Структура кошторисної вартості будівництва і будівельно-монтажних робіт

Дата: 21.05.2016

		

Структура
кошторисної вартості будівництва і будівельно-монтажних робіт

Кошторисна вартість будівництва підприємств, будівель
і споруд визначає величину суспільно-необхідних затрат праці на будівництво
нового, або реконструкцію і технічне переозброєння діючого підприємства,
будівлі, споруди. Вона складається з кошторисної вартості будівельно-монтажних
робіт та інших витрат, які відносяться до діяльності підрядника, витрат на
придбання технологічного обладнання, приладів та технічного інвентарю, на
утримання дирекції підприємства, що будується, підготовку експлуатаційних кадрів,
на авторський і технічний нагляд, витрати на проектно-вишукувальні роботи та
інші. Крім того, кошторисна вартість будівництва містить в собі витрати на
перевезення робітників до місця роботи, винагороду за вислугу років, а також
значну частину резерву коштів на непередбачені роботи і витрати.

Кошторисна вартість будівництва підприємств, будівель
і споруд Сб може бути визначена за формулою

Сб = Сбмр + Соб + Сін,(5)

де Сбмр – кошторисні витрати на
будівельно-монтажні роботи; Соб – кошторисні витрати на
обладнання, пристрої, інструменти, виробничий інвентар і меблі; Сін
– кошторисні інші витрати.

Розглянемо складові кошторисної вартості будівництва Сб.

А. Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт (БМР).

Кошторисна вартість БМР визначається за формулою:

Сбмр = Спв + Сн + Сп, (6)

де Спв — прямі витрати; Сн — накладні
витрати; Сп — планові нагромадження або нормативний прибуток.

Прямі витрати Спв безпосередньо пов’язані з
виробництвом конкретних видів робіт, елементів конструкцій і частин будівель і спо­руд.
Вони складаються:

— з витрат М на будівельні матеріали, вироби і конструкції;

— з витрат на основну зарплату З робітників,
які зайняті на виробництві будівель­но-монтажних робіт;

— витрат Ем на експлуатацію будівельних машин і
обладнання.

Спв = М + З + Ем (7)

Кошторисна вартість М містить в собі оптову ціну
промисловості, витрати по доставці матеріалів до споживачів (сюди входять тран­спортні
витрати, вантажно-розвантажувальні і заготівельно-складські вит­рати, витрати
на тару, упаковку і реквізит, націнки постачальницько-збутови­х організацій).

Орієнтовний розподіл витрат (%):

1. Витрати на матеріали за оптовими цінами промисловості — 72

2. Транспортні витрати по доставці матеріалів — 21

3. Витрати на тару і реквізит — 4

4. Заготівельно-складські витрати — 2

5. Націнки постачальницьких і збутових організацій — 1

Структура кошторисної вартості будівництва і будівельно-монтажних робіт Разом 100%

Ця структура орієнтовна і залежить від видів
матеріалів, району будівництва і його галузевої належності (промислове,
сільськогосподарське, житлово-громадське, гідротехнічне, газове тощо).

Оптові ціни на основні види продукції (сталь, прокат,
кон­струкції, труби, лісові вироби, цемент, збірний залізобетон, азбест) пе­редбачені
прейскурантами.

Оптові ціни на місцеві матеріали (цегла, черепиця,
гіпс, бе­тони, розчини) також передбачені в своїх прейскурантах.

Транспортні витрати в кошторисних цінах виз­начаються
з урахуванням різновиду будівельних матеріалів, що перевозять­ся, виду
транспорту (залізничний, автомобільний, водний), умов і відста­ні перевезення.

Кошторисні витрати на тару, упаковку, реквізит. Якщо
вони не враховані в оптових цінах, то мають бути передбачені в кошторис­них
цінах. Вони враховують використання тари для перевезення будівельних ма­теріалів,
а також контейнерів, піддонів і пакетів для цегли та інших ма­теріалів.
Обов’язковою умовою при цьому є використання спеціального транспортного
реквізиту (засоби кріплення на платформах, спеціальні застосування, кронштейни,
троси). При цьому кошторисні ціни містять всі необхідні витрати, в тому числі і
повернення вартості від реалізації тари на місці або її повернення
постачальникам, витрати на ремонт, зношен­ня.

Структура заготівельно-складських витрат (%):

— утримання заготівельного апарату (контори, відділ постачання) — 25,

— утримання матеріальних складів — 35,

— втрати і псування матеріалів — 40.

Структура кошторисної вартості будівництва і будівельно-монтажних робіт Разом 100%

Націнки постачальних і збутових організацій (в тому
числі товар­но-сировинні біржи) беруться від споживачів для відшкодування
витрат посередницьких операцій при пе­ресуванні ресурсів від виготівників до
споживачів.

Основна зарплата робітників З.

Нормативною основою для визначення кошторисних витрат на основ­ну
зарплату робітників є:

а) кошторисні норми затрат праці в люд·год. і люд·днях;

б) кошти на зарплату в грн, що приведені в Державних
будівельних нормах (ДБН) на відпо­відну одиницю виміру будівельних конструкцій
або видів робіт.

Ці показники розраховуються по «Одиничним розцінкам України»
(ОРУ — 97) і «Розцінкам на монтаж устаткування» (РМУ — 97).

При визначенні кошторисних коштів на зарплату
робітників для конкретного будівництва до норм зарплати застосовують районний
підвищуючий коефіцієнт для даної місцевості (СНиП 4.02-91).

Кошторисні витрати Ем на експлуатацію будівельних
машин і об­ладнання, які приймають безпосередню участь в БМР, визначаються:

а) на відповідну одиницю робіт, в маш·год;

б) витратами на утримання і експлуатацію техніки,
тобто вартості 1маш·год в грн / маш·год.

Структура кошторисної вартості будівництва і будівельно-монтажних робіт ,(8)

де Ні — кошторисна вартість затрат
машинного часу і-тої машини (маш·год), Ці — кошторисна
ціна маш·год і-тої машини (грн / маш·год), Qj – об’єм
(кількість)  j-тих робіт у відповідних одиницях виміру, n — кількість видів робіт.

В кошторисну вартість машинно-години Ці входять
накладні витра­ти, які враховують єдиночасові, річні та експлуатаційні витрати,
якими є:

— витрати на перебазування машин з однієї ділянки або
будівельної площадки на іншу (єдиночасові витрати Сєд);

— амортизаційні відрахування (річні витрати Ср),

— заробітна плата робітників, що зайняті управлінням і
обслуговуванням машин на протязі робочої зміни, і робітників-ремонтників, а
також витрати на запчастини, електроенергію, паливо, мастильні матеріали
(експлуата­ційні витрати Се).

Ці = (Сєд + Ср + Се)·К , (9)

де К — коефіцієнт накладних витрат управлінь та
баз по експлуатації будівельних машин.

В кошторисну ціну Ці не входить
заробітна плата робітників (монтажників, такелажників, трубоукладчиків,
підсобних, та інш.), які приймають участь в механізованому будівельному процесі,
але не зайнятих безпосередньо управлінням машиною, а також робітників, які
застосовують механізований інструмент і прилади (домкрати, ручні лебідки), і
зварювальників. Їх зарплата повинна бути врахована одиночними розцінками на
будівельні роботи.

Накладні втрати Сн, які є другою складовою
кошторисної вартості БМР в формулі (6), враховують витрати, що пов’язані з
управлінням будівництвом, організацією будівельного виробництва і
обслуговуванням його працівників.

Групування витрат, які здійснюються за рахунок
накладних витрат, нижче проілюстровані на схемі:

Структура кошторисної вартості будівництва і будівельно-монтажних робіт

Адміністративно-господарські витрати складаються: з
витрат на утримання апарату управління (зарплата і соціальне страхування
інженерно-технічних працівників, службовців і молодшого обслуговуючого
персоналу, а також шоферів легкових автомобілів); витрат на канцелярські і
типографські потреби; поштово-телеграфні і телефонні витрати; утримання і
ремонт будівель управління та ін.

Витрати на обслуговування працівників складаються: з
витрат на додаткову зарплату і відрахувань на соціальне страхування робітників,
які зайняті на будівельно-монтажних роботах; витрат на санітарно-гігієнічні та
культурно-побутові умови, на охорону праці і техніку безпеки, культурно-масову
і фізвиховну роботу.

До витрат на організацію робіт на будівельних
майданчиках відносяться: амортизаційні відрахування (або орендна плата); ремонт
малоцінного устаткування і тимчасових (нетитульних) будівель і споруд;
утримання пожежної і сторожової охорони; геодезичні роботи; утримання
виробничих лабораторій; на благоустрій і утримання будівельних територій; на
відрядження для виконання БМР; на перебазування лінійних будівельних
організацій.

До інших накладних витрат належать витрати на
утримання редакцій  власних газет і радіо, а також витрати, що непередбачені
нормами.

Накладні витрати Сн визначаються за
нормами Нн % від суми кошторисних прямих витрат Спв
по будівельних та спеціальним будівельних роботах:

Структура кошторисної вартості будівництва і будівельно-монтажних робіт , (10)

і від суми основної зарплати працівників Зм
по монтажних роботах

Структура кошторисної вартості будівництва і будівельно-монтажних робіт . (11)

Планові нагромадження Сп або нормативний прибуток
(третя складова формули ( 6 )) приз­наченні сприянню економічної самостійності
будівельних організацій, госпрозрахунку, самофінансуванню.

Прибуток підрядних організацій створюється за рахунок
двох ос­новних джерел: норми планових нагромаджень в ціні будівельної продукції
і зменшення собівартості будівельно-монтажних робіт.

Як вже раніше згадувалось, кошти від прибутку ідуть у
фонди економічного стимулювання (в тому числі у фонд розвитку виробництва), %
за банківській кредит, підготовку кадрів, власне будів­ництва, утримання
автодоріг, фонд науки і техніки.

Як це було сказано в п.3.1, кошторисний прибуток
визначається за нормою Нп % від собівартості Ссв будівельно-монтажних
робіт, тобто

Структура кошторисної вартості будівництва і будівельно-монтажних робіт , (12)

де собівартість Ссв дорівнює сумі
кошторисних прямих і накладних витрат

Структура кошторисної вартості будівництва і будівельно-монтажних робіт  (13)

де Структура кошторисної вартості будівництва і будівельно-монтажних робіт  — коефіцієнт накладних
витрат.

Тоді формула (6) кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт
перетворюється у такий вигляд:

Сбмр = Спв + Сн + Сп = Спв (1 + Кн)
(1 + Кп), (14)

де Структура кошторисної вартості будівництва і будівельно-монтажних робіт  — коефіцієнт планового прибутку.

В. Кошторисна вартість обладнання (Соб
– друга складова кошторисної вартості будівництва у формулі (5).

При проектуванні виробництв, будівель і споруд і
визначенні кошторисної вартості будівництва необхідно врахувати основні
характерис­тики обладнання, яке поділяється так:

— за функціональним призначенням (ФП);

— за умовами конструювання (УК);

— за умовами його виготовлення (УВ).

Обладнання за функціональним призначенням поділяють
на:

1) Технологічне (для основних виробничих процесів,
впливу дії на сировину): домни, мартени (термічна дія), металообробне, бурове,
сортовочне (механічна дія), ректифікаційні колони, хімічні,  нафтохімічні
агрегати (хімічна дія);

2) Підйомно-транспортне (створює умови для
функціонування техноло-гічного обладнання): крани, тельфери, конвеєри,
елеватори, канат­ні дороги, ліфти;

3) Силове (перетворення різних видів енергії в
механічну): па­рові котли, турбіни, дизелі, компресори, мастильні вимикачі,
щити, пуль­ти, електрообладнання;

4) Слабкострумове: зв’язок, сигналізація, часо- і
радіофікація, автоматичне управління на слабому струмі;

5) Електронне: ЕОМ, АСУ, комп’ютери;

6) Санітарно-технічне;

7) Резервне;

8) Ремонтне і монтажне;

9) Знімальне: стріли крана, ковші екскаватора;

10) Виробничі інструменти і пристрої.

За умовами конструювання обладнання поділяється на:

1) Стандартизоване (яке освоєне серійним виробництвом,
за ГОСТами і технічними умовами ТУ). Воно передбачене діючими каталогами і
прейскурантами оптових цін;

2) Нестандартизоване (на яке відсутні ГОСТи і ТУ );

3) Крупногабаритне (негабаритне), розміри якого
виходять за га­барити залізниці (довжина, висота, ширина);

4) Нетипове (не стандартне): виготовляється серійно,
але за­каз по спеціальним ТУ з частковою зміною характеристик, деталей,
матеріалів;

5) Унікальне: із значною складністю конструкції, в
одиничних примірниках;

6) Автоматичне (яке має автоматичне управління);

7) Модернізоване — таке, в конструкції якого внесені
зміни, які підвищують його показники (потужність, продуктивність, пропускну
спроможність, довготривалість);

8) Обладнання, яке встановлюється в середині
будівельних кон­струкцій (вбудоване) або зовні (для відкритої установки) на
відкритих майданчиках.

За умовами виготовлення обладнання поділяється на:

1) Серійне, що виготовляється одночасно в значній кількості;

2) Одиничний (разовий) заказ: окремий примірник або
партія за індивідуальним проектом;

3) Дослідний зразок: виготовляється у процесі розробки
і вибо­ру конструкції. Після позитивних досліджень цей зразок є еталоном для се­рійного
виробництва.

Кошторисна вартість обладнання Со складається з таких
витрат:

— оптових цін Цо на обладнання, пристрої, інструмент.

— на тару і реквізит Цтар.

— транспорт Цтр.

— заготівельно-складські Цскл.

— на запасні частини Цз.

— інші (деякі) Цінш.

Со = Цо + Цтар + Цтр + Цскл
+ Цз + Цінш
(15)

Вартість витрат Ц визначається за прейскурантами або розрахунками.

С. Лімітовані та інші витрати Сін (третя складова
формули (5)).

До цього розділу відносяться такі витрати:

1. Кошторисні витрати на будівництво тимчасових будівель
і спо­руд, що передбачені в зведеному кошторисі. Сюди відносяться титульні
бу­дівлі і споруди:

— тимчасові бетонні вузли, асфальтобетонні заводи,
установки для дроб­лення каменю, полігони для залізобетонних виробів,
майданчики для ук­рупненого збирання конструкцій;

— тимчасові під’їздні колії (до 5 км) і їх споруди (мости, переїзди);

— естакади, платформи, площадки для складування матеріалів;

— тимчасові електростанції, котельні, компресорні;

— тимчасові контори, інвентарні житлові,
культурно-побутові, комунальні і лікарняні будівлі.

Нетитульні тимчасові об’єкти і споруди
оплачуються за рахунок накладних витрат і їх не включають в титульні списки:
склади, кладові, душеві, туалети, контори, забори, огорожі, настіли, переходи,
драбини, тимчасова розводка електрики, води, газу, пару, повітря).

2. Додаткові витрати підрядних організацій по
виконанню БМР в зимовий період, до яких відносяться:

— доплата до зарплати робітників,

— додаткові витрати на експлуатацію будівельних машин
і механізмів з урахуванням роботи на відкритому повітрі або в неопалених
приміщеннях,

— доплата, пов’язана із зміною технології БМР,

— витрати по влаштуванню, розбиранню, опаленню теплових приміщень,

— витрати, пов’язані з рихленням мерзлого грунту,

— витрати, пов’язані з іншими температурними факторами.

Зимовою температурою вважається середньодобова
температура зов­нішнього повітря нижча 0°С. Україна відноситься до 1-ї і 2-ї
температур­них зон, Рівненська обл. – 2 в розподілу по зонах в СНиПах.

3. Витрати на утримання і відновлення автодоріг (по
окремих ло­кальних кошторисах).

4. Витрати на першорічний післяосаджувальний ремонт
дерев’яних будівель (в розмірі 1% кошторисної вартості робіт цих будівель — по
ок­ремому самостійному об’єктному кошторису).

5. Витрати на перевезення робітників.

6. Витрати, пов’язані з випробуванням паль.

7. Витрати на відрядження.

8. Витрати і добавки за пересувний характер робіт (ПМК
— пере­сувні механіз. колони, БМП — будівельно-монтажні поїзди).

9. Витрати на виконання науково-дослідних і
експериментальних робіт для здійснення прийнятих в проекті технічних рішень.

10. Ліміти витрат на утримання дирекцій будівельних
об’єктів і технічний нагляд замовника. (передбачаються зведеним кошторисом
будівництва в розд.10 «Утримання дирекцій і технагляд»).

11. Витрати на авторський нагляд.

12. Витрати на підготовку експлуатаційних кадрів.

13. Витрати на проектно-вишукувальні роботи (по
окремих кошто­рисах).

14. Витрати на непередбачені роботи, визначаються по
рекомендо­ваних нормах в % від кошторисної вартості будівництва по главах 1-12
зведеного кошторису (3 Структура кошторисної вартості будівництва і будівельно-монтажних робіт 5)%.

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий