Джерелознавство до ХІХ ст.

Дата: 12.01.2016

		

Реферат

Джерелознавство
до ХІХ ст.

Кожна гуманітарна наука, наукова галузь, навчальна
дисципліна базуються на власній джерельній базі — комплексі, сукупності джерел,
то становлять основу наукового дослідження. Має власну джерельну базу й
історична наука — сукупність джерел історичного пізнання. Згадаймо широко
вживані поняття — археологічні джерела, археографічні джерела, етнографічні
джерела, архівні джерела, історіографічні джерела тощо. Незважаючи на цілковиту
своєрідність і неповторність цих джерельних комплексів, усі вони є органічною
частиною великої спільності — джерельної бази історичної науки. Проблеми
дослідження джерельної бази історичної науки, встановлення її повноти,
закономірностей створення й функціонування, теорії та практики використання в
наукових історичних дослідженнях становлять основу джерелознавчих знань,
фундамент науки джерелознавства.

Історичне джерелознавство — це спеціальна галузь
наукових історичних знань, яка вивчає походження історичних джерел, теорію і
методику їхнього використання в історичних дослідженнях, склад, структуру й
функціонування джерельної бази історичної науки,

Новітня історіографія розглядає джерелознавство
не тільки як структуровану систему знань історичної науки, а й як дослідницький
метод, що включає джерелознавчий аналіз та джерелознавчий синтез.

Як система наукових знань, історичне джерелознавство
почало складатися в епоху Просвітництва, коли нагромаджені людством історичні
знання набули характеру науки, хоча її витоки сягають античних часів. З
розвитком історичної науки, розширенням кола використовуваних нею джерел,
розвивалося й удосконалювалося джерелознавство, приходило й утверджувалося
розуміння необхідності критичного ставлення до джерел. Аналітичний підхід до
джерелознавства як до системи знань про джерельну базу історичної науки і
методи дослідження джерел дає можливість виявити його складну структуру,
виділити його основні компоненти. Джерелознавство включає в себе передусім
теорію і джерелознавчу практику.

Теорія джерелознавства — це сукупність
систематизованих узагальнюючих знань про його предмет, об’єкт, завдання,
методологічні принципи, структуру та місце в історичній науці. Джерелознавча
практика — це безпосередній пошук, виявлення і вивчення конкретних груп джерел
з метою визначення їхньої інформативної цінності, а також практичне
використання почерпнутих відомостей в конкретних історичних дослідженнях, тобто
та робота, яку виконує кожен історик, опрацьовуючи певну проблему. В
предметному відношенні у джерелознавстві можна виділити джерелознавство окремих
історичних наук (наприклад, всесвітньої історії, історії України) або історичних
епох (античні джерела, джерела середньовіччя), у проблемному плані —
джерелознавство окремих проблем науки (джерела з історії культури,
державності).

Як спеціальна галузь історичної науки
джерелознавство спирається на загально історичну теорію й методологію,
сукупність засадних методів і принципів історичної науки. Ці загальні принципи
й методи на основі теорії і практики джерелознавства конкретизуються в
регулятивних настановах і принципах (правилах) роботи з джерелами й
реалізуються через відповідні методи, прийоми й дослідницькі операції, що в
сукупності й складають методологію наукового опрацювання джерел. Методологія
належить до найсуттєвіших компонентів джерелознавства, а її розробка — до його
пріоритетних завдань.

Теорія та практика джерелознавства дають
розуміння теоретико-метолологічних засад і основних етапів роботи дослідника з
історичними джерелами, методичних проблем джерелознавчої критики та її
структури.

Як будь-яка галузь знань, джерелознавство має свою
власну історію. Воно зародилося у найдавніші часи і невіддільне від основних
етапів становлення й розвитку історичної науки. Уже в працях античних авторів—
Геродота, Таціта, Фукідіда, Лівія, Страбона, Саллюстія та ін. — простежуються
спроби критичного використання джерел, зіставлення їх з іншими носіями
відомостей. Якщо Геродота вважають «батьком історії», то Фукідіда
можна назвати «батьком джерелознавства», оскільки його
«Історія» ґрунтувалася на багатьох джерельних документах — договорах,
деклараціях, законах, листах, власних спостереженнях. Щоправда, інколи автор
сам створював фіктивні промови учасників Пелопоннеської війни, а потім
аналізував їх.

Витоки українського джерелознавства пов’язані з
княжою добою, з хронікально-документальними та іншими творами праукраїнських
істориків. У Київській, а згодом у Галицько-Волинській і Литовсько-Руській
державах зародилося і сформувалося дбайливе, відповідальне і бережливе
ставлення до історичної пам’яті та історичних джерел. Найдавніші літописні
зведення, що дійшли до нашого часу, базуються на значному колі різноманітних
джерел — пам’ятках попереднього літописання, хроніках, текстах договірних і
уставних грамот, листах, літературних творах, а також міфах, легендах тощо.
Хоча для літописів характерне здебільшого некритичне ставлення до джерел, провіденціалізм,
проте є підстави стверджувати, що вже перші літописці володіли необхідними
навичками відбору джерел, встановлення їхньої повноти та достовірності.

Традиції залучення джерел у давньоукраїнському
літописанні дістали логічне продовження і збагачення в козацько-гетьманську
добу. Хроніки, щоденники, козацько-старшинські та інші літописи, зокрема
Самовидця, Самійла Величка, Григорія Граб’янки, праці Симоновича, Рігельмана та
інших дослідників не тільки фіксували найважливіші потомні події, а й ув’язували
їх з віддаленим минулим, ґрунтувалися на різноманітних джерелах: документах
військових канцелярій, універсалах, грамотах, листах, пам’ятках фольклору.
Самійло Величко, не маючи автентичних документів Б. Хмельницькою, але бажаючи
змалювати повну картину визвольних змагань українського народу, в ряді місць,
за прикладом давніх хроністів, сам склав декілька листів та універсалів
гетьмана, використовуючи традиції усної історії, народної творчості, історичних
дум, пісень, переказів.

Підвищений інтерес до джерел віддзеркалював
світові тенденції становлення історичної науки. Ще в середньовіччі, особливо в
епоху Відродження, були започатковані археологічні розкопки, збирання,
колекціонування і систематизація антикварних пам’яток матеріальної та духовної
культури предків. Італійські гуманісти Петрарка і Лоренцо Валла з допомогою
критичного методу переконливо довели факт підробки середньовічних грамот,
зокрема так званого «Дару Костянтина», що утверджував вищість
церковної влади над світською. Проте гуманісти не пішли далі зовнішньої критики
джерел і базувалися здебільшого на текстологічних аспектах їх дослідження.
Певним продовженням «антикварного напряму» збирачів і коментаторів
текстів доби Ренесансу можна вважати діяльність учених-ченців — болландистів та
мавристів, завдяки яким було досягнуто великих успіхів у справі збирання,
критики та публікації джерел.

За доби Просвітництва були започатковані
спеціальні знання про джерела, їх пошук, вивчення та використання. Помітний
внесок у розробку теоретичних засад джерелознавства зробили автори знаменитої
«Енциклопедії», зокрема Д. Дідро, Ж. д’Аламбер, Вольтер. Вони значно
розширили саме поняття джерела у таких статтях, як «Факт»,
«Достовірність», «Критика», «Історія». Енциклопедисти
відійшли від середньовічних догм, піддали критиці абсолютизацію авторитету
писемних джерел. До історичних джерел були зараховані та перекази старців
очевидців», речові пам’ятки, предмети мистецтва. Дідро вперше зробив
спробу поділити історичні факти на три класи: божественні діяння, явища природи
та дії людей, вважаючи при цьому, що всі вони мають підлягати критиці. Він
звернув увагу на складність, суперечливість та багатоплановість поняття
«факт».

Епоха Просвітництва справила великий вплив на
розвиток історичних знань, збагачення їх джерел в Україні. Велику роль у
підготовці українських просвітників і мислителів відіграли Луцький, Львівський,
Київський, Харківський колегіуми, Острозька та Києво-Могилянська академії, в
яких історія, побудована на джерелах, поступово стала самостійною навчальною дисципліною.
Києво-Могилянську академію можна вважати колискою історичної науки в Україні. У
цьому навчальному закладі історіографію з використанням джерел читали Ф.
Прокопович, С. Калиновський, Ф. Соколовський та інші видатні вчені. Зокрема, Ф.
Прокопович у розділі «Про мету писання історії та про листи» свого
курсу «Про риторичне мистецтво» використав значне коло джерел. Він
посилався на античних авторів Фукідіда, Геродота, Анаксімена, Курція,
середньовічних мислителів Григорія Богослова, Августина Аврелія, історика епохи
Відродження Лукіана, звертався до польських хронік М. Поляка, М.
Стрийковського, М. Кромера, літописів Київської Русі, історичних повістей,
релігійно-повчальних творів тощо. Уся ця література рекомендувалася студентам
академії, яка мала унікальну бібліотеку, для самостійного вивчення. До речі,
майже всі відомі козацькі літописці були випускниками Києво-Могилянської
академії, де їх навчали вести пошук та використовувати різноманітні історичні
джерела.

Зі стін академії вийшло чимало відомих істориків
кінця XVIII — початку XIX ст., зокрема П. Симоновський та В. Рубан.
Останній, як відомо, збирав та видавав цікаві джерела з української історії
(«Короткий літопис Малой Росії» невідомого автора, «Землеопис
Малой Росії« князя Безбородька, »Записки» В.
Григоровича-Барського).

Важливе місце в розробці теорії та практики
джерелознавства займає французька школа «Великих істориків» першої
половини XIX ст. Тьєррі, Пзо, Міньє та інші її представники звернулися до
ґрунтовного вивчення величезного масиву середньовічних джерел, то відображали
події тієї епохи, коли формувалися економічні, соціальні та культурні
передумови буржуазних революцій. Перевірка достовірності численних документів
вимагала розробки основних засад джерелознавчої критики, конкретних методів
дослідження та використання середньовічних хартій, актових книг. Найповніше
проблеми джерелознавства були розроблені у працях Гізо, який розрізняв критику
фактичну, текстологічну, логічну тощо. Йому належить знаменитий вислів про те,
що ніщо так не фальсифікує історію, як логіка, оскільки факти самі по собі ще
не складають історії, а в історика досить часто виникають різні мотиви для
підтасування фактів.

З середини XIX ст. розпочався
новий етап у розвитку європейської історичної науки в цілому та джерелознавства
зокрема. Провідником нового напряму історичної думки виступив професор
Берлінського університету Леопольд фон Ранке, якому вдалося створити унікальний
напрям і наукову школу німецької класичної історії, її представники проголосили
основним завданням історіографії фіксацію історичних фактів, що містяться в
«першоджерелах», створених очевидцями або сучасниками подій. Основна
увага приділялася дослідженню документів зовнішньополітичних інститутів різних
держав, а методика джерелознавчого аналізу зосереджувалася здебільшого на
зовнішній критиці джерел.

Ідеї Школи Ранке справили значний вплив на
західноєвропейських позитивістів, які також чимало зробили для опрацювання
теорії та практики джерелознавства. До того ж, створена у 1884 р. Американська
історична асоціація на своєму установчому з’їзді проголосила ідеї Ранке каноном
для американської історіографії.

Важливою заслугою позитивістської історіографії,
що базувалася на історіософських поглядах І. Тена й О. Конта, є визнання
пріоритету джерел історичному дослідженні, опрацювання теорії проблем
джерелознавства, хоча самому визначенню поняття історичного джерела її
представники не надавали особливого значення. Тен вважав, що джерело — це лише
форма, подібна до реліктової мушлі. Точніше й лаконічніше цю думку сформулювали
Ш. В. Ланглуа і Ш. Сеньобос, які розуміли під джерелами сліди, залишені думками
і діями людей. Абсолютизація історичного факту, з одного боку, спонукала
істориків-позитивістів до розробки таких проблем джерелознавства, як групування
джерел, систематизація історичних знань. Вони окреслили роль допоміжних
історичних дисциплін у встановленні історичних фактів, розробляли методику
зовнішньої критики джерел. З іншого боку, за детальним аналізом фактів, що
містилися в джерелі, та їхньою абсолютизацією губилося розуміння джерела як
реального явища історичного процесу, що має властивість не лише відображати
факти, а й впливати на подальший розвиток подій. А втім на рубежі XIX—XX ст. вплив
позитивістської історіографії на розвиток джерелознавства був визначальним для
всієї Європи, в тому числі й для Росії та України.

Велику увагу пошукові й дослідженню різних груп
історичних джерел приділяли російські історики XVIII ст. Г. Міллер і
В. Татіщев, які всіляко сприяли розвиткові джерелознавства. Г. Міллер уперше в
російській історичній науці застосував термін «джерело» у праці
«Історія Сибіру», а також спробував класифікувати джерела за
походженням (російські та іноземні). Значним був його внесок у збирання та
упорядкування історичних документів, виховання першого покоління
істориків-архівістів, українців за походженням, М. Соколовського, М.
Бантиша-Каменського, О. Малиновського та ін., які згодом чимало зробили для
популяризації документів з історії України. В. Татіщев започаткував критичний
метод аналізу деяких видів джерел, зокрема сказань іноземців, церковних книг,
житій святих тощо. Завдяки йому до нас дійшли видані ним, але втрачені в
оригіналі, цінні пам’ятки давньоукраїнського літописання, зокрема
«Якимівський літопис» та ін.

Важливе значення для інтенсифікації
джерелознавчих студій в Росії та Україні мала археографічна діяльність М.
Новікова, який у своїй «Давній Російській Вівліофіці» оприлюднив
значну кількість документів, зокрема духовних і договірних грамот, ханських
ярликів, матеріалів Посольського приказу. Він видав також ряд літописів, які є
важливим джерелом з української історії. У джерелознавчих працях М. Щербатова, І. Болтіна, А.
Шльопера розглядалися проблеми теорії та практики джерелознавства,
досліджувались давньоруські літописи як історичне джерело.

Значний внесок у розвиток джерелознавчої теорії
зробили представники «скептичної школи», або школи М. Каченовського,
професора Московського університету. Вже перші його праці, присвячені критиці
використання джерел у популярній тоді «Історії держави Російської» М.
Карамзіна, привернули увагу істориків. Пізніше, піддаючи критиці творчий метод
М. Щербатова та М. Карамзіна, М. Каченовський та його послідовники виклали своє
бачення історичної критики джерел (термін, що тоді означав джерелознавство),
сформулювали основні види джерелознавчої критики, поділивши її на дипломатичну,
або графічну (палеографічне дослідження джерел), історичну (перевірка джерел на
відповідність «духові часу» їх створення), археологічну (пояснення
слів і термінів — імен, посад, грошових знаків, звичаїв, судових процедур
тощо). «Скептики» закликали істориків покінчити з беззастережною
довірою до джерел, розробили новий метод їх аналізу, який, однак, не завжди
вдало використовували у джерелознавчій практиці. Зокрема, вони припустилися
ряду помилок при вивченні джерел з історії Київської Русі. Втім «скептична
школа» зробила новий крок у розвитку методології джерелознавства.

Значний внесок у розвиток джерелознавчої методики
зробили відомі російські історики середини і другої половини XIX ст. М. Поголім,
В. Соловйов, В. Ключевський та ін. Зокрема, В. Ключевський дав визначення
поняття джерела як пам’ятки минулого житія людей і цілих суспільств, поділив
джерела на два види: залишки минулого та перекази про нього. Кожен вид він,
своєю чергою, поділив на групи: акти, ділові документи вчений відносив до
залишків, а літописи, сказання — до переказів. Велику увагу вчений приділив
критиці джерел, вивченню їх окремих груп, кожна з яких, на його думку, потребує
спеціальних методів дослідження. Історик розрізняв критику текстів (тобто
зовнішню) та критику змісту (внутрішню). При цьому він (як і інші тогочасні
історики) вважав, що законодавчі акти, діловодні документи, якщо доведено їхню
справжність, спеціальної критики достовірності не потребують. На думку багатьох
дослідників, з іменем В. Ключевського пов’язане становлення наукового
джерелознавства в Росії.

Рубіжною віхою у розвитку українського
джерелознавства стало відкриття університетів у Львові, Харкові, Києві, Одесі,
Чернівцях, заснування Київської археографічної комісії (1843 р.), створення
Архіву давніх актів у Києві, діяльність Історичного товариства
Нестора-літописня. Національні та західноєвропейські традиції використання й
оприлюднення джерел поєднувала Археографічна комісія Науковою товариства ім. Г.
Шевченка у Львові, яка під керівництвом М. Грушевського започаткувала серійне
видання «Жерела до історії України-Руси». Саме з іменем М.
Грушевського, з його історичною школою у

Львові та Києві пов’язані розробка і початок
реалізації проекту, згідно з яким передбачалося видання літописних, правничих,
актових, історико-літературних, історико-етнографічних, історико-статистичних
пам’яток, унікальних зарубіжних джерельних матеріалів і матеріалів з історії
церкви, освіти, матеріальної культури українського народу.

З нагромадженням джерел і розширенням
рамок історичних досліджень, переходом до створення узагальнюючих, синтезуючих
праць з історії назріла потреба в спеціальному опрацюванні питань, пов’язаних з
пошуком, виявленням і залученням до наукових праць найрізноманітніших джерел,
розробки методів перевірки їх достовірності, принципів описування та зберігання
документів, їх публікації. Праці М. Бантиша-Каменського, О. Маркевича, О.
Полегики та інших дослідників започаткували наукові підходи до вивчення джерел,
їх відбору і методів інтерпретації, зокрема актових матеріалів, договірних
грамот, реєстрів, привілеїв тощо.

Одним із піонерів збирання і наукового осмислення
українських історичних пісень, дум, інших джерел народної творчості був М. Максимович
— перший ректор Університету Св. Володимира, видатний історик, етнограф,
знавець старовини. Він став ініціатором створення в Києві Археографічної
комісії для збирання і вивчення старожитностей, їхнього порятування від
нищення. Праці М. Максимовича з історії Києва, українського козацтва,
Хмельниччини та інші побудовані на великому джерельному матеріалі,
завдяки чому вони не втратили свого значення й сьогодні.

Помітним внеском у дослідження теоретичних і
методичних засад пошуку і опрацювання джерел стали дослідження М. Костомарова,
П. Куліша, діяльність таких істориків, як М. Владимирський-Буданов, О. Лазаревський, М.
Іванишев, В. Антонович, В. Іконников, І. Франко, М. Грушевський, Д.
Яворницький, Д. Баталій, М. Василенко та ін. Великий ідейний вплив та національне
забарвлення вироків українського джерелознавства справила творчість Тараса
Шевченка, який особисто брав участь у збиранні пам’яток матеріальної і духовної
культури українського народу як співробітник Київської археографічної комісії.
У рамках історичних шкіл Києва, Харкова, Львова, Одеси, Чернігова сформувалися
групи вчених, які плідно досліджували джерела з вітчизняної історії, заклавши
тим самим фундамент національної джерелознавчої традиції. Найбільш помітною у
цьому відношенні була київська історична школа, представлена В. Антоновичем, М.
Іванишевим, О. Лазаревським, В. Іконниковим, І. Каманіпим та іншими
дослідниками. Вона увійшла в історію як школа докумснталістики.

Особливої уваги заслуговує джерелознавча
діяльність професора Університету Св. Володимира В. Антоновича, засновника
згаданої української історичної школи документалістики. Упродовж двадцати років він був
головним редактором Київської Тимчасової Комісії для розгляду давніх актів,
головою Історичного товариства Нестора-літописця. В. Антонович уперше в Україні
розробив і прочитав студентам у 1879 р. джерелознавчий курс з української
історії. Він обґрунтував оригінальну класифікацію джерел, згідно з якою вони
поділялися на три групи: літописи, юридичні документи, записки мандрівників і
сучасників. Історик чимало зробив для створення Київського центрального архіву
давніх актів, виявлення нових джерел та їх публікації. Па багатому і
різноманітному документальному матеріалі побудовані всі його праці з історії
України та українською козацтва.

Значний внесок у теорію джерелознавства зробив
професор Київського університету, визначний історик-джерелознавець В.
Іконников. Проблеми джерелознавчої критики він розглянув у серії статей,
присвячених науковій діяльності Болтіна, Шльоцера, Карамзіна, Бестужева-Рюміна,
а також у монографії «Скептична школа в російській історіографії та її
противники« і фундаментальному »Досвіді російської
історіографії». Вчений зазначав, Ідо історик не може безпосередньо мати
справу з предметом дослідження, а вивчає його за допомогою джерел, які
відбивають враження сучасників подій. Джерела, на думку В. Іконникова,
надзвичайно численні й різноманітні, тому їх доцільно поділити на певні
категорії: писемні, усні та речові. Крім того, вчений виділяв прямі свідчення —
офіційні документи, хроніки, літописи, історичні картини тощо, і непрямі
пам’ятки, створені для втілення ідеалу, ідеї, що містять побічні вказівки на
минулі події. В цілому В. Іконников віддавав перевагу писемним джерелам над
речовими, місцевим над іноземними, суто історичним творам над літературними. На
відміну від багатьох своїх сучасників, вій па перше місце ставив акти, потім
офіційні документи, до яких відносив і літописи, записки сучасників, донесення
таємних агентів. Оповідні джерела вчений також вважав такими, що містять
достовірні факти, хоча й у тенденційній формі.

Виклав В. Іконников і своє бачення джерелознавчої
критики, яку поділяв на нижчу (дипломатичну) и вищу (внутрішню). Важливу роль, на думку
вченого, має відігравати й фантазія історика, а основою критики він уважав його
здоровий глузд. Загалом підхід В. Іконникова до теоретичних проблем
джерелознавства можна вважати позитивістським.

Важко переоцінити роль у розвитку українського
джерелознавства найвидатнішого нашого історика М. Грушевського — найталановитішого
учня і послідовника В. Антоновича. Після закінчення Київського університету він
керував кафедрою у Львівському університеті, був головою Наукового товариства
ім. Т. Шевченка, очолював Археографічну комісію, створив наукову історичну школу
у Львові, а пізніше в Києві. З його ініціативи було започатковане серійне
видання «Жерела до історії України-Русі».

М. Грушевський дав блискучий приклад наукового
використання творів античних авторів, давньоукраїнських літописців, зарубіжних
істориків, хронік, найрізноманітніших архівних документів для створення історії
українського народу. Характерною особливістю усіх його праць є ретельний аналіз
і ефективне використання документів. Публікації джерел, здійснені М.
Грушевським, не втратили значення і в сучасних умовах.

Варто також зазначити, що М.. Грушевський широко
залучав фольклорний матеріал, документи про розвиток письменства, друкарства,
літератури. На таких унікальних джерелах побудована його п’ятитомна
«Історія української літератури». Учений підготував цілу плеяду
талановитих учнів, які добре прислужилися українському джерелознавству. Це,
зокрема, С. Томасівський, І. Крип’якевич, М. Кордуба та ін.

У 80-х роках XIX ст. розпочалася
наукова діяльність видатного українського історика, історіографа і джерелознавця
Д. Багалія. Вчений свого часу читав курс історіографії у Харківському
університеті. Він визначав її як наукову дисципліну, що, з одного боку,
займається оглядом джерел (літописів, хронографів, житій святих, актів, грамот,
записок іноземців тощо), а з іншого— подає виклад історії історичної науки.
Тобто фактично курс Д. Багалія складався з двох частин -— джерелознавства та
історіографії. У джерелознавчій частині вчений подав історію виникнення і
вивчення різних груп джерел, а потім їх аналіз, зокрема розглянув літописи як
основне джерело давньої історії України, інші оповідні джерела, усні перекази
та легенди, перекази іноземців, мемуарні джерела, актові документи, торкнувся
теоретичних проблем джерелознавства.

Зверталися до проблем теорії джерелознавства й
такі українські історики другої половини XIX — початку XX ст., як Ф.
Фортинський, М. Костомаров, О. Маркевич, П. Голубовський, М.
Владимирський-Буданов. Останньому ми завдячуємо ґрунтовним дослідженням
пам’яток давньоукраїнського та литовського права.

Пошук, збирання, колекціонування, вивчення
історичних старожитностей, у тому числі археологічних та архівних пам’яток,
сприяли розвитку історичних знань, піднесенню історичної свідомості. Важливу
роль у цьому процесі відігравали видання наукових праць НТШ, Українського
наукового товариства в Києві та його історичної секції, публікації
«Киевской старины», часописів «Україна», «Гідний
край» та інших, діяльність губернських Учених архівних комісій.

Використана
література

1. 
В. Антонович “Курс лекцій з джерелознавства 1880-1881”. – К.,
1995.

2. 
“Історичне джерелознавство”. – К., 2002.

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий