ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕНЦИИ ТВОРЧЕСТВА М.В.ГОГОЛЯ

Дата: 21.05.2016

		

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

На правах рукопису

Радіонова Наталія Василівна

Індекс УДК 130.2:9 (4
Ук)

Філософсько-антропологічні інтенції
творчості М.В.Гоголя

Спеціальність 09.00.04 – «філософська антропологія, філософія культури»

Автореферат
дисертаці на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук

Київ — 2000

Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківському державному педагогічному університеті
ім.Г.С.Сковороди (кафедра філософії).

Науковий керівник: – кандидат філософських наук, професор
Єфімець Олександр Петрович, Харківський
державний педагогічний університет,
завідувач кафедри філософії.

Офіційні опоненти:

– Доктор філософських наук Хамітов Назіп Віленович, інститут філософії
імені Г.С. Сковороди НАН України, старший науковий співробітник.

– Кандидат філософських наук, доцент Федорова Ірина Ігорівна,
Національний технічний університет України «КПІ» МОіН України

Провідна установа – Центр гуманітарної освіти НАН України,
кафедра філософії науки та
культурології, Київ

Захист відбудеться ___________ на засіданні спеціалізованої вченої ради Д
26.161.02 в Інституті філософії Національної академії наук України (Київ-1,
Трьохсвятительська, 4).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту філософії НАН
України за адресою Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4.

Автореферат розісланий ___________________

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філософських наук Л.А. Ситниченко

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий