Значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона

Дата: 12.01.2016

		

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ
1. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ

1.1
Історичні пердумови реформ Аменхотепа IV

1.2
Релігія та культи Єгипту – як історичні передумови реформ Аменхотепа

РОЗДІЛ
2. ЗДІЙСНЕННЯ РЕФОРМИ, ЇЇ НОВАЦІЙНА СУТНІСТЬ

2.1
Новації Аменхетепа IV

2.2
Релігійна загальнодержавна реформа- культ Атона

РОЗДІЛ
3. Вплив реформи на ідеологічне та духовне життя Єгиптян

3.1
Боротьба Ехнатона проти вищого фіванського жрецтва

3.2
Царювання Хоремхеба

ВИСНОВКИ

СПИСОК
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Актуальність
дослідження
. Культура Давнього Єгипту – одна з
найдавніших і найбільш самобутніх. У ній дуже міцними були традиції, хоча
вважати її застійною, як це затверджують деякі єгиптологи, не можна, адже в
ній, за словами американського ученого О.Нейгебауєра, був так само мало
природженого консерватизму, як і в будь-якій іншій стародавній культурі. У
житті єгиптян реальне і уявне з’єдналося воєдино. Поєднання в єдиний ансамбль
духовного і технічного надбання людства, створило унікальну цивілізацію, яка
розділяється на такі періоди:

Давнє царство – епоха споруди великих
пірамід. Фараон втілює Сонце на Землі і є верховним жерцем. (Піраміди Хеопса,
Хефрена, Мікеріна в Гізі).

Середнє царство – розпад держави з освітою
двох центрів – в Дельфах і Фівах. Популярними стають скульптурні зображення,
які набирають портретних рис і помітні спроби передачі психології особи.

Нове царство (XVIII династія – VI ст. до
н.е.) – розцвів Єгипту. Культурні споруди стають сакральним центром культурного
простору на землі. Найбільшої могутності Єгипет здобуває за час правління
Аменхотепа IV (Ехнатон – син Сонця).

Пізнє царство (останні роки розквіту
держави). у 525 р. до н.е. – захоплений Єгипет персами. У 332 р. – греками, які
адаптували культурну спадщину Єгипту і популяризували на території всієї
Європи.

Внесок
стародавніх єгиптян в розвиток світової культури неможливо переоцінити. Вони
створили одну з найдавніших систем листа, на основі, якою виникли семітські і
африканські алфавітні писемності, розробили господарську – рахункову систему,
яку запозичили стародавні перси і народи Європи. Видатні досягнення
староєгипетської архітектури і мистецтва вплинули на художній розвиток
сірійців, хеттов, ассірійців, эгейских народів, послужили основою для високого
грецького мистецтва.

Історіографія Єгипту
досліджувалася Ед Мейером, Р. Кессом, Э. Дріатоном, Вандье, Море, Брестеда, П.
Монте, В. Хелька, вони відзначали що Староєгипетська релігія і міфологія —
надзвичайно складне явище. Вони сумістили у себе разные, часом полярні
вірування і уявлення, які склалися в різні часи і в різних куточках країни,
постійно розвиваючись і ускладнюючись.

Спеціалізовані
дослідження феномена муміфікації в роботах Ф. Дюнана [[1]]. Дослідженню історії Єгипту присвячені
роботи І. Кацнельсона[[2]], У. Струве[[3]];
[[4]], Би. Тураєв[[5]]; А.Ніббі[ ]; [6]Б. Піотровський[[7]]; І.Стручевський[ ] [8][9]; В.
Авдієва [[10]; [11]]; І.
Віноградова [12]
і ін. Відвіку в Єгипті сформувалося декілька теологічних центрів: Геліополь,
Мемфіс, Гермополь, Фіви і тому подібне. У кожному з них сформувалася своя
космологічна версія, яка проголошувала творцем миру свого бога, других же богів
трактувала як створених їм або таких, які походять з нього. Тому єгиптологи не
упевнені, що в Давньому Єгипті існувала цілісна релігійна доктрина.

Культурі Єгипту
присвячені монографічні праці, які, описуючи єгиптян, історію династій
фараонів, релігійні вірування є актуальними і для нашого дослідження. Культурі
і історії присвячені ряд робіт Піотовського [7], І.Стручевський [ 8 ].

Життєпису єгиптян
і особливостей їх культури, традицій присвячені наукові розробки А.Зубова[]; [13]І. Коростовцев[[14]];[[15]]; [[16]];
Н.Рузаєва[[17]], А
Море[[18]], П.
Монте [[19]],
М.Матье [[20];[21] ].

Взаємини природи і
людини в Єгипті присвячені дослідження Д.Прусакова[];[ ];[ ];[ ]. [22][23][24][25]Аналіз
єгипетського мистецтва від пірамід до пластики простежується в роботах А.Карпічечи[[26]], І.Лапіса[[27];[28]]

Вагомим фактом єгипетської історії є
проведення Аменхотепом IV великої релігійної реформи, що мала своїй на меті
замінити стародавню традиційну форму многобожжя новим культом єдиного сонячного
бога. У основі цієї реформи лежали певні соціально-економічні причини.

Завойовні війни фараонів XVIII династії
привели до збагачення лише невеликої групи придворної знаті і важко відбилися
на положенні трудового населення країни, Найбільш крупні багатства скупчилися в
храмах і головним чином в руках фіванських жерців Амона. Релігійна реформа,
направлена своїм вістрям проти панування непомірно розбагатілого вищого
фіванського жрецтва, проводилася послідовно і систематично.

Вступивши на престол, Аменхотеп IV
проводив боротьбу проти вищих шарів фіванського жрецтва, які завдяки своєму
багатству протягом попередніх царювань сильно впливали на всю політику
єгипетського уряду.

Оскільки в давньому Єгипті релігія була
головною формою ідеології, а храми були найбільшими центрами культурного
впливу, релігійна проповідь могла бути використана єгипетським урядом для
зміцнення політичного і культурного впливу Єгипту в сусідніх країнах. З цією
метою, очевидно, і були створені нові форми культу єдиного бога сонця, по своїй
простоті і ясності зрозумілого і доступного різномовним і різноплемінним масам,
що населяли сусідні з Єгиптом країни. На це значення релігійної реформи
Ехнатона указують деякі фрази з великого гімну богові сонця Атону. У цьому
гімні мовиться про те, що бог сонця Атон сходить над кожною країною, що він як
єдиний творець миру створив всі країни — Єгипет, Сірію і Нубію, посилаючи життя
кожній країні. Якщо колишні єгипетські боги зображалися як покровителі одного
лише Єгипту і єгипетського царя, що забезпечували йому перемогу над його
ворогами, то тепер новий бог Атон, культ якого був проголошений з висоти
престолу, оголошений богом не тільки Єгипту, але також і сусідніх країн.

Зважаючи на вищезазначене, проведення
вказаних реформ було дуже важливим для Єгипту — це, в свою чергу сформувало
актуальність вибраної автором тематики, яка буде розкрита у відповідних
розділах даної роботи.

Мета
дослідження
– розкрити основні тенденції і
закономірності розвитку єгипетської культури, виявити феномен реформ Ехнатона.

Завдання
дослідження
:

·         
Показати на історичному
і міфологічному матеріалі виникнення релігійних вірувань в Єгипті, і їх вплив
на мислення єгиптян;

·         
проаналізувати значення
і роль реформ Ехнатона, та трансформацыю єгипетської системи мислення;

·         
Проаналізувати
трансформацію релігійних уявлень єгиптян і особливості феномену переходу від
політєїзму до однобожжя;

·         
розглянути значущість виникнення
пірамід, значення заупокійних культів, муміфікації, призначення культу Атона,
його значення в культурі Єгипту і Європи;

Об’єкт
дослідження
– феномен єгипетської релігії в
Європейській історії та культурі

Предмет
дослідження
– значення і роль
реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона.

Методологічна база дослідження

Методи дослідження застосовуються виходячи з гуманітарного
характеру дослідження, використовуємо як загальнонаукові, так і культурологічні
методи.

Основним методом гуманітарних наук вважається діалектика
Г.В.Гегеля, І.Канта. Використовуємо компаративістський підхід, привертаючи для
кращого розуміння релігійних вірувань і процесу формування свідомості єгиптян,
аналізуємо міфологію, «Книгу мертвих» та ін. духовні джерела.

При розробці об’єкту дослідження аналізуємо міркування
представників єгиптології, спираємося на історіографію, архітектуру, культуру
Єгипту.

РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ

1.1 Історичні пердумови реформ Аменхотепа IV

Історичними передумовами реформ Аменхотепа
IV можна назвати наступні:

1. Спираючись на середні верстви
населення, на так звану «немху», Аменхотеп IV завдав удару фіванському
жрецтву й старій аристократії, а потім проголосив новий державний культ бога
Атона», — так описано появу нової релігії у Радянській історичній
енциклопедія. Таке тлумачення «реформи» як знаряддя ослаблення впливу
жрецтва в країні суперечить фактам. І до і після Амен-хотпа IV фараони нерідко
конфліктували з жрецями, але ніхто з них ніколи і не подумував про подібні
заходи. Неугодних жерців просто усували. Розглядати переворот Зх-не-йота IV як
направлений в основному проти впливу жрецтва — «вульгарне соціологізування
історії», і в даний час ця теорія, як правило, не розглядається вченими.

2. Інша гіпотеза про причинами
амен-хотповського перевороту — є конфлікт фараона з фіванським жречеством і
перш за все з верховним жерцем Амуна. Деякі вказівки на такий хід подій можна
знайти в працях одного з провідних фахівців за часом Ех-не-йота Ю.Я.
Перепьолкіна [[29], с.
24-32]. Є факти, що доводять існування зіткнень між верховним жерцем і
правителем вже на 1-му році царювання, майже відразу після запанування, але тут
же Перепьолкін відзначає і наявність пам’ятників, підтверджуючих, що в 3-ій
місяць повені 4-го року царювання Амен-хотп IV був ще в досить стерпних
відносинах з верховним жерцем Амуна. На прикордонних плитах нової столиці
фараон згадує про щось «погане», що довелося йому чути на 4-му році царювання,
але чітких вказівок на те, що «погане» виходило від верховного жерця, немає.
Суперечність фактів, природно, не дозволила ученому чітко висловити свою думку
про корінні причини солнцепоклонницького перевороту, і до цих пір в науці не
знайти однозначної думки із цього приводу.

Цікаву версію подій висловив А.Морозов в
статті «Загадка культу Атона» [[30], с 24].
Дослідник виходить з припущення, що «революція», подібна до перевороту
Амен-хотепа IV, «могла бути успішною за тієї умови, що вона йшла не стільки
«зверху», скільки «знизу», виражаючи настрій широких верств
населення». А що могло змусити традиційне єгипетське суспільство відсахнутися
від своїх богів, та ще в такий короткий період, якщо не якась глобальна
трагедія, з якою старі боги «не справилися»? Такою трагедією Морозів
називає гігантський вибух вулкана на острові Санторін в морі Егейськом, що
відбувся близько 1450-1400 років до наший ери (відзначимо, що роком вступу на престол
Амен-хотпа IV Морозів називає 1419).

Відсутність згадок про цю подію у
відомих пам«ятниках Морозів пов»язує з

«табу» на все, що пов’язане з
Зх-не-йотом, після смерті фараона. То «погане», згадуване на плитах Ах-йот, про
що йшла мова вище, дослідник пов’язує саме з вибухом на Санторіне. У назві
двору фараона у Фівах — «Замок тріумфування на небосхилі», Морозів
бачить підтвердження своєї гіпотези. Річ у тому, що в «Замках тріумфування»
проводилося зазвичай свято «хеб-сед», яке за єгипетською традицією
наголошується в рік 30-ліття правління фараона, коли, як вважалося, виникає небезпека
фізичної слабкості фараона і треба поклопотатися про його
«відродження». (Цей звичай йде від часів первісних общин, коли вождя
убивали після досягнення ним певного віку. Пізніше, з розвитком цивілізації,
замість вождя вбивали раба, а потім цей ритуал став символічним.) Морозов припускає,
що назва «Замок тріумфування в небосхилі» була викликана успішним
подоланням якихось «неполадок», що відбулися з Сонцем… Дослідник
вважає, що унаслідок виверження вулкана на Санторіне «до Єгипту дійшли достатньо
могутні цунамі, похмурі отруйні хмари, що надовго закрили небо. Почалися
затяжні дощі, град, грози з могутніми гуркотами грому і блискавками… Але
головне, ця країна, завжди приголублена прихильним до неї сонцем, раптом
позбулася його тепла і світла. Народ сприйняв це як страшне лихо, трагедію».
Жерці Амуна не справляються з катастрофою, і тут, на думку Морозова [30, с.
31], Аменхотп IV відзначає гнів сонця на Єгипет із-за недостатньої до нього
уваги. З цією «радикальною ідеєю Аменхотеп IV виступає перед народом» і тоді ж
приймає м’я Ван-ре. По збігу, виверження на Санторіне тимчасово припиняються,
Сонце знов з’явилося над Єгиптом. Народ тріумфує. Тут і виникає ідея про
«тріумфування на небосхилі», пов’язане «одужанням» Сонця.
Не проходить і двох років, як все повторюється. Але тепер фараон знає, що треба
робити: молитися і приносити дари новому боові — «сонячному диску»
Йоту або його стародавньому попередникові — Ре. Старі боги відходять на другий
план. І знову через деякий час виверження припиняється. Знову — Сонце, знову
-нормальне життя. На цьому етапі двоєвірство, хоча вже і ослаблене,
зберігається. І Йот цей «не прощає». На шостому році правління
Амен-хотпа IV починається третє виверження, що завершується гігантським вибухом
Санторіна.

Супроводжувані гулом дальнього
виверження величезні задушливі хмари, що розтинаються блискавками, що
гуркотять, закривають непроникною запоною долину, приносячи з собою загибель
десяткам тисяч людей. Кошмар продовжується день, інший, третій. Природно, що в
натовпах все більше повинна була зріти спрага побачити диск Сонця, що
втілюється єдиним богом — богом Сонця — Йотом. Обітниці, жертви, моленія,
клятви — і ось нарешті крізь хмари прорізається багровий сонячний диск, що
викликає невимовне захоплення і прагнення покінчити з двоєвірством, що
покаялося. Амен-хотп IV стає Зх-не-йотом, починається будівництво нової
столиці, присвяченої Йоту, де Зх-не-йот клятвено обіцяє побудувати «удома
тріумфування в небосхилі». І всі трагедії завершилися. Життя входить в
нормальну колію.

Повернення до культу Амуна Морозов
пояснює появою нового покоління, що не бачило своїми очима жахів часів
вивержень на Санторіне, і необхідністю припинити безперервні втрати земель на
сході і півдні країни через активність сусідніх країн. Адже саме Амун був
богом-воїном, захисником Єгипту. Можливо, все напасті накликав на Єгипет
Зх-не-йот, заборонивши поклоніння Амуну. Його «реформу», отже, віддають
забуттю, а Амуну повертають минулу велич.

Слід також відзначити як причини для
реформ Аменхотепа IV те, що В тривалі війни, які єгипетські фараони вели до
Сірії і в Нубії, ослабили єгипетську країну. Тому в царювання Аменхотепа III
Єгипет вже не робить великих воєн. Аменхотеп III вів мирну зовнішню політику.
Він споруджував грандіозні архітектурні споруди, зокрема розкішні фіванськие
храми, прикрашені гігантськими колонами, які зберегли пам’ять про нього і про
його будівельну діяльність протягом ряду століть. Мирна діяльність Аменхотепа
III в значній мірі пояснюється виснаженням живих сил країни. Єгипетським фараонам
доводиться тепер підтримувати політичний вплив Єгипту в Азії вже не за
допомогою зброї і військ, а лише за допомогою дипломатії і золота.

Міжнародні відносини Єгипту цього часу
нам досить добре відомі завдяки знахідці в Ель-амарне великого державного архіву
єгипетських фараонів кінця XVIII династії [[31],
с. 311]. У цьому архіві збереглися дипломатичні послання царів Вавілона,
Ассірії, Мітанні, держави і Кіпру Хеттського, а також багатьох
сиро-палестинских князів і правителів до єгипетського фараона. Листи
Амарнського архіву є цінними історичними документами, що яскраво характеризують
рівень розвитку дипломатії того часу. Судячи з цих листів, Єгипет підтримував
торгові і дипломатичні взаємини з цілим рядом держав Передньої Азії. Переговори
між окремими державами велися за допомогою спеціальних послів. Ці переговори
нерідко приводили до висновку військово-політичних союзів і угод, які були
великою таємницею. Політичні союзи, як, наприклад, союз між Єгиптом і Мітанні,
часто закріплювалися за допомогою династичних браків. Дипломатичні переговори,
які велися усно через послів або письмово, мали іноді своєю метою улагодити
різні конфлікти. Так, вавілонський цар в одному листі просить єгипетського
фараона покарати осіб, винних в пограбуванні вавілонського каравану. У іншому
листі вавілонський цар протестує проти встановлення Єгиптом безпосередніх
дипломатичних взаємин з Ассірією, яку вавілонський цар вважав собі підвладною.
Мітаннійський цар в одному листі пропонує єгипетському фараонові провести обмін
прикордонними містами. Всі ці листи в більшості випадків написані вавілонським
клинописом на вавілонській мові, яка тоді була міжнародною дипломатичною мовою.
Дипломатичні документи дозволяють встановити факт поступового падіння
авторитету Єгипту в Азії, починаючи з царювання Аменхотепа III. Деякі з
сірійських князів в своїх листах ще виражають вірнопідданські відчуття по
відношенню до єгипетського фараона, підкреслюючи свою відданість Єгипту. Так,
князь міста Катни пише єгипетському цареві:

«Мій владика! Тут я твоя слуга. Я слідую
по шляху мого владики і мого владики я не покидаю. З тих пір, як мій отець
зробився твоєю слугою, його країна стала твоєю країною, а місто Катна — твоїм
містом; і я належу моєму владиці. Мій пан! Коли приходили війська і колісниці
мого владики — їжа, пиття, худоба, овочі, мед і масло приносилися для війська і
колісниць мого царя» [[32]6, с.
45].

Але якщо маленькі сірійські князі ще
визнають авторитет єгипетського фараона, то більші держави Передньої Азії
поступово звільняються від впливу Єгипту. Тому єгипетським фараонам доводиться
купувати дружбу сильних азіатських царів за допомогою золота. Так, Аменхотеп Ш
посилає цареві Ассірії 20 талантів золота, очевидно, купуючи цією ціною його
підтримку. Вавілонський цар Кадаш-ман-бел в своїх листах, звернених до
Аменхотепу III, весь час просить прислати йому золото. Те ж саме наполегливе
прохання про присилання золота звучить в цілому ряді листів інших азіатських
царів. Особливо типові в цьому відношенні листи мітаннійського князя.

В цей час в східній частині Малої Азії
утворюється велике і сильне царство Хеттське. Хеттські царі прагнули до
розширення меж своєї держави за рахунок сусідніх мітаннійських областей і
областей Північної Сірії, що знаходилися раніше під владою Єгипту. Посилення
держави Хеттської в першу чергу загрожувало царству Мітанні і єгипетським
володінням в Сірії. Перед обличчям грізної небезпеки хеттського нашестя, що
росте, єгипетський і мітаннійський царі об’єднуються для того, щоб дати сумісну
відсіч ворогові, що насувається. Таким чином, назріває можливість укладення
египто-мітаннійського союзу, який закріплюється рядом династичних шлюбів. Листи
мітаннійського князя Тушратти, звернені до єгипетського фараона Аменхотепу III,
яскраво і образно малюють окремі етапи дипломатичних переговорів, що привели
кінець кінцем до встановлення досить тісних взаємин між Єгиптом і Мітанні.
Єгипет, який в царювання Аменхотепа III вже не мав достатніх військових сил для
захисту своїх віддалених сірійських володінь від нападів хеттів, примушений був
нині спиратися на підтримку Мітанні, але мітаннійський цар вимагав за свою
дружбу і допомогу золота. У цілому ряді листів, звернених до єгипетського
фараона, він знову і знову вимагає присилання золота, бо, як пише він: «У
країні мого брата золото все одно, що пил». Тому мітаннійський цар, продаючи
свою дружбу фараонові, просить багато золота, кажучи: «Більш, ніж моєму отцеві,
та дасть мені і та пошле мені мій брат» [[33]12,
с. 17].

На ослаблення єгипетського впливу в
Сірії указує факт систематичного просування хеттів на південь і захоплення ними
цілого ряду областей і міст, які колись належали Єгипту. Так, хетти нападають
на місто Катну і піддають його розграбуванню. Акиззі, князь Катни, марно
просить допомоги у єгипетського фараона. Він пише йому: «о, мій владика! Так
само як дамаск в країні Убе простягає свої руки до твоїх ніг, так і Катна
простягає свої руки до твоїх ніг». Але всі ці благання не приводять ні до яких
результатів. Єгипетський фараон вже не має в своєму розпорядженні достатньої
кількості військових сил, щоб затримати просування хеттов і відновити свою
владу в Сірії.

Ослаблення єгипетського впливу в Сірії
сприяє просуванню племен хабірі в Палестині і в Південній Сірії. Ці кочові
племена захоплюють в свої руки області Палестини, що раніше належали Єгипту.
Ріб-Адді, князь Бібла, пише в своєму листі єгипетському фараонові: «З тих пір,
як твій отець повернувся з Сидона, країни опинилися у владі хабірі».

Занепад військової могутності Єгипту, що
ясно виявився в царювання Аменхотепа III, став ще помітніший при його синові і
наступнику Аменхотепі IV (1424-1388 рр. до н. а.). В цей час єгипетський уряд,
очевидно, вже не має в своєму розпорядженні достатньо військових сил і тому
позбавлений можливості захищати свої володіння в Сірії. У зв’язку з цим в Сірії
утворюється союз сірійських князів, частково підтримуваний хеттамі. Сірійський
князь Азіру, що стоїть на чолі союзу, веде вперту боротьбу за звільнення Сірії
від залишків єгипетського впливу. Багато міст Сірії і Фінікії що залишилися вірними
Єгипту, ледве захищаються від наступаючих хеттів і військ Азіру. Деякі з цих
міст пишуть відчайдушні листи єгипетському фараонові, просячи його прислати
військову допомогу. Так, старійшини Туніпа шлють до Єгипту такий лист:

«Цареві Єгипту, моєму владиці, жителі
Туніпа, твоєї слуги… Хто міг раніше розграбувати Туніп, не будучи
розграбований Манахбірієй? Боги…царя Єгипту, мого владики, мешкають в Туніпе.
Хай наш владика запитає своїх старців (чи це так)? І, проте, тепер ми не
належимо більш нашому владиці, цареві Єгипту… Якщо його воїни і його
колісниці з’являться надто пізно, Азіру поступить з нами, як з містом Пія. Якщо
ж нам доводиться горювати, то і цареві Єгипту доведеться горювати над тим, що
зробив Азіру, бо він оберне свою руку проти нашого владики. І коли Азіру
вступить в Симіру, Азіру зробить з нами, що йому завгодно на землі нашого
владики-царя; і це доведеться оплакувати нашому владиці. Ось Туніп, місто твоє,
плаче, і сльози його течуть; і немає нам допомоги. 20 років посилаємо ми (листи)
нашому владиці, цареві Єгипту, але не отримали (у відповідь) ні слова, ні
єдиного» [[34], с.
65].

У цьому листі міститься грізне
застереження єгипетському фараонові. Старійшини Туніпа указують на те, що
небезпека загрожує в даному випадку не тільки вірним Єгипту сірійським містам,
але і самому Єгипту. З такими ж благаннями про допомогу звертаються до
єгипетського царя князі Бібла і Тиру. Але всі ці прохання марні. Лист одного
єгипетського чиновника з Палестини надзвичайно красномовно указує на занепад
єгипетської могутності в Сірії і на необхідність термінового присилання
єгипетських військ, щоб відновити престиж Єгипту в Передній Азії. «Хай цар, —
пише цей чиновник, — поклопочеться про свою землю… хай він пошле війська…
бо, якщо ніякого війська не з’явиться цього року, всі володіння мого
владики-царя загинуть». Остання фраза в цьому листі стисло і сильно виражає
головну думку, покладену автором в основу всього листа: «Вся земля мого
владики-царя наближається до загибелі».

Ослаблення військової могутності Єгипту
пояснюється тривалими війнами, що виснажили живі сили країни. Вільні маси
населення, на плечі яких лягали всі тяготи військового часу, вже більше не
могли нести марні жертви.

У котексті всіх вказаних подій назріла
необхідність у відповідних реформах, які укріпили б Єгипет.

1.2 Релігія та
культи Єгипту – як історичні передумови реформ Аменхотепа

Особливості
Єгипетської культури дивовижні для європейців. Навіть стародавнім грекам Єгипет
здавався країною чудес з її похмурими святилищами, величезними кам’яним
статуями богів, висіченими з скель, сфінксами, колосами, величезними
пірамідами, мавзолеями, гробницями, муміями.

Основна
концепція релігії Давнього Єгипту склалася майже за 4000 років до н.е. Впродовж
довгих століть Єгипет надихало пристрасне бажання добитися воскресіння після
смерті. У цьому були єдині і мешканці доісторичного Єгипту, що знаходили
останній спокій у виритих в піску ямах на краю пустелі, і замуровані в штучних
горах-пірамідах фараони Стародавнього царства, і сучасники Олександра
Македонського і Цезаря. Багато з представлень мешканців долини Нілу про
потойбічний світ і про воскресіння померлих пізніше запозичувало християнство,
що сприяло його популярності, перш за все в самому Єгипті.

 У
своїй глибокій скорботі чоловік завжди прагнув зупинити час, увічнити пам’ять
про померлий. Це прагнення, породжене стражданням і любов’ю, шукає вихід і вираз.
Приголомшливі музичні реквієми, поетичні епітафії, прекрасні живописні портрети
створювалися в трагічні дні життя творців. Само мистецтво портретного живопису,
для якого характерна яскраво виражена схожість з конкретною людиною, сходить до
фаюмским портретів Давнього Єгипту. Ці заупокійні живописні портрети писалися воском
на дошці (у ранній період, що відноситься до першого століття до нової ери, — на
полотні), що вставлялася потім в бинти мумії на місці особи. Завдяки малій
хімічній активності воску, його влагоустойчивости ці посмертні портрети протягом
довгих століть зберігали свіжість кольору, щільність і фактуру барвистого шару.

Вперше
їх знайшли археологи в Єгипетському оазисі Фаюм більше ста років тому — в 1887
році. Декілька таких портретів зберігається в Пушкінському музеї, найбільш
відомий з них — «Хлопець у вінку», що відноситься до II століття
наший ери. Мистецтво стародавніх художників і бальзаматоров, сучасників, що
разом працювали над збереженням зовнішності, зберегло їх риси. І опісля два
тисячоліття можна побачити, якою була людина не взагалі, а цілком визначений,
конкретний.

 Стародавні
єгиптяни благоговійно відносилися до тіла померлого, вони прагнули зберегти
його, зберегти від руйнування можливо довше, «щоб душа не поневірялася по
світлу», — таке уявлення відповідало їх релігійним віруванням. У записках історика
і етнографа графа Кайло мовиться: «Єгиптянин був би страчений смертю, якби
він мертвому чинив, хоч би малу образу». Не тільки у єгиптян, але і у стародавніх
персів, ассірійців, відвічних народів Південної Америки в їх культах поклоніння
предкам — знатним одноплемінникам пам’ять про них була нерозривна з дбайливим,
любовним відношенням до їх зовнішнього вигляду. Релігійно-містичний прояв цих
відчуттів утілився в мистецтві бальзамування померлих, що здається незбагненним
за відсутності у стародавніх анатомічних знань.

Вражає,
як народи стародавнього світу, не володіючи потрібними відомостями в області
природних наук, фізики і хімії, могли бальзамувати тіла покійних таким чином,
що вони пролежали в кам’яних трунах протягом багатьох століть і збереглися до
наших днів.

 Як
говорить традиційне учення, першу муміфікацію зробив сам Анубіс — доісторичне
божество. Муміфікувати тіло Осиріса, убитого і порубаного на частини Сетом
(принцип диференціації), йому допомагала чарівниця Ісида, сестра-дружина
Осиріса. Проте статеві органи Осиріса знайти не змогли (цим пояснюється той
факт, що деякі мумії також позбавлені статевих органів). Їх виявив Хор-старший,
Великий Птах Духу, який, несучи їх в своїх кігтях, торкнувся крилом плеча діви
Ісиди, і та зачала від цього дотику Хора-младшего. Фалос Осиріса назавжди
сховався у водах Нілу (ототожнився з річкою), Хор-старший повернувся в свою
космічну обитель, а Ісида наділила свого сина (який, як і всякий син бога,
народжений від непорочної діви) незвичайною силою об’єднувати Небо і Землю,
адже само ім«я Ісида означає «ступінь-ступінь», або сходи. Хор-младший б»ється
з Сетом, вбивцею свого отця (який доводиться братом Осирісу), вимушуючи його відступити
в болота, де той ховається у вигляді Себека, бога-крокодила. У бою Хор втрачає
око, але це око знаходить самостійне життя і з тієї миті стає Уджатом,
Захищаючим Оком, в якому навіки застигла сльоза співчуття до тих, що
живуть(Додаток 5).

Цей
містичний обряд буде згодом повторений на землі.

Першим
бальзаматором, по староєгипетському переказу, був Анубіс (він же пізніший —
Осиріс) — бог покровитель померлих, цар загробного світу. Його ім’я згадується
у всій заупокійній єгипетській літературі, згідно якої однією з найважливіших функцій
Анубіса була підготовка тіла покійного до бальзамування і перетворення його на мумію.
Анубісу приписується покладання на мумію рук і перетворення небіжчика за
допомогою магії в ах (у «просвітленого», «блаженного»), що
оживає завдяки цьому жесту(Додаток 4).

У
віддаленій старовині вважалося, що після смерті чоловік продовжує буття за
образом і подобою земному життю. По представленнях єгиптян, всі люди при
народженні наділяються Ба – душею і Но – двійником. Двійник – це щось ніби
генія-покровителя, який піклується про людину після його смерті. Коли людина
вмирає, Ба і Но відділяються від нього, і воскресіння його можливо лише в тому
випадку, якщо тіло буде збережено і йому буде надано все необхідне. От чому
єгиптяни так піклувалися про збереження тіла небіжчика. Спочатку вони заривали
трупи в сухий пісок пустель, що оздоблюють Ніл, що в умовах місцевого клімату
забезпечувало досить тривалу консервацію. Потім, з появою гробниць, померлих
оберігали від тління за допомогою спеціальних розчинів, а також пов’язок і
бинтів, просочених ароматичними смолами. Врешті-решт тривалий досвід дозволив
досягти того високого рівня бальзамування, завдяки якому, правда за відповідних
кліматичних умов, до наших днів збереглися мумії багатьох фараонів і тисяч їх
підданих.

Мумія
— збережене бальзамуванням тіло. Мумією називається тіло не тільки людини, але
і будь-якої іншої живої істоти, підданої спеціальній хімічній обробці, в
результаті якої припиняється або сповільнюється процес розкладання тканей[[35]].

Обряд
муміфікації покійного був відомий в Єгипті з дуже стародавніх часів. До
недавнього часу вважали, що найбільш ранні штучно муміфіковані тіла — це
знахідки з раннединастических (зразкове датування періоду: 3000 — 2600 рр. до
н. э.) некрополів Абідоса, Саккара і Тархана[[36]].

Тіло
в староєгипетській культурі сприймалося як знаряддя, що належить його
власникові, повністю підпорядковане його волі, направляється і рухоме їм.
Оптимальним чином таке уявлення в сучасній мові виражає, мабуть, поняття
власності. Зрозуміло, що подібною власністю могло бути як тіло людини, так і
його майно, зокрема, інші люди, повністю підлеглі йому і що служили знаряддям
його волі. Деякі тексти дають підставу припустити, що вся величезна
староєгипетська держава сприймалася як «плоть» фараона, одна з складових його
тіла. При такому розумінні межі образу пануючи як втілення єдності країни,
особи, що зв’язує Верхній і Нижній Єгипет в одне ціле, відмічені при аналізі
титулатуры фараона, стають зрозумілішими і отримують особливі смысл[[37]].

Проте,
археологічні розкопки сезону 1997 року англо-американської експедиції в
Ієраконполе дозволили удревнить початок муміфікації в Єгипті. Археологи виявили
декілька непошкоджених жіночих поховань. Їх голови, шиї і руки були загорнуті в
льон і рогожу. Супроводжуваний поховання інвентар дослідники змогли датувати
періодом культури Накада-ii (приблизно 3600 р. до н. э.). деякі учені за
непрямими даними ще більш удревняют початок процесу муміфікації. Так,
наприклад, австралійський єгиптолог Яна Джонс вважає, що муміфікація
застосовувалася вже в епоху бадарийской археологічної культури, тобто приблизно
в 4500 — 4100 рр. до н.е. Хоча, як помічає сам дослідник, тут важко говорити
про те, чи було обмотування тіла померлого просто похоронним ритуалом, або це
все-таки саме муміфікація.

Залежно
від технології муміфікації, віку, умов зберігання і інших чинників сучасний
зовнішній вигляд мумій сильно различается[[38]].

Тіла,
заповнені смолою мають зеленуватий відтінок, а шкірний покрив приблизно такий
же як і у дубленої шкіри. З такими муміями потрібно обходитися особливо
акуратно, бо вони вельми легко рушаться і у прямому розумінні слова сыпятся.
Рятують їх тільки бинти.

Тіла,
які муміфікувалися з використанням бітуму мають чорний відтінок. Бітум проникає
глибоко в тканину і змішується з нею настільки, що часом при візуальному огляді
важко визначити де бітум, а де кісткова тканина.

Третій
тип мумій — оброблені за допомогою натровых солей (сульфати, карбонати і ін.).
Ці мумії схожі на середньовічні мумії ченців, наприклад тих, які є на Мальті
або в Іспанії.

Деякі
староєгипетські тіла бальзамували в меду. За переказами, тіло Олександра
Великого був муміфікований «в білому меду, який ніколи не танув».

Ще
цікаві і незвичайні окремі знахідки додинастического і початки
раннединастического періодів: тіла просто заштукатурювалися і розфарбовувалися.
Так, що «шкаралупа» залишалася, а все, що знаходилося усередині неї, — тліло.

Також
по мумії можна визначити, в яку епоху вона була створена. Наприклад, мумії
11-го царського будинку зазвичай зроблені погано і недбало. Це, як правило,
мумії жовтого кольору. Але вже мумії наступного, 12-го царського будинку, мають
чорний колір. Пелени накладені на мумій Середнього царства погано, у деяких
вони і зовсім відсутні. Але ще гірше збереглися мумії подальшого перехідного
періоду — 13-17-го царських будинків. Кращі мумії доводяться на Нове царство.
Наприклад, у фиванских мумій 18-21-го царських будинків кінцівки тіла гнуться і
не ламаються.

Найважливіша
межа культури Давнього Єгипту — протест проти смерті, яку єгиптяни вважали
«ненормальністю». Пристрасне бажання безсмертя визначив весь
світогляд єгиптян, пронизувало всю релігійну думку Єгипту, сформувало
староєгипетську культуру. Фахівці-культурологи вважають, що ні в одній іншій
світовій цивілізації цей протест проти смерті не знайшов такого яскравого,
конкретного і закінченого виразу, як в Єгипті. Прагнення до безсмертя з’явилося
основою для виникнення «заупокійного культу», який зіграв надзвичайно
велику роль в історії Давнього Єгипту, — і не тільки релігійною і культурною,
але і політичною, економічною, військовою. Саме на основі незгоди єгиптян з
неминучістю смерті народилося віровчення, згідно якому смерть не означала
кінець: прекрасне життя на землі могло бути продовжена вічно, померлого могло
чекати воскресіння. Для цього одній з безсмертних душ покійного необхідно було
знов з’єднатися зі своїм тілом. Тому живим треба поклопотатися про те, щоб тіло
померлий було збережено — засобом для цього було бальзамування. Турбота про
збереження тіла померлого привела до виникнення мистецтва виготовлення мумій.
Для того, щоб продовжити життя після смерті, важливо також було поклопотатися про
будівництво спеціальної усипальні для тіла.[39]
Єгиптяни вважали, що вічній, але крихкій душі найзручніше повернутися в своє
колишнє і відтепер теж вічне тіло внутри[[40].

Могутньою
і захищеною від світла і сторонніх поглядів усипальні — пирамиде. Піраміди
будувалися для фараонів (так називали в Єгипті царів) і знаті, хоча по
віровченню єгипетських жерців всяка людина, а не тільки цар або вельможа,
володіла вічною життєвою силою — «Но», тобто безсмертям, за умови, що
буде повністю дотриманий ритуал поховання. Проте тіла бідняків не
бальзамувалися — це було дуже дорого, а просто заверталися в рогожі і
звалювалися в рови на околицях кладовищ. Піраміди, таким чином, свідчили про
надзвичайно сильну нерівність людей в староєгипетському суспільстві.

Проте
муміфікація далеко не завжди забезпечувала збереження тіла покійного. Тому
єгиптяни з твердих порід каменя і дерева виготовляли портретні статуї, які у
разі загибелі тіла служили местомом проживання Но. Ці статуї поміщалися в
спеціальні замуровані камери (сердабы), лише через вузьку щілину, що пробиту на
висоті очей, з’єднувалася із зовнішнім світом. Їм приносилися заупокійні
жертви, що супроводжуються молитвами і заклинаннями, які повинні були
забезпечити покійному вічне блаженство в царстві мертвих.

За
допомогою всіляких обрядів, заклинанні і амулетів покійний ототожнювався з
богом Осирісом, владикою загробного світу, зрадницький убитим братом Сетом.
Точно так, як і Осиріс воскресив силою магічних заклинань своєю сестрою і
дружиною Ісидой, будь-який померлий, над яким всі обряди здійснювали вже жерці,
повинен був воскреснути і знайти, подібно Осирісу, вічне блаженство. Про нього
говорили: «Осиріс такий-то». Спочатку це було привілеєм одного царя. Надалі, з
ослабленням могутності фараонів, демократизувався і заупокійний ритуал[[41]].

Греки,
як і всі політеїсти, віруючі в безліч богів, відрізнялися широкою
віротерпимістю і великою сприйнятливістю до чужих вірувань. Вони вважали, що
боги ніколи не бувають дуже багато і що за кордоном завжди може відшукатися
який-небудь бог, якого корисно привернути на свою сторону. Особливо Єгипет,
одвічна країна чудес, вражав і маніла греків, що вірили, що в храмах над Нілом
ховається якась таємна мудрість.

Саме
звідти вони запозичували богиню, яка з III в. до н.е. майже до кінця періоду
старовини об’єднувала навколо себе численних шанувальників, – Ізіду. Її
ототожнювали з Селеной, Афродітою, Деметрою і багатьма іншими фігурами грецької
міфології, зображали в зворушливій зовнішності матери з дитиною на руках,
оточеною жерцями. Разом з нею утвердился і культ її чоловіка і брата Осиріса,
який під ім’ям Серапіса по всьому грецькому світу породив безліч храмів.

Стародавні
єгипетські міста були осереддям знань у присвячених (Фіви, Геліополь, Мемфіс),
де навчалися відомі грецькі філософи Піфагор, Орфей, Фалес, Демокріт, Платон,
Евдоксий [[42]].
Стародавня Греція була тісно пов’язана з Давнім Єгиптом, трансформуючи в
еллінську культуру і релігійні і філософські переконання єгиптян. У ній ми
бачимо той же політеїзм, тих же богів, але під іншими іменами. У Античній
культурі збереглися зведення про релігію єгиптян, і про процеси муміфікації.

РОЗДІЛ 2. ЗДІЙСНЕННЯ РЕФОРМИ, ЇЇ
НОВАЦІЙНА СУТНІСТЬ

2.1 Новації
Аменхетепа IV

Ще хлопцем
майбутній знаменитий реформатор Аменхетеп IV став співправителем батька, який востанні
роки свого життя був важко хворий. В цей час, як і в перші роки самостійного
правління Аменхетепа IV, веденням державних справ займалася його мати, розумна
і енергійна цариця Тії, жінка незнатного походження. Шлюб Аменхетепа III з
дочкою безвісного скотаря одного з провінційних храмів, мабуть, був свого часу
несхвально зустрінутий фіванським жрецтвом і столичною знаттю. Особиста
неприязнь зіграла роль в подіях, що вибухнули незабаром, і була певним проявом
давнього конфлікту усередині верхів єгипетського суспільства. Аменхетеп IV став
єгипетським царем близько 1400 або 1375 р. до н.е.(Додатки 8,9,14.)

Його семнадцятирічне правління пов’язане
з найбільш різким зіткненням обох могутніх угрупувань правлячого класу.
Ініціаторами рішучого протиборства були особисто пов«язані з царською сім»єю
вихідці з численного шару служителей культу, за якими в пам’ятках Нового
царства утвердилось найменування немху (Первинне значення слова немху —
«бідний, сирий, нікчемний», але починаючи з середини XVIII династії воно все
частіше з«являється у пам»ятках людей, що займали почесне місце в єгипетській
ієрархії, стаючи соціальним терміном для позначення (в усякому разі, в період
Нового царства) людей служивших фараону представників нової верстви. Колишнє
значення терміну тепер лише відтіняє походження цієї верстви, протиставлячи
його старій знаті. [[43], с.
74].

Більшість представників «немху» поступово,
зміцнили своє положення у всіх сферах єгипетського адміністративного і
господарського апарату, в армії, при царському дворі, а їх основною метою стало
можливе радикальніше відтиснення старої знаті від джерел влади і багатства.
Цар, що став на чолі цього енергійного і зрадженого йому угрупування,
сподівався з її допомогою ще більш укріпити свою самодержавну владу. Завдання,
що стояло перед новою знаттю було не з легких, враховуючи політичну і
економічну силу протилежної сторони, що все ще займала міцні позиції як на
місцях, так і в центрі. Величезним був вплив і могутнього фіванського жрецтва,
тісно пов’язаного та із старою знаттю, і з жрецтвом місцевих, провінційних
культів.

Саме жрецтво Амона-Ра, головного
єгипетського бога з початку XVIII династії, стало найбільш послідовним
супротивником нової знаті і самого Аменхетепа IV. Недивно тому, що видима
сторона боротьби, що прийняла в тодішніх умовах неминуче релігійне забарвлення,
виявилася в протиборстві проголошеного царем нового загальноєгипетського
божества, Атона, з фіванським богом Амоном-Ра і іншими старими богами країни [[44], с. 48].

Запекла і непримиренна позиція
фіванського жрецтваа, можливо, стане зрозумілішою, якщо врахувати, що на той
час вже, без сумніву, склалася властива всьому Новому царству система взаємин
храмового господарства з царською адміністрацією. Для цієї системи були
характерні жорсткий контроль центральної влади над всіма галузями храмового
господарства і значні прямі відрахування зерна, що збирається із земель, що
числилися за храмами, на користь царської адміністрації для забезпечення
збільшеного державного апарату і воїнів. Мабуть, такі відрахування стягувалися
і з інших галузей храмового виробництва. Нарешті, існувала практика
відрахування зерна за межі храмового господарства шляхом безпосереднього
забезпечення численних воїнів різних рангів, а також царських чиновників і інших
представників нехрамової адміністрації зерном, вироблюваним храмовими
землеробами на храмових землях. Відомо, які багатства дарувалися єгипетськими
фараонами XVIII династії численним єгипетським храмам після кожного успішного
іноземного походу, але виявляється, що самі храмові господарства ставали
важливим джерелом надходження матеріальних засобів на користь фараона, що у
великій мірі і дозволяло забезпечувати агресивну зовнішню політику країни і
сприяло зміцненню позицій нового соціального шару і його верхівки. Можливо, що
з часом контроль над храмами і відрахування на користь центральної влади
зросли, що, природно, не могло не викликати незадоволення та опір з боку
жрецтва, й перш за все найбільш сильного — фіванського жрецтва. Таким чином,
відносини між протидіючими сторонами до часу сходження на престол Аменхетепа IV
знаходилися на межі; відкрита боротьба між ними стала неминучою. Спочатку,
проте, хід подій був декілька сповільнений; новоЗапровадження, що зробили
незабаром величезний вплив на всі сфери єгипетського життя, наростали
поступово.

2.2 Релігійна
загальнодержавна реформа- культ Атона

Запровадження нового загальнодержавного
культу бога Атона (Атон — традиційне ім’я цього бога, але воно засноване на
співзвуччі з ім’ям бога Амона), якиго шанобливо зображуали в образі сонячного
диска з променями-руками, що відходять від нього, дарують країні всі блага
життя, жодною мірою не означало скасування стародавнього єгипетського
многобожжя (політеїзму), і перший храм, присвячений новому божеству, був
зведений царем у Фівах, поблизу святилищ Амона-Ра.

Проте новий загальноєгипетський культ
Атона, бога, який користувався особливим заступництвом пануючи, що проголосив
себе єдиним сином нового божества, припускав і величезні будівельні роботи по
зведенню його храмів, і дарування йому великих земельних масивів в різних
частинах Єгипту, численних пасовищ, худоби, мисливських і рибних угідь, і
забезпечення новостворюваного храмового господарства робочою силою, і, нарешті,
установу великого штату високопоставлених і рядових жерців — служителів нового
культу [[45], с. 100].
Вони, як це видно з пам’ятників тієї пори, були в основному представниками
нової знаті.

На практиці все це означало значний
перерозподіл матеріальних і людських ресурсів на користь нового божества і в
збиток жерцям старих традиційних єгипетських богів (і раніше всього Амона-Ра),
основним супротивникам царя-реформатора і його прихильників. Мабуть, на 6-му
році царювання Аменхетепа IV боротьба різко загострюється і незабаром досягає
апогею. Цар разом зі своїм двором покидає ненависні і ворожі йому Фіви і в 300
км. на північ від цього центру шанування Амона-Ра наказує заснувати нову
столицю — ахет-атон («Горизонт Атона», тобто місце, де сходить над світом сонячний
диск; нині городище Телль-амарна). Декілька раніше, борючись тепер уже з самим
ім’ям бога Амона, що входить до складу його власного особистого імені
(Аменхетеп означає «Амон задоволений»), цар перейменовує себе в Ехнатона
(Ехнатон також традиційна, але неправильна вимова імені. Умовна
египтологичеськоє вимова — «Іх-не-ітен».) («Корисний для Атона»).

 Після реформ Ехнатона, нові особисті
імена отримують члени його сім’ї, його сановники, якщо до складу їх імен входило
ім’я Амона або деяких інших старих єгипетських богів. Тепер імена божеств, окрім
Атону, безжально знищуються на всіх пам’ятниках. Більше десяти років знаходився
єгипетський двір на чолі з Ехнатоном в новій столиці, що побудованій за неймовірно
короткий термін та стала великим містом з величними царськими палацами, величезним
храмом на честь Атона, обширними садами і особняками царських сановників, що вихвалялися
в записах, своїх розкішних гробниць своїм незнатним походженням. Здавалося, що динамічні
прихильники змін, очолювані самим царем, рішуче беруть верх над своїми
суперниками.

Проте культ Атона не мав коріння в
традиціях і представленнях не тільки знаті, але і всього єгипетського народу [[46], с. 59]. Заміна суперечливих архаїчних
культів колишніх богів логічно продуманим шануванням практично одного лише
Сонячного диска — Атона — не обіцяла ніякого полегшення життю кому-небудь,
окрім фараонських ставлеників, що змагалися із старим жрецтвом, не обіцяла ні
реальних благ, ні навіть уявних — у вигляді справедливішої замогильної подяки.
Тим часом жрецтво Амона було сильно не тільки своїми матеріальними багатствами,
які накопичувалися сторіччями, не тільки давньою традицією народних вірувань,
які воно виражало, але навіть і тим, що ще з часів Середнього царства народні
маси звикли вважати саме Амона заступником маленьких людей, притулком в їх
повсякденних потребах. В той же час між знаттю, що стояла за Амона, і знаттю,
що стояла за Атона, -двома прошарками пануючого класу — не було дійсно
непримиренної класової суперечності. Тому за періодом переділу влади і багатств
неминуче повинен був послідувати період угоди між ворогуючими силами. Отже,
немає нічого дивовижного в тому, що смерть ще нестарого, але, мабуть, з юних
років хворобливого фараона різко змінила подальший хід подій.

Безпосередніх наступників царя-реформатора,
Семнехка-Ра і Тутанхамона, юного і недовговічного подружжя його старших дочок,
не було ні авторитету їх попередника, ні його фанатизму і волі, ні самого
бажання продовжити його справу. Коротка, але бурхлива боротьба навколо спадщини
Аменхетепа IV, що почалася під час правління Семнехка-Ра, що царював менше
трьох років, з’явилася періодом глибоких змін в самому солнцепоклонницькому
культі, змін, які дозволили спочатку відмовитися від виняткового шанування
Атона, яке було властиве Аменхетепу IV останніми роками його життя, а потім і
відновити стару ієрархію богів. Культ Амона як головного божества Єгипту був
повністю відновлений, ймовірно, на самому початку царювання Тутанхамена, двір
якого покидає Ахет-Атон в повертається до Фів [[47], с. 39].

Природно, що не досягши ще і
десятирічного віку хлопчик — новий цар не зміг самостійно здійснити такий
крутий поворот у внутрішньому житті країни. За його спиною, поза сумнівом,
стояла впливова група колишніх прихильників царя-реформатора. І не випадково
найвпливовішою людиною при дворі юного фараона був Ейе, старий вельможа
Аменхетепа IV, начальник його колісничного війська, недавній ревностний шанувальник
Атона, відданість якому він відобразив на стінах своєї завчасно зведеної
гробниці в Ахет-Атоне. Померлий після десятирічного царювання юний, дев’ятнадцятирічний
Тутанхамон був заборонений на західному березі Нілу в традиційному місці
поховання єгипетських царів XVIII династії — «Долині царів» біля Фів. Його
скельна гробниця, відкрита в 1922-1924 рр. англійським археологом Говардом
Картером, випадково виявилася майже не ушкодженою стародавніми грабіжниками, і
в ній серед похоронного приладдя було виявлено множину чудових витворів
мистецтва тієї епохи. Ім’я власника цих скарбів, нічим не примітного юного
єгипетського царя, стало відразу ж широковідомим. Тутанхаменом, що не мав спадкоємця,
XVIII династія фактично прирвалася, і престол після невдалої спроби запросити у
фараони еттського царевича перейшов до старого тимчасового виконавця Ейе, можливо
родича головної дружини Аменхетепа IV — Нефертіті; а ще через чотири роки,
після смерті Ейе, в самій середині XIV в. до н.е., єгипетський трон захоплює
могутній начальник єгипетського війська Харемхеб, людина, що зовсім не полягала
в спорідненості з правлячою династією. Він був проголошений царем Єгипту
фіванським жрецтвом на одному з храмових свят на честь Амона. Більш ніж
тридцятирічне царювання Харемхеба — важливий післереформенний етап єгипетської
історії, що дозволяє якоюсь мірою зрозуміти кінцеву долю діяльності Аменхетепа
IV. З одного боку, новий фараон веде запеклу боротьбу з самою пам’яттю царя-реформатора,
почату ще його попередниками. За наказом царя нещадному знищенню підвергся
Ахет-Атон, місто, вже давно покинуте жителями. Храм Атона, царські палаци, а
також особняки царських наближених, господарські служби і скульптурні майстерні
(у одній з них — майстерні скульптора Джехутімеса — були знайдені всесвітньо
відомі нескінчені скульптурні голови цариці Нефертіті і інші художні шедеври
«амарнського» мистецтва.) — все було повергнуто в прах. Ім’я «відступника з
Ахет-Атона» зникло з офіційних документів, а його роки правління в царських
хроніках були зараховані до років царювання Харемхеба.

Зацікавлений в підтримці фіванського
жрецтва і осіб, що стоять за ним, цар споруджує грандіозні святилища на честь
Амона в Карнакськом храмі, роздає храмам обширні земельні угіддя, людей,
худобу, різне начиння. Створюється враження, що супротивники реформ Аменхетепа
IV торжествують повну перемогу; здається, що новий царський двір круто змінив
свою суспільну орієнтацію [[48], с.
33]. Проте пам’ятники часу Харемхеба розкривають й інший бік його діяльності,
що дозволяє з’ясувати, що він не обділив своєю увагою і той шар єгипетського
суспільства, на який в недалекому минулому спирався цар-реформатор. Свідоцтвом
тому служить указ Харемхеба, вибитий на кам’яних плитах в багатьох містах
Єгипту.

Цар загрожує суворим покаранням
(відрізанням носа і посиланням в прикордонну пустинну фортецю Чару) тим
посадовим особам, які зроблять акти свавілля по відношенню до немху, проголошуються
заходи по зміцненню правосуддя у всій країні, порушення якого карається смертю.
Захист середнього шару, і особливо воїнів, оголошується постійною турботою
фараона, а їх матеріальне забезпечення гарантується всім надбанням палацу і
його житниці. Цікаво, що при царському дворі як і раніше багато вищих посад
займають вихідці з середовища дрібного і середнього люду, чиновники, не
пов’язані із старою знаттю, осереддя якої, як і раніше, є Фіви. Але єгипетські
царі післяреформеного часу не схильні довго затримуватися у Фівах. Вже двір
Тутанхамена перебуває в основному на півночі, в Мемфісе, а не в південних
Фівах. Відразу ж після коронації на північ відправляється і Харемхеб, і цю
традицію продовжують фараони наступної, XIX династії. Все це наводить на думку,
що тривале протиборство фіванського жрецтва і старої знаті, з одного боку, і
нового шару, що виник на зорі XVIII династії і поступово підсилював свої
позиції, — з іншою, після відкритого зіткнення при Аменхотепе IV з його смертю
завершилося деяким тимчасовим компромісом, що виявився і в певному
територіальному розмежуванні [[49], с.
98]. На півдні країни все помітніше зростає вплив фіванського жрецтва, на
півночі ж, де тепер майже постійно знаходиться царський двір і розташовується
велика частина єгипетського війська, сильні позиції середніх верств населення —
немху. Саме з цих пір Нижній Єгипет, що раніше займав другорядне економічне і політичне
місце в житті країни, вступає в період бурхливого розквіту, причому значення
його особливо зростає у зв’язку з відновленням широких військових операцій
Єгипту в Передній Азії, які після довгої перерви, викликаної
внутрішньополітичною боротьбою, були знов початі фараонами XIX династії, що
прийшла до влади після смерті Харемхеба.

Таким чином, єгипетські фараони були
вимушені відмовитися від колишньої військово-загарбницької політики своїх
попередників. Ця відмова знайшла свій яскравий вираз в діяльності фараона
Аменхотепа IV, що спирався в своїй політиці на досить широкі верстви населення
Єгипту.

Підсумовуючи зазначене в даному розділі,
історію атонізма можна підрозділити на декілька етапів:

·          
Пора «первинних сонячних
позначень» — з моменту запанування

Аменхотепа IV до третього року царювання. Фараон додає до свого тронного

імені ім’я Уенра («Єдиний, належний Ра»), підкреслюючи свою
прихильність

Сонцю на противагу головному державному боові Амону. Атон починає

побічно згадуватися як божество.

·         
«Рядкове сонячне ім’я» — 3-4
рр. царювання, Атон, як бог, почитався під ім’ям «Та живе Ра-хорахте,
тріумфуючий на небосхилі в імені своєму Шу, який є Атон». Амон в цей
період як і раніше залишається верховним богом пантеону, служіння йому повсюдно
продовжується, хоча будівництво в славу Амона вже не ведеться, тоді як в
Карнакськом храмовому комплексі будується храм Атона.

·         
Пора «ранніх сонячних
картушів» до перейменування фараона в Ехнатона — 4 — 6 рр. царювання.
«Рядкове сонячне ім’я» полягає в картуші на зразок імен фараона і
його дружини. Столиця переноситься в Ахетатон. Проте до перенесення столиці
Амон як і раніше не позбавлявся служіння, хоча вже у всьому
«поступався» Атону; але до відкритого позбавлення влади Амона було ще
далеко.

·         
«Ранні сонячні картуші» після
перейменування фараона — приблизно до дванадцятого року царювання. Амон
позбавлений влади, культ його повсюдно заборонений, статуї знищуються, імена
стираються з пам’ятників. «Переслідуванню» піддаються також дружина
Амона Мут і їх син Хонсу — боги Фіванськой Тріади. Культи всіх інших богів
продовжують відправлятися, гонінь на них немає.

·         
Пора «пізніх сонячних
картушів» — з дванадцятого року царювання

аж до смерті Ехнатона. Сонце шанується під ім’ям «Та живе Ра, володар небоськлонний,
тріумфуючий на небосхилі в імені своєму Ра-отець, що прийшов як Атон», —
тобто з раннього сонячного імені виганяють згадки старих богів: Хору (у імені
«Хорахте») і Шу. Заборонені культи всіх старих богів,
солнцепоклоннічество стає несамовитим.


РОЗДІЛ 3. Вплив реформи на ідеологічне та духовне життя Єгиптян

3.1 Боротьба
Ехнатона проти вищого фіванського жрецтва

Ехнатон, спираючись на нове, створене їм
і цілком йому покірне чиновництво, протягом всього свого царювання наполегливо
і послідовно проводив в життя широко задуману їм релігійну реформу. У
найбільших містах Єгипту, де були особливо сильні культи стародавніх богів, у
Фівах, Мемфісе, Геліополе і Гермонтісе, Ехнатон побудував храми новому богові
сонця Атону, який відтепер був проголошений єдиним державним богом. Більше
того, культ Атона був насаджений навіть в Нубії, де ще при Аменхотепі III було
засновано нове місто нижче за третій поріг, що отримало назву Гем-Атон. Ехнатон
зруйнував храм, побудований тут його батьком на честь фіванського бога Амона, і
спорудив новий храм на честь нового сонячного бога Атона.

Поклонялися
Атону і приносили йому жертви в дворах відкритих храмів, молитви обертали
безпосередньо до самого «диска». Зображення Атона на рельєфах стел з
культовими ритуалами не пов’язані.

Солнцепоклоніцькі
храми мали вигляд обнесених кам’яною огорожею відкритих дворів з довгими рядами
жертовників по обидві сторони від входу. Вхід, як правило, був ориенирован на
схід (за винятком храму «Проводи Атона на спокій», вхід якого був
обернений на захід).

У
цей період були побудовані найбільш значні храми Ахетатона:

1)        
Великий Храм Атона («Будинок Атона
в Ахетатоне«), що мав декілька складових частин: »Будинок
тріумфування Атона«, »Покров Ра дружини фараоновой великою Нефертіті
— жива вона!«, »Сходить Атон» і др.;

2)        
«Двір Атона» — особистий храм
сім’ї фараона, розташований в палаці недалеко від особистих спокоїв Аменхотепа
IV;

3)        
 «Покров Ра» — храми,
присвячені матери Ехнатона Тії і його дочкам. Призначення цих храмів неясне;

4)        
 «Проводи Атона на спокій» —
храм вечірніх богослужінь, де головною жрицею була сама Нефертіті.

Для
староєгипетського атонізма характерні дві основні ознаки або, точніше, дві
релігійні засади. Перший з цих засад — любов до «земного» життя.
Культ земного життя хоча і прямо не протиставив замогильному культу, але явно
над ним запанував.

 На
ахетатонских стелах, та на стінних розписах Ахетатонського палацу — усюди
зображається любов Ехнатона і Нефертіті, їх батьківська ніжність до дочок. У
ахетатонском мистецтві вперше в історії Єгипту з’являється пейзаж,
прославляється краса природи. Багато залів палацу було розписано в
«пейзажному» стилі: по підлозі в’ється стежина, бічні стіни —
чагарники очерету, вище — небо, по якому літають птахи.

Віра
в потойбічне життя в період атонізма не була пов’язана з культом Осиріса.
Сонцепоклонники вважали, що душа померлого проводить день серед живих людей, а
вночі йде на спокій.

Друга
засада релгії — любов до «істини». Вимога «слідувати у всьому
тільки істині» найяскравіше відбилося на мистецтві: на противагу
багатовіковим традиціям монументализма і ідеалізації що зображається,
ахетатонские рельєфи, скульптури, розписи були підкреслено натуралістичні і
наповнені динамікою.

Спочатку
натуралізм виступав навіть в утрируваній формі, але в період «пізніх
сонячних картушів» утрировка зникає. М.Е.Матье відзначає із цього приводу:
«Такий шлях розвитку мистецтва … був закономірний. Новий стиль з його
особливостями виник як декларативне проголошення розриву з традиціями і наочний
засіб боротьби з минулим. Але оволодіння новими художніми формами було нелегким
завданням для майстрів. Від звичних, покоління композицій, що передавалися,
зовнішностей, ліній, доводилося переходити до інших, міцно щепленим естетичним
нормам, що часто суперечать. Не дивно тому, що на першому етапі розвитку, крім
полемічної утрировки, твори відрізняються також невідповідністю частин фігур,
різкістю ліній, незграбністю контурів. Відчувається, що майстри не упевнені в
правильності творчого шляху. Проте загальна реалістична спрямованість мистецтва
Ахетатона, що знаходила підтримку в ідеології придворного середовища, допомогла
художникам подолати і первинну загостреність, і деяку розгубленість перед
нововведеннями».

Остання
обставина дозволяє зробити вивід, що нова релігія, запропонована Ехнатоном,
частково була атеїстичною (якщо розуміти під атеїзмом систему вірувань, що
припускає відсутність богів, Бога або іншої духовної суті, визнає пріоритет
матеріальних об’єктів і явищ). Стародавні єгиптяни взагалі тяжіли до атеїзму,
або, точніше сказати, до пантеїзму. Безсмертя душі вони пов’язували із
збереженням тіла і матеріальних предметів, що належать покійному. Світогляд їх
було світлим і радісним, а уявлення про світ іншому в принципі відображали
образи цього світу.

Ехнатон
з’явився першим в історії людства засновником релігії нового типу, що сповідає
єдинобожіє і що визнає єдину вищу духовно-матеріальну субстанцію — Сонце. Але
цей передвісник майбутніх великих монотеїстських систем виявився дуже
передчасним. Його ідеї не укорінялися в єгипетському суспільстві. Об’єктивних
чинників, стимулюючих радикальні ідеологічні зміни, було мало.

Давньоєгипетська
цивілізація зберігала свою могутність. Щорічні розливи Нілу, що удобряють грунт
родючим мулом, забезпечували стійкість традиційного сільського господарства. А
численні жерці, що залишилися поза своїми вівтарями і храмами, позбавлені
привілейованого положення, перетворилися на лютих супротивників реформ
Ехнатона.

Тому боротьба Ехнатона проти вищого
фіванського жрецтва викликала глухий, а іноді і активний опір з боку тієї
частини населення країни, яка підтримувала вище фіванськоє жрецтво та
правителів номов. Рабовласницька знать номів, незадоволена новим курсом
урядової політики, складала змови і навіть замишляла замах на сміливого
реформатора-фараона. На це указує одне зображення, що збереглося на стінах
гробниці начальника столичної поліції Маху. Ми бачимо тут, як Маху привозить до
везіру і інших вищих чиновників важливих державних злочинців: одного єгиптянина
і двох іноземців. Задоволений розкриттям змови і арештом головних призвідників,
везір благословляє бога Атона і царя. Розкриття цієї змови, Маху зобразив цю
сцену на стінах своєї гробниці [[50], с.
88].

Релігійна реформа, проведена Ехнатоном,
не привела до бажаного результату. Ехнатону вдалося лише на якийсь час зломити
могутність фіванського жрецтва і рабовласницької аристократії номів. Наступники
Ехнатона не змогли утримати в своїх слабких руках прапор реформи. Один з них,
Тутанхамон, примушений був поступитися домаганням фіванського жрецтва,
відновити культ Амона і навіть відповідно з цим змінити своє ім’я «Тутанхамон».

У гробниці Тутанхамона, відкритій в
Долині царських гробниць біля Фів в 1922 р., було знайдено величезну кількість
дорогоцінних і високохудожніх предметів і зображень. У розкішній золотій труні,
яка у свою чергу лежала в цілому ряду інших похоронних ящиків, покоїлася мумія
Тутанхамона, померлого в молоді роки. Чудові предмети, виявлені в цій гробниці,
майже незайманій ні рукою часу, ні рукою грабіжника, яскраво малюють подвійну і
компромісну політику цього юного царя, що цілком підпав під вплив фіванських
жерців. На спинці свого трону цар зобразив себе під променями сонячного диска,
бога Атона, тим самим як би виступаючи поборником амарнськой реформи. Проте в
своєму великому написі, виявленому у фіванськом храмі Амона, він виступає як
ревностного прихильник фіванського жрецтва. і ліквідатора амарнськой реформи. У
яскравих фарбах описує він ті лиха, які зазнавав Єгипет при царі-єретику, «коли
храми були покинуті», і з гордістю оповідає про те, як він відновив зображення
богів Амона і Пта і знову відбудував їх храми, щедро нагородивши їх
багатствами: «всі володіння храмів збільшивши удвічі, втричі і вчетверо,
наділивши їх сріблом, золотом, лазуритом, бірюзою, рідкісними коштовними
каменями, царськими полотнами, білим одягом, тонкими тканинами, оливковим
маслом, пахощами…» [[51]11, с.
79], нарешті, у великій кількості рабами і рабинями, захопленими під час воєн. Так
епоха релігійних реформ закінчилася повною перемогою фіванського жрецтва.

Очевидно, при проведенні своєї реформи
Ехнатон не мав достатньої соціальної опори для того, щоб завдати остаточного
удару пануванню жрецької аристократії. Середні верстви населення, на які
спирався Ехнатон, були ще слабкі, нечисленні і абсолютно не організовані.
Широкі маси народу зберігали прихильність до старих форм релігії. Тому Ехнатон
при проведенні своєї реформи був примушений зберегти стародавні форми
заупокійного культу і стародавні уявлення про загробний світ. З іншого боку,
жрецька аристократія була сильна своїми багатствами і своєю згуртованістю. Цим
пояснюється невдача амарнськой реформи.

3.2 Царювання
Хоремхеба

Остаточним ліквідатором релігійної
реформи, проведеною Ехнатоном, є Хоремхеб, що вважається засновником XIX
династії фараонів. Хоремхеб належав до аристократичного роду номархов
Алебастронполя, будучи, таким чином, представником номової знаті, тісно
пов’язаної з витим жречеством. У царювання Ехнатона Хоремхеб займав ряд
адміністративних і військових посад. При слабких наступниках Ехнатона Хоремхеб,
поступово підносячись по сходах посад і звань, зайняв ряд найбільших постів в
державі.

При Тутанхамоні він займав високий
військовий пост, командуючи військами під час азіатського походу. Цілком
можливо, що в цю епоху вся реальна влада знаходилася в його руках. Він називав себе
«найбільшим з великих, наймогутнішим з могутніх, більшим владикою народу…
обранцем пануючих, що очолює над Обома Країнами в управлінні, воєначальником над
воєначальниками двох країн». Його політичний вплив в цей час був досить значним.
Зосередження посад в руках Хоремхеба дало йому можливість, спираючись на фіванськоє
жрецтво, провести державний переворот.

Захопивши царську владу , Хоремхеб
зобразив цю узурпацію як виконання безпосередньої волі богів. У своєму написі
він пише про те, що «серце… бога… побажало звести свого сина на свій вічний
престол і тому бог пройшов з тріумфуванням до Фів… зі своїм сином в обіймах…
щоб привести його до Амону, щоб вдягнутися його в сан пануючого». Проте
Хоремхеб повинен був так чи інакше узаконити своє насильницьке захоплення
верховної державної влади. З цією метою він одружився з царівною Мутноджмет, сестрою
дружини Ехнатона [[52], с.
37]. Протягом всього царювання Хоремхеб постійно прагнув підкреслювати законний
характер своєї влади. Так, в одному написі він називає фараона Тутмоса III
«отцем своїх батьків», а на восьмому році свого царювання, як вірний нащадок
своїх великих попередників, він відновлює гробницю Тутмоса IV. Цим він прагнув
як би особливо підкреслити свій безпосередній зв’язок з фараонами XVIII
династії.

Захопивши владу в свої руки, Хоремхеб відкрито
оголосив себе прихильником вищого фіванського жрецтва, відновивши одночасно з
цим культ фіванського бога Амона. Очевидно, виконуючи вимоги жерців Амона,
Хоремхеб почав повну ліквідацію амарнськой реформи і всіх її залишків. Знищуючи
культ Атона і переслідуючи його прихильників, він зрадив прокляттю пам’ять
Ехнатона. У одному написі цього часу мовиться: «Горе тому, хто нападе на тебе
(Амон)! Твоє місто існує, а нападаючий на тебе скинутий. Прокляття на того, хто
грішить проти тебе, де б то не було… Сонце того, хто тебе не знав,
закотилося, а того, хто знає тебе, — сяє. Святилище того, хто нападав на тебе,
лежить зруйнованим в мороці, а вся земля осяяна світлом».

Місто, побудований Ехнатоном, було
покинуте жителями і зраджене руйнуванню, а ім’я Ехнатона і його бога Атона
знищувалося на всіх пам’ятниках і було зраджене прокляттю. Ехнатона почали
називати «злочинцем з Ахетатона». Роки його царювання були зараховані до років
царювання інших царів.

Слід зазначити, що якщо Херіхор і Піанх
використовували релігію в політичній боротьбі за владу як засіб для применшення
авторитету фараона, то з протилежною метою використовував релігію Ехнатон.

Фараон Аменхотеп IV (Ехнатон) як особа,
як політичний діяч, як релігійний реформатор і мислитель вже давно по разному
оцінюється дослідниками. У нім бачать і першого відомого в історії видатного
політика, і релігійного фанатика, і мрійника-ідеаліста, і жорстокого,
обачливого правителя-деспота. У внутрішній політиці Ехнатона ми стикаємося з
явищем абсолютно особливого порядку, втім вельми характерним для деспотичних
суспільств з громіздкою бюрократичною структурою державного управління. У
подібних суспільствах — а до їх числа, поза сумнівом, може бути віднесений і
давній Єгипет часу Ехнатона — адміністративна машина держави, що налічує в
своєму складі величезне число чиновників різного рангу, здатна в певних
обставинах набувати як би самостійне положення не тільки по відношенню до
народу, над яким вона підноситься як якась велетенська гора, але і по
відношенню до свого творця і керівника. Надмірно посилившись, ця адміністративна
машина починає з часом діяти і на того деспота, інтереси якого вона повинна
захищати.

Виникає можливість «конфлікту» між
деспотом і його ж власною адміністрацією, «конфлікту», який допускає дозвіл в
ту або іншу сторону але зазвичай закінчується на користь верховного суверена,
причому в останньому випадку природне використання самих крайніх, жорстоких,
варварських методів з метою придушення і приведення до покірності норовистих
слуг деспота [[53], с.
52].

Найбільш простим способом дії в подібних
ситуаціях на норовистих чиновників є заміна їх «новими людьми» принципово нічим
що не відрізняються від «старих», та зате цілком покірними що висунув їх
владиці.

Відбувається своєрідне «чищення»
адміністративного апарату, в ході якого «старі» «укорінені» на своїх посадах і
такі, що стали норовистими чиновники замінюються «новими», слухняними
функціонерами, готовими беззаперечно виконувати накази свого пана. Нічого
принципово нового (тим більше прогресивного або демократичного) у подібних
адміністративних «революціях» не виявляється і не може виявитися, оскільки так
звані «нові» адміністратори з часом повністю уподібнюються своїм попередникам,
а вся державна система залишається без змін. У результаті «неминуче» примирення
«нових» діячів з «старими», і все суспільство в цілому після якогось періоду
різкого струсу продовжує йти старим шляхом до чергового адміністративного
«вибуху», організовуваного деспотом, що підбирає для себе більш зраджених слуг.

Все це нам представляється вельми
характерним для державних утворень розділ яких «обмежувала» лише норовистість,
що часом виявляється (нехай навіть боязко виражена) його ж власних слуг.
Думається, що і в соціальній основі «конфлікту», що потряс староєгипетське
суспільство при Ехнатоні, лежали ті ж чинники чому і хід цього «конфлікту» в
цілому відповідав вищесказаному. Царські чиновники стали хабарниками і
вимагачами як представники надмірно великій владі».

Аменхотепа IV (Ехнатона) не можна
уявляти собі тільки як людини «не від світу цього» — релігійного фанатика і
мислителя, нібито чужого інтересам реального життя. Не дивлячись на філософськи
умоглядну забарвленість свого інтелекту, Ехнатон явно був і вельми розсудливим
політиком і енергійним, рішучим, владним адміністратором, швидкий успіх
діяльності якого значною мірою був його особистою заслугою. Релігійна реформа
Ехнатона, як би високо ні оцінювати її у філософському плані, поза сумнівом,
мала політичну підоснову і політичну мету оскільки її основним завданням було
ідеологічне обгрунтування політичних устремлінь фараона-деспота.

Найбільшу ненависть Ехнатона викликав
могутній і авторитетний культ фіванського Амуна-Ра, царя богів, і саме, як
відомо, він піддався самим запеклим переслідуванням. По всій країні в написах
знищували всяке нагадування про ще так недавно прославленому божестві. Не було
пощаджено і ім’я отця Ехнатона Аменхотепа III, що містило слово «Амун».
Реформатор в цей же час відмовився від свого первинного імені «Аменхотеп»,
проголосивши себе Ехнатоном. «Атоновський» і «антіамуновський» фанатизм
Ехнатона з роками ставав все більш нетерпимим. Проте за всім цим ховалася
цілком прозаїчна, «земна» політична мета, яку переслідував реформатор з самого
початку свого царювання, — ідеологічне обгрунтування претензій на виняткову
велич своєї влади [[54], с.
131]. Навіть якщо він сам і не усвідомлював це в грубо відвертій формі,
об’єктивно це було саме так.

Відмовившись на другому етапі здійснення
своєї реформи від поняття «бог», «воцарів» Атона, Ехнатон добився повної
реалізації своїх політичних задумів. Відтепер «царь»-«батько» Атон і
«царь»-«син» Ехнатон могли неподільно володіти всім- світом природно не зважаючи
на які-небудь умовності і забобони, що бентежили самолюбність не цілком
легітимної царственої сім’ї.

«Контакт» Ехнатона з Атоном носив
абсолютно винятковий характер. Так, «цар» Атон, «царююче» променисте сонце, був
вознесений на недосяжну висоту, але, з іншого боку, цей же всемогутній і єдиний
небесний володар був максимально наближений до свого «сина» — фараона. Ехнатон
оголосив себе верховним жерцем Атона особливим даром пізнання волі свого
«отця», що володіє.

Істотну зміну зазнало релігійне
трактування особи фараона з кінця правління царів IV династії і особливо з
початком V династії, коли в зв’язку із затвердженням геліопольського культу
сонячного бога Ра верховний земний

Владика Єгипту за життя виявився
догматично «зведеним» до положення «сина» Ра (а згодом до положення «сина» всіх
богів і богинь країни). З кінця епохи Стародавнього царства фараон «був як і раніше
Гором, як проголошують його титули, проте він був також сином Ра, створеним в результаті
шлюбу з божеством». Мова не йшла відтепер про повну невизнанню божественного
характеру особи фараона. Так далеко справа не зайшло. Просто божественність
фараона як би отримала нижчу оцінку в порівнянні з абсолютною надприродною
потужністю божественних «батьків» земного володаря Єгипту. Як «син» богів і
богинь всесвіту, фараон став догматично трактуватися декілька менш могутнім,
ніж раніше, і саме в цьому факті полягала певна політична небезпека для царської
влади, оскільки з’явилася можливість протиставляти її авторитету вищий авторитет
божественних «батьків» фараона. Звичайно, відмічене нами зараз обставина зовсім
немає що зумовив всю історію розвитку єгипетської держави після епохи
Стародавнього царства. Навпаки, добре відомо, що влада обожнюваного фараона,
причетного до надприродного світу його божественних «батьків», як правило,
булла виключно велика і авторитетна не в останню чергу унаслідок визнання його
особливих якостей як «сина» всіх богів і богинь Єгипту, як божественного посередника
між богами і людьми. «Синове» положення фараона (з точки зору релігійної догми)
в світі богів автоматично не тільки не приводило до дискредитації його
царственого авторитету, але навіть цей авторитет майже завжди укріплювало. (По
суті справи бути божественним «сином» означало для фараона підноситися над
всіма своїми підданими.)

Проте в критичних ситуаціях доктрина про
божественне «синівство» фараона все ж таки могла бути використана
супротивниками царської влади. І ми знаємо, що саме так і трапилося в кінці
епохи Нового царства, за часів верховних фіванських жерців Херіхора і Піанха.
Релігія в давньому Єгипті була єдино можливою світоглядом, єдино можливим
ідеологічним чинником суспільства [[55], с.
54].

Недивно, якщо саме релігія і
використовувалася в давньому Єгипті в якості ідеологічної «зброї» політичної
боротьби. Яке застосування ця «зброя» отримала у Херіхора і Піанха, політичних
супротивників фараонного державного централізму, ми вже показали: фараон був
теоретично зведений до положення людини нікчемного порівняно з його «отцем» —
Амуном-Ра, царем богів. З прямопротилежною метою — для зміцнення авторитету
фараонної влади — булла використана релігія Ехнатоном. Ми не знаємо і,
ймовірно, ніколи не дізнаємося всіх конкретних деталей зіткнення Ехнатона з
тими, що протидіяли йому політичними силами. Можна думати, що сили ці були
зосереджені у старої столичної адміністрації, вищі представники якої без
належної пошани відносилися до Ехнатону і до його найближчого сімейного
оточення. Мабуть, в якості політичної зброї була використана проти Ехнатона, а
можливо, і проти його найближчих попередників і теорія «синівства» фараона (у
плані применшення авторитету пануючи порівняно з авторитетом великих богів
всесвіту, і перш за все в порівнянні з авторитетом могутнього Амуна-Ра, царя
богів). «Відповідь» Ехнатона була рішучою і виключно сміливим. Ехнатон не
тільки відкинув всіх старовинних богів і богинь Єгипту протиставивши їм «свого»,
нового небесного владику Атона, але і відмовився по суті від визнання самого
миру богів — богів, що стоять над фараоном. Ехнатон максимально наблизив до
себе Атона, якого він вибрав як свого небесного «отця», але «отця» позбавленого
переваг божественної суті і абсолютно не небезпечного своєму «синові» —
фараонові, оскільки саме цей «син» і був його творцем і пропагандистом. Атон як
«отець» Ехнатона оув такий же «цар», як і його «син». Вони були повністю
єдиносущні один одному, і лише вікові критерії визначали взаємини в цій «царственш»
сім і.

У політичному аспекті Атон був
бездоганний «отцем» фараона-деспота, що побажав за допомогою кардинальної
релігійної (і політичною) реформи разів і назавжди ліквідовувати всяку
можливість обмеження його самовладдя посиланнями на відносне приниження його
«синового» положення в світі богів.

Кінець XVIII династії (кінець XV —
почало XIV в. до н. є.) — це період, що мав абсолютно виняткове значення в
історії єгипетського царства.

Наслідком завойовних воєн царів XVIII
династії було зростання багатств знаті і тісно пов’язаного з нею жрецтва; це
збагачення підсилював вплив придворної знаті і жрецтва і протиставляло їх
царській владі. В результаті почалося нове загострення відносин між фараоном і
рабовласницькою знаттю, розбагатілими жерцями, особливо жерцями головного
єгипетського храму бога Амона-Ра у Фівах. Загострення вилилося у відкритий
конфлікт на початку XIV в. до н.е. при фараонові Аменхотепі IV. Цей фараон
провів велику соціальну і релігійну реформу.

Прагнучи підірвати авторитет жрецтва, що
спирався на культи стародавніх богів, Аменхотеп IV висунув нове учення,
оголосивши єдиним дійсним божеством сонячний диск під ім’ям бога Атона. Храми
старих богів були закриті, їх зображення знищені, а храмове майно конфісковане.
Фараон покинув Фіви і побудував собі в середньому Єгипті, на тому місці, де
знаходиться зараз селище Амарна, нову столицю, назвавши її «Ахетатон», що
означає «Небосхил Атона». По назві місця розкопок столиці Аменхотепа IV весь
період його царювання часто називається «амарнським». Сам він також прийняв
нове ім’я — Ехнатон — «Дух Атона».

Проте цій релігійній революції не
призначено було продовжитися довго. Реформи Ехнатона не могли закріпитися,
оскільки пересічні вільні люди не отримали ніяких істотних переваг, наростав
опір жрецького стану, що справедливо бачив в релігійній реформі загрозу своєму
привілейованому положенню. Фараон жив в своїй новій столиці практично
безвиїзно, як в’язень. До кінця життя виникло непорозуміння між ним і дружиною
— красунею Нефертіті, і вони почали жити нарізно. Ехнатон помер молодим, на
вісімнадцятому році свого правління, не залишивши після себе ні синів, ні
фанатично продовжувачів своєї справи. Він усвідомлював що його реформи не були
сприйняті. Незабаром після смерті фараона його наступник і зять, зовсім молодий
Тутанхамон, був вимушений піти на примирення із знаттю і жрецтвом. Останні
відновили колишній порядок, скориставшись незадоволеністю усередині країни, а
через чверть століття після його смерті жерці оголошують Ехнатона єретиком,
руйнують його місто, а ім’я його викреслюють із списків «законних» фараонів — в
офіційних єгипетських хроніках після Аменхотепа III значиться Хоремхеб.

У реформаторському завзятті Ехнатона є
ще один важливий аспект. Культ Атона був не тільки рішучим кроком у бік
универсалізму, відмови від віри у винятковість, але і Запровадженням
послідовного монотеїзму, що суперечило принципам культури Давнього Єгипту і
підривало її основи. Тому протидія реформам Ехнатона не могла мати як причину
тільки прагнення жрецтва і аристократії зберегти свої привілеї. Це була
боротьба за збереження самих підстав даного типу цивілізації. Отже реформа
Ехнатона зустрічала протидію і провалилася абсолютно закономірно.


ВИСНОВКИ

Кінець XVIII династії (кінець XV —
почало XIV в. до н. є.) — це період, що мав абсолютно виняткове значення в
історії єгипетського царства.

Наслідком завойовних воєн царів XVIII
династії було зростання багатств знаті і тісно пов’язаного з нею жрецтва; це
збагачення підсилював вплив придворної знаті і жрецтва і протиставляло їх
царській владі. В результаті почалося нове загострення відносин між фараоном і
рабовласницькою знаттю, розбагатілими жерцями, особливо жерцями головного
єгипетського храму бога Амона-Ра у Фівах. Загострення вилилося у відкритий
конфлікт на початку XIV в. до н.е. при фараонові Аменхотепі IV. Цей фараон
провів велику соціальну і релігійну реформу.

Прагнучи підірвати авторитет жрецтва, що
спирався на культи стародавніх богів, Аменхотеп IV висунув нове учення, оголосивши
єдиним дійсним божеством сонячний диск під ім’ям бога Атона. Храми старих богів
були закриті, їх зображення знищені, а храмове майно конфісковане. Фараон
покинув Фіви і побудував собі в середньому Єгипті, на тому місці, де
знаходиться зараз селище Амарна, нову столицю, назвавши її «Ахетатон», що
означає «Небосхил Атона». По назві місця розкопок столиці Аменхотепа IV весь
період його царювання часто називається «амарнським». Сам він також прийняв
нове ім’я — Ехнатон — «Дух Атона».

Проте цій релігійній революції не
призначено було продовжитися довго. Реформи Ехнатона не могли закріпитися,
оскільки пересічні вільні люди не отримали ніяких істотних переваг, наростав
опір жрецького стану, що справедливо бачив в релігійній реформі загрозу своєму
привілейованому положенню. Фараон жив в своїй новій столиці практично
безвиїзно, як в’язень. До кінця життя виникло непорозуміння між ним і дружиною
— красунею Нефертіті, і вони почали жити нарізно. Ехнатон помер молодим, на
вісімнадцятому році свого правління, не залишивши після себе ні синів, ні
фанатично продовжувачів своєї справи. Скоріш за все, він усвідомлював, що його
реформа провалилася.

Ця
перша в світовій історії спроба ввести монотеїзм (єдинобжжя) виявилася не
вдалою. Храмове і державне господарство при Аменхотепе IV — Ехнатоне поступово
прийшло до занепаду; невдало для країни складалася і зовнішня політика: Єгипет
позбувся багатьох підвладних йому територій. У цих умовах представникам вищого
фіванського жрецтва , навіть не потрібно було вселяти народу думку, що Амон
гнівається на фараона-єретика і насилає кару на Єгипет.

Солнцепоклонніння,
по суті, проіснувало лише до завершення царювання Аменхотепа IV (1347, по інших
хронологиям 1350, 1358 р. до н.е., коли фараон-реформатор помер), бо в багатьох
номах Єгипту культ сонячного диска був сприйнятий чисто формально.

Вже
наступник Ехнатона, Сменхкара, переносить столицю назад до Фів і починає
відновлювати Карнакськиі храмовый комплекс Амона-Ра, немало пострадавший в роки
солнцепоклонничества (зокрема, з цього храму брали камінь для потреб
ахетатонского будівництва).

Під час првління фараона Тутанхамона,
наступнику Сменхкара, фараона-єретика і його атонизм зраджують
«анафемі». Незабаром після смерті фараона його
наступник і зять, зовсім молодий Тутанхамон, був вимушений піти на примирення
із знаттю і жрецтвом. Останні відновили колишній порядок, скориставшись
незадоволеністю усередині країни, а через чверть століття після його смерті
жерці оголошують Ехнатона єретиком, руйнують його місто, а ім’я його
викреслюють із списків «законних» фараонів — в офіційних єгипетських хроніках
після Аменхотепа III значиться Хоремхеб.

Тому
зображення царственої чети — Ехнатона та Нефертіті — повсюдно знищуються. Проте
в мистецтві традиції ахетатонского періоду зміцнилися та мали вплив на
формування художніх канонів. На пізніших рельєфах, статуях виразно
простежується вплив ахетатонского реалістичного мистецтва.

У реформаторському завзятті Ехнатона є
ще один важливий аспект. Культ Атона був не тільки рішучим кроком у бік
универсалізму, відмови від віри у винятковість, але і введенням послідовного
монотеїзму, що суперечило принципам культури Давнього Єгипту і підривало її
основи. Тому протидія реформам Ехнатона не могла мати як причину тільки
прагнення жрецтва і аристократії зберегти свої привілеї. Це була боротьба за
збереження самих підстав даного типу цивілізації. Отже реформа Ехнатона
зустрічала протидію і провалилася абсолютно закономірно.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.        
Дюнан Ф., Лихтенберг Р. Мумии. Путешествие в вечность. – М., 2003.

2.        
Карпичечи А.К. Искусство и история Египта. 5000 лет цивилизации. Флоренция,
1997.

3.        
Авдиев
В.И. Военная
история Древнего Египта.т.1.-М., 1948. – С.282-297.

4.        
Виноградов И.В. Раннее и Древнее царства Египта // История Востока.
Т. 1. Восток в древности. М., 1997.

5.        
Глебкин В.В. Мир в зеркале культуры.
–Ч.1. – История древнего мира. — М.: Добросвет, 2000. — 256с.

6.        
Дейнека
Т.А. Идеологическое
обоснование внешней политики Египта в XVI-XIV вв. до н.э.// ВДИ. 1990.
№2.-С.135-153.

7.        
Зубов А.Б., Зубова
(Павлова) О.И. Проблема власти царей
древнего Египта (К проблеме «восточного деспотизма») // Государство
на Древнем Востоке (Сборник статей). М., 2004. С. 204–225.

8.        
Кацнельсон И.С. Египет (древний) // Советская историческая энциклопедия. Т.
5. М., 1964. Стлб. 454–462.

9.        
Коростовцев М.А. Египтяне древние и современные // ВДИ № 1, М. 1966, – С.
40–46.

10.     
Коростовцев М.А. Наследие древнего Египта // Культура древнего Египта. М.,
1976. – С. 425–436.

11.     
Коростовцев М.А. Спорт в древнем Египте // Культура древнего Египта. М.,
1976. – С. 419–424.

12.     
Лапис И.А. Культура древнего Египта // История древнего мира. Ч. I.
Ранняя древность. М., 1983. – С. 256–275.

13.     
Любимов
Л. Искусство Древнего мира. — М.: Просвещение, 1971. — С. 54—55

14.     
Матье
М.Э. «Хеб-сед».//
ВДИ. 1956. №3.-С.7-28.

15.     
Матье
М.Э. Древнеегипетские
мифы. – М.-Л., 1956.- С.28-30.

16.     
Монте П. Повседневная жизнь египтян во
времена великих фараонов.-М., 2000. – С.259-266.

17.     
Морз А. Цари и боги Египта.-М., 1998.-
С. 31-33.

18.     
Морозов
А. «Загадка культу Атона» // ВДИ № 5, 1997. С. 148.

19.     
Морэ А. Цари и боги Египта.-М.,
1998.- С. 18-31.

20.     
Нибби А. Дельта Нила и ее значение для понимания древнеегипетской
истории // ВДИ № 3, 1991. С. 93–111.

21.     
Перепелкин Ю.Я. История Древнего
Востока. Зарождение классовых обществ и первые очаги рабовладельческой
цивилизации. Часть 2. Передняя Азия. Египет.-М., 1988.

22.     
Пиотровский Б.Б. Идеологические формы укрепления царской власти в Древнем
Египте // Вопросы научного атеизма и религии.–М., 1976.

23.     
Прусаков Д.Б. «Старые дюны» в Среднем Египте // ВДИ № 2, – 1997.
– С. 95–99.

24.     
Прусаков Д.Б. Взаимоотношение человека и природы в Древнем Египте
(автореф. дисс.). М., 1996.

25.     
Прусаков Д.Б. Взаимоотношение человека и
природы в Древнем Египте Автореф. дисс. Канд ист. Наук. –М., 1996.

26.     
Прусаков Д.Б. Концепция социоестественной истории древнего Египта // Лик
Сфинкса. Материалы Четвёртой международной научной конференции «Человек и
природа – проблемы социоестественной истории». М., 1995.

27.     
Прусаков Д.Б. Море и Дельта в древнем Египте: природа и социальная история
(к постановке проблемы) // Генетические коды цивилизаций. Материалы Третьей
научной конференции «Человек и природа – проблемы социоестественной
истории». М., 1995.

28.     
Рак И. В. Легенды и мифы Древнего
Египта. — СПб., 1997.

29.     
Рак
И.В.Египетская мифология. — М: Изд-во Терра, 2004. — 320 с

30.     
Рецензия:
Павлов В.В. // Художник — № 5. — 1967.

31.     
Рузаева Н.Г. Древний Египет. Происхождение обрядов и праздников. М.,
1997.

32.     
Силиотти А. Египет: храми, люди и боги.
— М., 2004.

33.     
Советская
знциклопедия (2-е изд.). Т. 15. М., 1952. — С. 434-446.

34.     
Солкин
В.В. Египет:
вселенная фараонов.-М.,2001.- С.10

35.     
Струве В.В. Египет. Древняя история (до арабского
завоевания) // Большая Советская знциклопедия (1-е изд.). Т. 24. М., 1932. — С.
371

36.     
Струве В.В., Авдиев
В.О., Матье М.Э. Египет (Древний) //
Большая Советская энциклопедия (2-е изд.). Т. 15. М., 1952. – С. 434–446.

37.     
Стучевский И.А. Государственное (царско-храмовое) хозяйство и господствующий
класс древнего Египта // Государство на Древнем Востоке (Сборник статей).– М.,
2004. – С. 161–186.

38.     
Таранов П.С. 120 философов: жизнь,
судьба, учение. — Симферополь: Реноме, 1997.– Т.1, 2.

39.     
Тураев Б.А. Египет. История (до завоевания арабами) // Энциклопедия
Брокгауз и Ефрон. Т.. XIА, 22. СПб, 1894. – С. 523–527.

40.     
Фахри А.
Пирамиды.-М., 1961.

41.     
Хрестоматия по истории древнего мира Под
ред. В.В. Струве -. Т. 1-М.,1950.

42.     
Шоу Я. Древний Египет. — М., 2006.

43.     
Jones J. Towards Mummification: New
Evidence for Early Development. // Egyptian Archaeology. 2002. 21.

44.     
Lupton C. «Mummymania» for the Masses —
is Egyptology Cursed by the Mummy’s Curse. // Consuming Ancient Egypt. — L.,
2003.


ДОДАТКИ

Додаток
1.Мастаба

Значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона

Додаток
2.Пирамида Джосера

Значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона

Додаток
3. Тексты из «Книги мертвых»

Глава
о получении ладьи на небесах.Из папируса Ну ( Брит. муз. в»- — 10477, л. 9).

«
Приветствую тебя, о Бедро, живущее в великом Озере северного неба, видимое
простым глазом и бессмертное. Я встал над тобой, когда ты взошло подобно богу.
Я видел тебя, и я не умер. Я поднялся к тебе и воскрес подобно богу. Я гоготал
как гусь, я парил как сокол среди божественных облаков и великой росы. Я
совершил путешествие с земли на небо. Бог света укрепил меня с двух сторон
« лестницы». Звезды, которые никогда не заходят направили меня по
верному пути и помогли избежать уничтожения».

Глава
о том, как не попасть на восток в загробном царстве.

Из
папируса Ну (Брит.Музей — 10477, л. 6.)

«Приветствую
тебя, фаллос Ра отступающий от бедствий своих, в результате противостояния, циклы
сохраняют неподвижность миллионы лет.»

«Если
какой либо член мой будет направлен на восток, то фаллос Ра будет поглощен
(вместе с) головой Осириса «.

Глава
CL XXV

Из
папируса Ани ( Брит. музей в» — 10470, л.29)

«Приветствую
тебя, о Тот! Что случилось с божественными детьми Нут? Они затеяли сражение,
они продолжают враждовать, они сотворили зло, они создали демонов, они
совершали убийства, они вызвали волнения. Поистине во всех их деяниях
могущественный противостоял слабому. Да будет на то воля твоя, о могущественный.
Тот, чтобы исполнилось то, что приказал бог. Тем. Ты же не творишь зла и не
поддаешься гневу, когда они вносят смятение в годы свои, и заполняют свои
пространства, и стараются нарушить месяца свои. Ибо во всем, что они делали для
тебя, они в тайне творили зло. Я есть твоя табличка для письма, о Тот, и я
принес тебе чернильницу твою. Я не отношусь к тем кто творит зло в тайных
местах своих, и да не поразит меня зло.»

Папирус
хранится в британском музее под номером 10188.

«Легенда
о боге НЕБ-ЕР-ЧЕРЕ и история сотворения». К сожалению оригинальный текст не
указан полностью, а лишь фрагментарно переплетен с пересказыванием самого
автора.

Текст
более чем интересен, и описывает не только происхождение земли, небес и всего
сущего, но также и самого бога. Из текста следует, что повествует сам верховный
бог, Неб-ЕР-Чер. Прямой перевод этого имени, «владыка до самого крайнего
предела». Суть этого бога предполагает, как считает Бадж, применение
понятия «предел» к времени и пространству. И что в действительности
этот бог является Вечным Богом Вселенной. Далее Бадж приходит к выводу, что
этот бог в точности соответствует тому понятию бога единого, который
присутствует во всех современных религиях мира.

Древние
египтяне представляли этого бога в виде некоей всемогущей силы, заполняющей все
пространство.

В
папирусе повествуется, что именно этот бог пожелал создать мир, как он есть
сейчас, и подробно описан акт творения, в точности похожий на библейское
описание лишь с небольшими отклонениями временного и местного, египетского
характера.

ИСПОВЕДЬ
ОТРИЦАНИЯ

Папирус
Ну

Приветствую
Тебя, о Великий Бог, Владыка Истины и Справедливости,

Могущественный
Господин: я пришел к тебе!

Дозволь
мне созерцать блеск красоты твоей!

Известно
мне магическое Имя твое и сорока двух Благородных,

что
окружают тебя в великом Чертоге Истины-Справедливости;

в
день, когда дают отчет в грехах своих перед Осирисом;

кровь
грешников служит ему пищей.

Имя
твое есть «Господин-порядка-всей-вселенной-чьи-два-глаза-две-сестры-богини».

Принес
я в сердце своем Истину и Справедливость,

ибо
изгнал из него я все дурное…

Я
не делал худого людям.

Я
не был жесток с близкими.

Я
не подменял правду неправдою.

Я
не посещал злых людей.

Я
не совершал преступлений.

Я
не заставлял других работать на меня сверх меры.

Я
не плел интриг из тщеславия.

Я
не бранил тех, кто служил мне.

Я
не оскорбил богов.

Я
не оставил бедного без пищи.

Богопротивных
дел не совершил.

Я
не позволял хозяину бить его слуг.

Я
не заставлял страдать другого.

Я
не был причиной голода.

Не
был причиной слез людей, моих ближних.

Я
не убивал и убивать не велел.

Я
не был причиной болезни людей.

Я
не похищал жертвоприношения из храмов.

Я
не воровал хлеба богов.

Я
не покушался на жертвоприношения, предназначенные священным духам.

Я
не совершал постыдных дел в святая святых храмов.

Я
не сокращал количества жертвоприношений.

Я
не стремился увеличивать свое богатство неправедным путем

и
не присваивал чужих полей.

Я
не надавливал рукой ни на чашу, ни на коромысло весов.

Я
не отнимал молоко от уст младенцев.

Я
не уводил чужой скот.

Я
не ловил петлёй птиц, посвященных богам.

Я
не ловил рыб, завлекая их мертвой приманкой.

Водам
текущим я путь не преграждал.

Не
потушил я огня, что гореть был назначен.

Я
не нарушил законов о жертвоприношениях мясом.

Не
завладел я скотом, коль владели им храмы и боги.

Проявлению
Божьему я не мешал.

Я
чист! Я чист! Я чист! Я чист!

Очищение
прошел я, как великий Феникс из Гераклеополя.

Ибо
я есть Владыка Дыхания, дающего жизнь каждому Посвященному в день
торжественный, когда Око Хора в присутствии Владыки Божественного этой земли
торжествует в Гелиополе.

Я
свидетелем был торжества Ока Хора в Гелиополе, в этом Краю худого со мной не
случится, о боги, ни здесь, ни в ваших Чертогах Истины и Справедливости, потому
что известны мне Имена богов, что окружают Маат, великое Божество
Истины-Справедливости.

ВЫХОД
ДУШИ НА СВЕТ ДНЯ

Двери
Неба растворятся предо мной,

и
двери земли уже не мешают моему шагу…

Откиньте
засовы с Врат Геба!

Дайте
войти мне в Край Первый!

Несомненно,
что невидимые руки,

те,
что окружали и охраняли меня на земле и вели мои шаги,

от
меня удалились.

Край
каналов и потоков открыт моему взору,

я
могу насладиться прогулкою по нему.

Конечно,
я владыка моего Сердца «иб»

И
моего Сердца «хати».

Владыка
моих рук, моих ног, моих уст,

Владыка
всего моего тела,

Владыка
погребальных жертвоприношений,

Владыка
воды, воздуха, каналов и рек,

Владыка
земли и всех ее нив,

Владыка
магических существ, что будут работать на меня в мире ином.

Я
имею полную власть над всем, что могло быть приказано мне на земле.

О
вы, божественные Духи!

Произнесли
вы предо мной такие слова:

«Пусть
участвует он в вечной Жизни,

Причастившись
священных Хлебов Геба!»

Удалите
от меня то, что я ненавижу!

Хлеб
причастия моего будет из белой пшеницы,

причащаться
я буду напитком из красной пшеницы,

жить
буду я в месте священном и чистом,

под
ветвями пальм,

священного
дерева Хатхор, принцессы Солнечного Диска.

Вот
она направляется в Гелиополь

с
Книгой божественных Слов Тота, в руках.

Конечно,
я владыка моего Сердца «иб»

я
моего Сердца «хати»,

Владыка
моих рук, моих ног, моих уст,

Владыка
воды, каналов и рек,

Владыка
магических существ, что работают на меня в мире ином.

Я
имею полную власть

над
всем, что могло быть приказано мне

как
на земле, так и в мире ином.

Если
положат направо меня, я отправлюсь налево;

если
налево положат, направо пойду.

Сидя
и стоя вдыхаю животворящее дуновение воздуха.

Несомненно,
уста мои и язык… Вот мои провожатые!

Додаток
4. Изображение Осирис-Тот

Значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона

Додаток
5. Захищаюче око

Значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона

Додаток
6. Сосуды: Дуамутефа — с головой шакала; Кебехсенуфа — с головой птицы; Хепи —
с головой обезьяны, скорее всего павиана; Имсети — с человеческой головой.

Значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона

Додаток7.
Эхнатон и Нефертити с семьёй. Staatliche Museen zu Berlin — Preußischer
Kulturbesitz, Ägyptisches Museum

Значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона

Додаток
8. Текст гимну Атону

Текст
гимна сохранился в гробнице вельможи Эйе, современника Эхнатона (1352 — 1336
гг. до н.э.). Эйе после смерти преемника Эхнатона — Тутанхамона,
царствовавшего, очевидно, не более 9 лет, взошел на престол и правил около 3-х
лет.

Цитируется
по изданию: История Древнего Востока: Тексты и документы / Под редакцией В.И.
Кузищина. — М., 2002. С. 116 — 118.( Перевод и комментарии Петровского Н.С.)

Прославление:
‘Да живёт Ра-Горахти, ликующий на небосклоне, в имени своём как Шу, который
[есть] Атон’1, да будет он жив вечно, вековечно, живого и великого Атона,
находящегося в Празднестве Сед, владыки всего, что окружает солнечный диск,
владыки неба и владыки земли, владыки «Дома Атона»2 в Ахетатоне [и] царя
Верхнего и Нижнего Египта, живущего правдой, владыки Обеих Земель [Египта]
Неферхепрура — единственного для Ра, сына Ра, жи-вущего правдой, владыки венцов
Эхнатона, большого по веку своему, [и] жены царёвой великой, возлюбленной им,
владычицы Обеих Земель Нефернефруитен-Нефертити, да будет она жива, здорова,
молода вечно, вековечно’.

Говорит
он [Эйе]:

‘Ты
сияешь прекрасно на небосклоне неба, живой солнечный диск, положив-ший начало
жизни!

Ты
восходишь на восточном небосклоне и ты наполняешь всю землю своей красотой!

Ты
прекрасен, велик, светозарен и высок над всей землёй!

Твои
лучи объемлют страны вплоть до предела всего того, что ты создал!

Ты
[есть] Ра и ты доходишь до их [стран] пределов!

Ты
подчиняешь их для сына твоего, любимого тобой!

Ты
далёк, а лучи твои на земле, [ибо] ты перед [ними, чтобы видели?] твоё
прохождение!

Ты
заходишь на западном небосклоне и земля [находится] во мраке, наподобие
мёртвого.

Спят
они [египтяне] в помещениях, причём головы их закутаны, и они не видят другого.
Тащат их все вещи, что под их головами, и не знают они [об этом].

Каждый
лев выходит из своего логова. Все гады кусаются [во] мраке, [когда] уходят (?)
свет и жар. Земля молчит, так как тот, кто создал их, зашёл на своем
небосклоне.

Светает,
[когда] ты восходишь на небосклоне. Ты сияешь в виде солнечного диска днём. Ты
гонишь мрак, [когда] ты даёшь лучи. Обе Земли торжествуют. Просыпаются и встают
на ноги, подымаются они [люди] из-за тебя. Омывают свои тела и берут одежду.
Руки их славят твоё воссияние, [и затем] они совершают работу свою.

Весь
скот вкушает свои травы. Деревья и травы зеленеют. Птицы вылетают из своих
гнёзд, и их крылья славят твоё Ка. Все животные прыгают на ногах. Всё то, что
летает и порхает, оживает, [когда] ты восходишь для них.

Плывут
корабли на север, а также и на юг, и все дороги открыты, когда ты воссиеваешь.
Рыбы в реке выходят (?) на лик твой. Лучи твои [проникают] внутрь моря.

Создающий
зачатие (?) в женщинах, далающий семя в мужчинах! Дающий жить ребенку во чреве
матери, успокаивающий его, чтобы он не плакал! — [ты] кормилица в утробе!
Дающий дыхание, чтобы сохранить живым то, что создал, когда он [ребенок]
покидает утробу в [первый?] день, когда он рождается. Ты открываешь его уста
совсем и делаешь [всё] то, что нужно ему.

Когда
птенец в яйце, он [уже] говорит в скорлупе. Ты даёшь ему дыхание внутрь его
[яйца], чтобы он сохранил жизнь. Ты устанавливаешь его время, чтобы было
пробито оно [яйцо] из яйца. Он выходит из яйца, чтобы говорить в установленное
время. Он идёт [уже] на своих ногах, когда выходит из него [яйца]. О, как
многочисленно то, что ты делаешь, и то, что [является] тайным, единст-венный
бог, [кроме] которого нет другого!

Ты
образовал землю по своему желанию, когда ты был один, с людьми, скотом и всеми
животными, которые ходят по земле на своих ногах и которые подымаются вверх,
летя на своих крыльях.

Чужеземные
страны, Сирия и Куш, Египет — ты каждому человеку назначаешь его место. Ты
делаешь то, что требуется им. Каждый имеет свою пищу6 и отмерено его время
жизни. Их языки разделены по речи так же, как и их образы. Их кожа различна,
[так как] ты отличил чужеземцев.

Ты
создал Нил в преисподней и привёл ты его по желанию твоему, чтобы дать жизнь
подданным, подобно тому как ты их создал для себя, владыка их всех, страдающий
из-за них, владыка каждой страны, восходящий ради них, солнечный диск дневной,
большой величием.

Ты
делаешь [так], чтобы жили далекие чужеземные страны. Ты дал Нил на небеса, и он
падает для них. Он делает волны на горах, как [на] море, орошая их поля в их
селениях.

О
как прекрасно исполнены они, твои замыслы, владыка вечности! Нил на небе ты
предназначил для чужеземцев и для всех диких животных, ходящих на ногах, а Нил,
который идёт из преисподней,- для Египта.

Лучи
твои кормят каждую пашню. Когда ты восходишь, они оживают и растут из-за тебя.
Проводишь ты время, чтобы воспроизводить всё то, что ты сделал: Всходы, чтобы
они (пашни) охладели, жару, чтобы вкусили (?) её.

Создал
ты небо далекое, чтобы восходить на нём, чтобы смотреть на всё созданное тобой.

Ты
един, но ты восходишь во [многих] своих проявлениях в виде живого солнечного
диска, воспевающего, сияющего, удаляющегося, приближающегося. Ты создаёшь
миллионы проявлений из себя одного.

Города,
селения, поля, дороги, река — зрит тебя каждый человек9 перед ними10, когда ты
в виде дневного солнечного диска.

Ты
в моём сердце и нет другого, который познал бы тебя, кроме твоего сына
Неферхепрура — единственного для Ра. Ты даёшь, чтобы он был сведущим в твоих
помыслах и в твоей силе. Земля существует под твоим началом11 подобно тому, как
ты создал их [людей]. Ты восходишь — они живы, ты заходишь — они мертвы, Это ты
сам время жизни, и живут в тебе. Глаза [устремлены] на красоту (твою) до твоего
захода. Кладут всякую работу, когда ты заходишь на западе. Когда (ты)
восходишь, (ты?) даёшь расти (?) … для царя. Спешат (?) со всех ног (?) с тех
пор, как ты основал землю. Ты поднимаешь их для сына твоего, вышедшего из твоей
плоти, царя Верхнего и Нижнего Египта, живущего правдой, владыки Обеих Земель
Неферхепрура — единственного для Ра, сына Ра, живущего правдой, владыки венцов
Эхнатона, большого по веку своему, [и для] великой жены царёвой, возлюбленной
им, владычицы Обеих Земель Нефернефруитен-Нефертити, да будет она жива и молода
вечно, вековечно!

Примечания:

В
кавычки слов, для выделения, взята титулатура Атона, которая в тексте заключена
в царские картуши. В ней он отождествляется с Ра-Горахти.

‘Дом
Атона’ — название храма Атона в Ахетатоне.

То
есть для Эхнатона.

Букв.:
не видит один глаз другого.

То
есть даёшь ему речь.

Букв.:
каждый под пищей своей.

По
представлениям египтян, Нил вытекал из потустороннего мира.

То
есть дождь.

Букв.:
каждый глаз.

То
есть где бы ни находился солнечный диск, его всегда видят люди.

Букв.:
под твоей рукой.

Додаток
9
. Akhenaten

Amenhotep
IV

Значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона

Додаток
10.

Head
of Akhenaten

Значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона

Додаток
11

Значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона

Akhenaten
depicted as a sphinx at Amarna.

Додаток
12-13. Вшанування Атона

Значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона

Значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона

Додаток
14. Amenhotep IV

Значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона


[1] Дюнан Ф., Лихтенберг Р. Мумии.
Путешествие в вечность. – М., 2003.

[2] Кацнельсон И.С. Египет (древний) //
Советская историческая энциклопедия. Т. 5. М., 1964. Стлб. 454–462.

[3] Струве В.В. Египет. Древняя история (до
арабского завоевания) // Большая Советская энциклопедия (1-е изд.). Т. 24. М.,
1932. – С. 356–371.

[4] Струве В.В., Авдиев В.О., Матье М.Э.
Египет (Древний) // Большая Советская энциклопедия (2-е изд.). Т. 15. М., 1952.
– С. 434–446.

[5] Тураев Б.А. Египет. История (до
завоевания арабами) // Энциклопедия Брокгауз и Ефрон. Т.. XIА, 22. СПб, 1894. –
С. 523–527.

[6] Нибби А. Дельта Нила и ее значение для
понимания древнеегипетской истории // ВДИ № 3, 1991. С. 93–111.

[7] Пиотровский Б.Б. Идеологические формы
укрепления царской власти в Древнем Египте // Вопросы научного атеизма и
религии. 20. 1976.

[8] Стучевский И.А. Государственное
(царско-храмовое) хозяйство и господствующий класс древнего Египта //
Государство на Древнем Востоке (Сборник статей). М., 2004. С. 161–186.

[9] Авдиев В.И. Военная история Древнего Египта.т.1.-М., 1948.
– С.282-297.

[10] Дейнека Т.А. Идеологическое обоснование внешней политики
Египта в XVI-XIV вв. до н.э.// ВДИ. 1990. №2.-С.135-153.

[11] Солкин В.В. Египет: вселенная фараонов.-М.,2001.- С.10

[12] Виноградов И.В. Раннее и Древнее
царства Египта // История Востока. Т. 1. Восток в древности. М., 1997.

[13] Зубов А.Б., Зубова (Павлова) О.И.
Проблема власти царей древнего Египта (К проблеме «восточного
деспотизма») // Государство на Древнем Востоке (Сборник статей). М., 2004.
С. 204–225.

[14] Коростовцев М.А. Египтяне древние и
современные // ВДИ № 1, М. 1966, – С. 40–46.

[15] Коростовцев М.А. Наследие древнего
Египта // Культура древнего Египта. М., 1976. – С. 425–436.

[16] Коростовцев М.А. Спорт в древнем Египте
// Культура древнего Египта. М., 1976. – С. 419–424.

[17] Рузаева Н.Г. Древний Египет.
Происхождение обрядов и праздников. М., 1997.

[18]    Морэ А. Цари и боги Египта.-М., 1998.- С. 18-31.  

[19] Монте П. Повседневная жизнь египтян во времена великих
фараонов.-М., 2000. – С.259-266.

[20] Матье М.Э. «Хеб-сед».// ВДИ. 1956. №3.-С.7-28.

[21] Матье М.Э. Древнеегипетские мифы. – М.-Л., 1956.- С.28-30.

[22] Прусаков Д.Б. Море и Дельта в древнем
Египте: природа и социальная история (к постановке проблемы) // Генетические
коды цивилизаций. Материалы Третьей научной конференции «Человек и природа
– проблемы социоестественной истории». М., 1995.

[23] Прусаков Д.Б. Концепция социоестественной
истории древнего Египта // Лик Сфинкса. Материалы Четвёртой международной
научной конференции «Человек и природа – проблемы социоестественной
истории». М., 1995.

[24] Прусаков Д.Б. «Старые дюны» в
Среднем Египте // ВДИ № 2, – 1997. – С. 95–99.

[25] Прусаков Д.Б. Взаимоотношение человека
и природы в Древнем Египте (автореф. дисс.). М., 1996.

[26] А.Карпичечи А.К. Искусство и история
Египта. 5000 лет цивилизации. Флоренция, 1997.

[27] Лапис И.А. Культура древнего Египта //
История древнего мира. Ч. I. Ранняя древность. М., 1983. – С. 256–275.

[28] Рубинштейн Р.И. Загадки пирамид. М.,
1966. Рецензия: Павлов В.В. // Художник –  № 5. –  1967.

[29] Перепелкин Ю.Я. История Древнего Востока. Зарождение
классовых обществ
и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Часть 2. Передняя Азия.
Египет.-М., 1988.

[30]
Морозов А. «Загадка культу Атона»
// ВДИ № 5, 1997. –С. 148.

[31] Хрестоматия по
истории древнего мира Под ред. В.В. Струве -. Т. 1-М.,1950.

[32] Пиотровский Б.Б. Идеологические формы укрепления царской
власти в Древнем Египте // Вопросы научного атеизма и религии. 20. 1976.

[33] Рузаева Н.Г. Древний Египет. Происхождение обрядов и праздников. М.,

1997.

[34] Струве
В.В., Авдиев В.О., Матье М.З. Египет (Древний) // Большая

Советская
знциклопедия (2-е изд.). Т. 15. М., 1952. — С. 434-446.

[35] Lupton C. «Mummymania» for the Masses — is Egyptology Cursed by
the Mummy’s Curse. // Consuming Ancient Egypt. — L., 2003.

[36] Шоу
Я. Древний Египет. — М., 2006.

[37]
Глебкин В.В. Мир в зеркале культуры. –Ч.1. – История древнего мира. — М.:
Добросвет, 2000. — 256с.

[38] Jones J. Towards Mummification: New Evidence for Early
Development. // Egyptian Archaeology. 2002. 21.

[39] Любимов Л. Искусство Древнего мира. — М.: Просвещение,
1971. — С. 54—55

[40] Рак И. В. Легенды и мифы
Древнего Египта. — СПб., 1997.

[41] И.В. Рак Египетская мифология. — М: Изд-во Терра, 2004. —
320 с

[42] Таранов П.С. 120 философов: жизнь, судьба, учение. — Симферополь:
Реноме, Т.1, 2. 1997.

[43] Силиотти А. Египет: храми, люди и боги. — М., 2004.

[44] Струве В.В. 
Египет. Древняя история (до  арабского завоевания) // Большая Советская
знциклопедия (1-е изд.). Т. 24. М., 1932. — С. 371

[45] Хрестоматия по
истории древнего мира Под ред. В.В. Струве -. Т. 1-М.,1950.

[46] Прусаков Д.Б. Взаимоотношение человека и природы в Древнем Египте Автореф. дисс.  Канд ист. Наук.
–М., 1996.

[47] Прусаков Д.Б. Море и Дельта в древнем Египте: природа и социальная история
(к постановке проблеми) // Генетические коды цивилизации. Материалы   Третьей   научной   конференции  
«Человек  и  природа  -проблемы социоестественной истории».
М., 1995.

[48] Морз А. Цари и боги Египта.-М., 1998.- С. 31-33.

[49] Тураев Б.А.
Египет. История (до завоевания арабами)// Энциклопедия Брокгауз и Ефрон. –Т. ХІІІ, 22.–  СПб, 1894. — С.
527.

[50] Стучевский  
И.А.   Государственное   (царско-храмовое)   хозяйство   и господствующий класе
древнего Египта // Государство на Древнем Востоке (Сборник статей). М, 2004. С.
186.

[51] Рубинштейн Р.И. Загадки пирамид М., 1966. Рецензия:
Павлов В.В. // Художник — № 5. — 1967.

[52] Хрестоматия
по истории древнего мира Под ред. В.В. Струве -. Т. 1-М.,1950.

[53]
Морозов А. «Загадка культу Атона»
// ВДИ № 5, 1997. С. 148.

[54] Стучевский  
И.А.   Государственное   (царско-храмовое)   хозяйство   и господствующий класе
древнего Египта // Государство на Древнем Востоке (Сборник статей). М, 2004. С.
186.

[55]
Фахри А. Пирамиды.-М., 1961.

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий