлював його з новообраними гетьманами і
вносив до нього суттєві зміни, які все більше обмежували українську
державність. Так чи інакше. Переяславська угода стала поворотним пунктом в
історії України, подальша доля якої була пов’язана з долею Росії.

 

4. Відродження української національної державності (1917 –
1921 рр.)

Перемога Лютневої 1917 р.
буржуазно-демократичної революції й повалення самодержавства в Росії привели до
кардинальних змін у суспільно-політичному устрої. Найвищим органом влади до
скликання Установчих зборів став Тимчасовий уряд у Петрограді, який проголосив
демократичні свободи і розпочав реорганізацію органів управління.

На хвилі народного піднесення і
згуртування національних сил у Києві 31 березня 1917р. було створено Центральну
Раду. До неї увійшли українські соціалісти, представники робітничих,
солдатських, студентських організацій, профспілок, кооперативів, духовенства та
ін. Головою Ради 7 березня було обрано видатного історика і громадського діяча
М. Грушевського

Таким чином, Центральна Рада, що
оформилась шляхом делегування, а не загальних демократичних виборів, за своїм
представницьким складом, функціями, значенням і формами діяльності є прообразом
парламенту України. Згідно із проголошеною Першим Універсалом (10 червня
1917р.) стратегічною лінією — «однині самі будемо творити наше життя» 15 червня
1917 р. був створений перший український уряд Генеральний Секретаріат на чолі з
В. Винниченком. Він складався з генеральних секретарств, кількість яких у різні
періоди коливалась від 8 до 14. Тим самим розпочався процес розмежування
законодавчої й виконавчої влади. В організації місцевої влади і місцевого
самоврядування Центральна Рада виходила з намагання реорганізувати попередню
систему, пристосувавши її до потреб національно-державного будівництва.

Непослідовність дій Центральної Ради
проявилася в тому, що в Четвертому Універсалі вона вдалася до визнання Рад
робітничо-селянських І солдатських депутатів як органів місцевого
самоуправління, не визначивши їхнє місце в структурі місцевих органів.
Невдалими виявилися спроби врегулювати відносини між цими численними органами в
Земельному законі від 18 січня 1918р., а також запровадивши законом від 6 березня
1918 р. новий адміністративно-територіальний поділ України на 30 земель.
Структурна невизначеність системи самоврядування, відсутність належної правової
бази та державного фінансування не дозволили Центральній Раді організувати
діяльність органів влади й управління на місцях.

Важливим напрямом законодавчої
діяльності Центральної Ради була робота над проектом Української Конституції,
яка розпочалася після прийняття Першого Універсалу. Конституція УНР була
ухвалена Малою Радою в останній день існування УНР, 29 квітня 1918р.
Конкретно-історичні обставини зумовили її спрямованість як документа
перехідного періоду, але, безперечно, це була демократична за своїм змістом
конституція.

Тимчасовий робітничо-селянський уряд,
бажаючи розповсюдити радянську владу на всю територію України, декретом від 6
січня 1919 р. скасував встановлену Центральною Радою назву держави «Українська
Народна Республіка» (УНР) і затвердив іншу, на зразок РСФРР, офіційну назву Українська
соціалістична радянська республіка» (УСРР). Відповідно до декрету від 29 січня 1919
р. уряд почав іменуватися на зразок російського — «Рада Народних Комісарів
УСРР».

Остаточно УСРР — як радянська форма
державності,— оформилась з прийняттям на ІІІ Всеукраїнському з’їзді Рад (6-10
березня 1919 р.) першої Конституції УСРР.

У Києві 29 квітня 1918 р. на скликаному за
ініціативою «Союзу земельних власників» з’їзді українських хліборобів
проголосили Гетьманом України П. Скоропадського. Центральна Рада була розігнана
окупаційними військами. Але не слід вважати організаторами її повалення німців
чи австрійців. Це сталося як закономірний результат невдоволення заможніших
верств населення, які вимагали відновити приватну власність й покласти край
революційному хаосові.

Для періоду гетьманства характерним є
розвиток інституту державної служби. В основу вимог до держслужбовців були
покладені не їхні політичні уподобання, а професійні ознаки.

До здобутків Української держави слід
віднести й успіхи у зовнішньополітичній сфері (Гетьманат обмінявся посольствами
з 12 державами). Під тиском німців навіть Радянська Росія визнала Українську державу. За короткий термін була
створена власна дипломатична служба.

Гетьманські установи та органи
зазнавали постійного втручання окупаційної влади, що проводила грабіжницьку
політику в Україні. До Німеччини ешелонами вивозилось продовольство й
промислове устаткування. Розпочалося масове повернення в Україну поміщиків і
капіталістів, яким поверталися заводи, фабрики, землі, маєтки, виплачувалася
компенсація за збитки. Все це спричинило надзвичайне загострення
соціально-політичної ситуації у країні. Ситуацію в Українській державі
ускладнювало також протистояння місцевої адміністрації й органів місцевого
самоврядування, що перебували під впливом опозиційних до Гетьмана українських
політичних партій.

У ніч з 13 на 14 листопада 1918 р. на
таємному засіданні представників українських партій та інших організацій,
об’єднаних в Український національний союз, було ухвалено план повстання і
утворено керівний орган -Директорію.

Директорія не мала єдності щодо
перспектив державного будівництва. Її голова В. Винниченко наполягав на
розбудові держави за радянським зразком і союзі з більшовицькою Росією проти
Антанти. Головний отаман війська С. Петлюра, навпаки, виступав за «європейську
модель», і спільну з Антантою боротьбу проти радянської росії. В такій ситуації визначився третій, компромісний
шлях.

В основу розбудови держави
Директорією було покладено так званий трудовий принцип (що спричинило
звинувачення Директорії у «більшовизмі»). В «Декларації» зазначалося, що
«Директорія є тимчасова верховна влада революційного часу», яка «… передає
свої повноваження лиш трудовому народові самостійної Української Народної
Республіки». Тобто, за цим принципом експлуататорські класи позбавлялися
виборчих прав.

В умовах кровопролитної громадянської
війни Директорія й урядові установи змушені були неодноразово змінювати місце
перебування (Вінниця, Проскурів, Рівне, Кам’янець-Подільський).

Революція в Росії, загострення
соціально-економічних і національних суперечностей викликали хвилю
революційного піднесення і в Австро-Угорській Імперії. Намагаючись врятувати
монархію, імператор Карл видав 16 жовтня 1918 р. маніфест, за яким
Австро-Угорщина перетворювалася на багатонаціональну федеративну державу.
«Коронним землям» надавалося право створити власні представницькі органи — Національні
ради. 18 жовтня у Львові відбулися збори всіх українських депутатів
австрійського парламенту, галицького і буковинського сеймів, представників від
основних політичних партій, а також від духовенства і студентства. Збори зі
свого складу заснували Українську Національну Раду (УНРаду) на чолі з Є.
Петрушевичем. 

УНРада у Маніфесті від 19 жовтня
проголосила Галичину, Північну Буковину й Закарпаття «одноцільною українською
національною територією», що уконституйовується як Українська держава, щоправда
у складі Австро-Угорщини.

9 листопада УНРада визначила назву
української держави — Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). З перших
днів існування ЗУНР робилися спроби возз’єднання із Східною Україною. 14 грудня
1918 р. у Фастові делегація ЗУНР підписала з Директорією передвступний договір.
Акт злуки (соборності) урочисто відбувся 22 січня 1919р. на Софіївському
майдані у Києві.

Невдовзі ЗУНР зазнала прямого нападу
з боку Польщі, Румунії і Чехословаччини. З згоди і санкції Антанти Північну
Буковину захопила Румунія, Закарпаття спочатку відійшло до Угорщини, а через
декілька місяців — до Чехословаччини. Отже, територію ЗУНР фактично складала
лише Східна Галичина з 4-мільйонним населенням.

Є. Петрушевич з оточенням у листопаді
1919р. змушений був покинути українські землі і виїхати до Відня. В еміграції,
з огляду на тісні контакти керівництва УНР і Польщі та неспроможність УНР
захистити західних українців від Польщі, він оголосив про припинення чинності
закону щодо об’єднання ЗУНР і УНР 25 липня 1920р. було утворено закордонний
галицький уряд (уряд диктатора ЗУНР). Цей уряд і урядові установи, а також
дипломатичні представництва і місії ЗУНР проіснували до травня 1923 р. Вони
були розпущені Є. Петрушевичем після того, як Антанта 14 березня 1923 р.
визнала Східну Галичину як таку, що належала без жодних застережень Польщі.

Висновки

Таким чином, бачимо, що кожен період процесу
державотворення супроводжувався певними злетами та падіннями.

Могутня Київська Русь посідає значне
місце у Всесвітній історії. Виникнення й розвиток Давньоруської держави
обумовлювалось інтеграційними політико-економічними процесами внаслідок дії
низки внутрішніх і зовнішніх чинників. Київська Русь являла собою центр
об«єднання східнослов»янських народів. Це була удільна ранньофеодальна
династична монархія на чолі з Великим князем.

Значення Галицько-волинської держави
важко переоцінити. Галицько-волинське князівство явило собою продовження
традиції русько-українського державотворення на початковому етапі розвинутого
феодалізму та характерної для нього феодальної роздробленості. На зламі історії
воно не дало Польщі захопити західноукраїнські землі.

У результаті національно-визвольної
війни 1648-1654 рр. була створена українська національна держава, яка отримала
міжнародне визнання, але приєднання її до Московської держави прирікало Україну
на поступове обмеження й ліквідацію її автономії. Співіснування демократичної у
своїй основі української козацької держави й абсолютистсько-монархічної Росії
було можливе лише як тимчасове об’єднання, як реакція на зовнішньополітичні
фактори.

У 1917-1920рр. відбувалась боротьба
за українську національну державність. Утворення у листопаді 1917 р. УНР мало
прогресивне історичне значення, Україна вперше проголошувалась незалежною,
демократичною, парламентською державою, з поділом влади на законодавчу,
виконавчу й судову. Громадянам надавались широкі права і свободи, була
скасована смертна кара. Кожній нації, що мешкала на території України,
гарантувалось право на національну автономію. Було розпочато націоналізацію
землі, широкі соціальні реформи. Однак недостатня увага Центральної Ради до
створення власних збройних сил, правоохоронних органів, адміністративного
апарату призвели до її повалення.

Гетьманат, що проіснував менше восьми
місяців, спочатку зміг здобути собі підтримку завдяки обіцянкам відтворити
правопорядок. Залучивши представників соціально-економічної верхівки,
чиновництва та військових, він спромігся розпочати створення центральних і
місцевих органів управління, судової системи, правоохоронних органів та
збройних сил. Позитивним є прагнення законодавчого врегулювання суспільного
життя. Помилкою була спроба відновити стабільність шляхом повернення
дореволюційного соціально-економічного устрою, насамперед на селі.

Директорія, яка прийшла до влади
шляхом народного повстання, в умовах конфронтації політичних сил прагнула
розробити компромісну програму дій. Тривалі коливання лідерів Директорії між
соціалістичними І загальнодемократичними гаслами завершились перевагою
«антирадянської» орієнтації. Характерним в цей період було тяжіння Української
держави до президентської республіки.

Помітний слід у процесі розвитку
української державності залишила Західноукраїнська Народна Республіка. Видатною
подією стало урочисте проголошення 22 січня 1919 р. Акту злуки УНР і ЗУНР. До
незаперечних здобутків ЗУНР слід віднести створення дійової системи органів
влади й управління, боєздатної армії.

Таким чином всі своєрідні державні
утворення на території України, що існували впродовж віків мали сої
особливості. Загальне у причинах, що призводили до руйнування цих своєрідних
джерел державотворення є зовнішній фактор, від нападів войовничих сусідів до
іноземного втручання у внутрішні справи України. Особливі відмінності у
причинах занепаду криються у певних специфічних обставинах тієї чи іншої епохи,
що розглянуті вище.

Список
використаної літератури

1.        
Гунчак Т.
Україна: перша половина ХХ: Нарис політичної історії. – К., 1993

2.        
Жулинський М.
Силою, волею, словом народу // Голос України. – 1993. – 28 січня

3.        
Іванов В.
Історія держави і права України. – К., 2003

4.        
Історія
держави і права України. – у 2-х т. – Т. 1, 2. / За ред. В. Тація. – К., 2003

5.        
Історія
держави і права України: Хрестоматія. – К., 1992

6.        
Історія
України. Під ред. В. Смолія. – К., 1997

7.        
Копиленко
О. Уроки Центральної Ради // Радянське право. – 1991. — № 11

8.        
Крип’якевич
І. Історія України. – Львів, 1994

9.        
Кульчицький
В., Настюк М., Тищик Б. Історія держави і права України. – К., 1996

10.      
Політична
історія України. – К., 2001

11.      
Сторінки
історії УРСР: факти, проблеми, люди. – К., 1990

12.      
Субтельний
О. Україна: історія. – К.,1993

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий